Riikide kohtupraktika

Austria

Sellel teabelehel antakse ülevaade Austria kohtupraktikast ja kohtute vastavatest andmebaasidest.

Sisu koostaja:
Austria

Kohtupraktika andmebaasid veebis

Austria kohtute lahendid avaldatakse Austria Vabariigi õigusteabesüsteemis ja nendega saab tutvuda aadressil http://www.ris.bka.gv.at/. Kõrgeimate kohtute ja halduskohtute lahendid avaldatakse täies ulatuses, ülejäänud kohtute lahendid aga üksnes valikuliselt.

Õigusteabesüsteem (Rechtsinformationssystem – RIS) on elektrooniline andmebaas, mida haldab Austria liidukantselei. Andmebaasi eesmärk on eelkõige teha teatavaks Austria föderaalses ametlikus väljaandes (Bundesgesetzblatt) avaldatud õigusnormid ja anda teavet Austria Vabariigi õiguse kohta.

RISile on tagatud takistusteta juurdepääs (WAI-AA kooskõlas WCAG 2.0-ga).

Lahendite esitus / pealkirjad

Kõrgeimad kohtud

Muud kohtud

Pealkirjade all esitatud kohtupraktika

Jah

Osaliselt

Pealkirjade näited

Kohtulahendi number RS0127077

Viitenumber 11 Os 87/11w

Kohtulahendi tegemise kuupäev 25.8.2011

Pealkirja tekst

Üldiselt koosneb toimiku viitenumber kohtukolleegiumi numbrist „11“, menetluse liigi tähisest „Os“, järjekorranumbrist „87“ ja aastanumbrist „11“. Kõige lõppu lisatakse lahendi kuupäev „25.8.2011“.

Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI)

Selles osas kirjeldatakse Euroopa kohtulahendi tunnust (European Case Law Identifier – ECLI). Tegemist on ELi liikmesriikides tehtavate kohtulahendite ühtse tunnusega.

Vormingud

Kohtupraktika on kättesaadav XML-, RTF-, PDF- ja HTML-vormingus.

Asjaomased kohtud ja muud institutsioonid

Kõrgeimad kohtud:

 • Austria kõrgeim üldkohus (Oberster Gerichtshof),
 • konstitutsioonikohus (Verfassungsgerichtshof),
 • Austria kõrgeim halduskohus (Verwaltungsgerichtshof).

Kohtud ja muud institutsioonid:

 • liidumaade kõrgeimad kohtud (Oberlandesgerichte) ja muud kohtud (tsiviil- ja kriminaalasjad);
 • föderaalne halduskohus (Bundesverwaltungsgericht);
 • liidumaade halduskohtud (Landesverwaltungsgerichte);
 • föderaalne maksukohus (Bundesfinanzgericht, väline);
 • andmekaitseamet ((Datenschutzbehörde), enne 2014. aastat andmekaitsekomisjon (Datenschutzkommission));
 • distsiplinaarkomisjonid (Disziplinarkommissionen), kõrgeim distsiplinaarkomisjon (Disziplinaroberkommission), apellatsioonikomisjon (Berufungskommission);
 • töötajate esindusorganite järelevalveamet ((Personalvertretungsaufsichtsbehörde), enne 2014. aastat töötajate esindusorganite järelevalvekomisjon (Personalvertretungs-Aufsichtskommission));
 • võrdõiguslikkuse komisjonid (Gleichbehandlungskommissionen) alates 2014. aastast;
 • võrdõiguslikkuse komisjonid ((Gleichbehandlungskommissionen, välised komisjonid) alates 2008. aastast (välised);
 • sõltumatud halduskojad (unabhängige Verwaltungssenate) (valitud lahendid aastatest 1991–2013, seejärel liidumaade halduskohtud);
 • finantsdokumentatsioon, sõltumatu (väline) finantskoda (unabhängiger Finanzsenat) (lahendid aastani 2013, seejärel föderaalne maksukohus);
 • sõltumatu föderaalne varjupaigaasjade koda (unabhängiger Bundesasylsenat) (valitud lahendid aastatest 1998–2008);
 • varjupaigakohus (Asylgerichtshof) (lahendid alates juulist 2008–2013, seejärel föderaalne halduskohus);
 • keskkonnaasjade koda (Umweltsenat) (valitud lahendid aastatest 1994–2013, seejärel föderaalne halduskohus);
 • föderaalne ringhäälingukoda (Bundeskommunikationsenat) (valitud lahendid aastatest 2001–2013, seejärel föderaalne halduskohus);
 • riigihangete kontrolliasutused (valitud lahendid kuni aastani 2013, seejärel föderaalne halduskohus).

Märkus: kõik allpool esitatud vastused ei kehti kõigi eespool nimetatud kohtute ja institutsioonide kohta.

Edasised menetlused

Kõrgeimad kohtud

Muud kohtud

Kas esitatakse teavet

 • apellatsioonkaebuste kohta?

Ei

Ei

 • selle kohta, kas kohtuasja menetlemine on veel pooleli?

Ei

Ei

 • apellatsioonimenetluse tulemuste kohta?

Ei

Jah, juhul kui avaldatakse kõrgeimate kohtute lahendid

 • lahendi kehtivuse kohta?

Avaldatakse ainult jõustunud lahendid

Avaldatakse ainult jõustunud lahendid

 • edasise menetluse kohta
 • mõnes muus riigi kohtus (nt konstitutsioonikohus)?
 • Euroopa Kohtus?
 • Euroopa Inimõiguste Kohtus?
 • Austria kõrgeima üldkohtu lahendite erikokkuvõtted näitavad, et menetlus mõnes muus riigi kohtus või rahvusvahelises kõrgemas kohtus on veel pooleli.

Jah

Jah

Jah

Ei

Ei

Ei

Avaldamisnormid

riiklikul tasandil?

kohtute tasandil?

Kas on kehtestatud kohtupraktikat reguleerivad siduvad õigusnormid?

Jah

Jah

Austria kõrgeima üldkohtu seaduse (OGH-Gesetz) paragrahvid 15 ja 15a, kohtute seaduse (GOG) paragrahv 48a, föderaalse maksukohtu seaduse (BFGG) paragrahv 23 ja föderaalse halduskohtu seaduse (BVwGG) paragrahv 20

Kõrgeimad kohtud

Muud kohtud

Kas avaldatakse kogu kohtupraktika või ainult valik sellest?

Kogu kohtupraktika, väheste eranditega

Ainult väike valik üldkohtute lahenditest; kogu halduskohtute praktika

Milliseid kriteeriumeid kohaldatakse valiku tegemisel?

Avaldatakse lahendi täistekst ja selle kokkuvõte.

Ei avaldata neid kõrgeima üldkohtu lahendeid, millega lükatakse apellatsioonkaebus tagasi ilma üksikasjaliku põhjenduseta.

Avaldatakse lahendi täistekst ja selle kokkuvõte.

Muude kohtute lahendid avaldatakse juhul, kui nende mõju ei piirdu vaid konkreetse kohtuasja

Viimati uuendatud: 04/05/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.