Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje saksa keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Riikide kohtupraktika

Austria

Sellel lehel esitatakse ülevaade Austria kohtupraktikast ja asjaomastest andmebaasidest.

Sisu koostaja:
Austria
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Kohtupraktika andmebaasid veebis

Austria kohtute otsused avaldatakse Austria Vabariigi õigusteabe süsteemis ja neid saab vaadata veebisaidil http://www.ris.bka.gv.at/. Kõrgeimate kohtute ja halduskohtute otsused avaldatakse kõik täielikult, ülejäänud kohtute otsused aga valikuliselt.

Austria Vabariigi õigusteabe süsteem (Rechtsinformationssystem – RIS) on elektrooniline andmebaas, mida haldab liidukantselei. Andmebaasi eesmärk on eelkõige teha teatavaks Austria föderaalses ametlikus väljaandes (Bundesgesetzblatt) avaldatud õigusnormid ja anda teavet Austria Vabariigi õiguse kohta.

RIS-ile on tagatud takistusteta juurdepääs (WAI-AA kooskõlas WCAG 2.0-ga).

Otsuste/kohtulahendite esitus


Kõrgeimad kohtud

Muud kohtud

Otsuste esitus koos lahendiga

Täielik

Osaline

Kohtulahendi näidis

Kohtulahendi number RS0127077

Viitenumber 11 Os 87/11w

Kohtulahendi tegemise kuupäev 25.8.2011

Kohtulahendi tekst

Üldiselt koosneb toimiku viitenumber kohtukoja numbrist „11“, menetluse liigi tähisest „Os“, järjekorranumbrist „87“ ja aastanumbrist „11“. Kõige lõppu lisatakse lahendi kuupäev „25.8.2011“.

Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI)

Selles rubriigis esitatakse Euroopa kohtulahendi tunnus (European Case Law Identifier – ECLI). Tegemist on ELi liikmesriikides tehtavate kohtuotsuste ühtse tunnusega.

Vorming

Kohtupraktika on kättesaadav XML-, RTF-, PDF- ja HTML-vormingus.

Asjaomased kohtud ja muud institutsioonid

Kõrgeimad kohtud

 • Austria kõrgeim üldkohus (Oberster Gerichtshof)
 • Konstitutsioonikohus (Verfassungsgerichtshof)
 • Austria kõrgeim halduskohus (Verwaltungsgerichtshof)

Kohtud ja muud institutsioonid

 • Liidumaade kõrgeimad kohtud (Oberlandesgerichte) ja muud kohtud (tsiviil- ja kriminaalasjad)
 • Föderaalne halduskohus (Bundesverwaltungsgericht – BVwG)
 • Liidumaade halduskohtud (Landesverwaltungsgerichte – LVwG)
 • Föderaalne (väline) maksukohus (Bundesfinanzgericht – BFG (extern))
 • Andmekaitseamet ((Datenschutzbehörde), enne 2014. aastat andmekaitsekomisjon (Datenschutzkommission))
 • Distsiplinaarkomisjonid, kõrgeim distsiplinaarkomisjon (Disziplinaroberkommission), apellatsioonikomisjon (Berufungskommission)
 • Personaliesindusorganite järelevalveamet ((Personalvertretungsaufsichtsbehörde), enne 2014. aastat personaliesindusorganite järelevalvekomisjon (Personalvertretungs-Aufsichtskommission))
 • Võrdõiguslikkuse komisjonid (Gleichbehandlungskommissionen) alates 2014. aastast
 • Võrdõiguslikkuse komisjonid (välised komisjonid) alates 2008. aastast
 • Sõltumatud halduskojad (unabhängige Verwaltungssenate) (valitud otsused 1991–2013, seejärel LVwG)
 • Finantsdokumentatsioon, sõltumatu (väline) finantskoda (unabhängiger Finanzsenat (extern)) (otsused aastani 2013, seejärel BFG)
 • Sõltumatu föderaalne varjupaigaasjade koda (unabhängiger Bundesasylsenat) (valitud otsused 1998–2008)
 • Varjupaigakohus (Asylgerichtshof) (otsused juuli 2008–2013, seejärel BVwG)
 • Keskkonnaasjade koda (Umweltsenat) (valitud otsused 1994–2013, seejärel BVwG)
 • Föderaalne ringhäälingukoda (Bundeskommunikationssenat) (valitud otsused 2001–2013, seejärel BVwG)
 • Riigihangete kontrolliasutused (Vergabekontrollbehörden) (valitud otsused kuni 2013, seejärel BVwG)

Märkus: kõik allpool esitatud vastused ei kehti kõigi eespool nimetatud kohtute ja institutsioonide kohta.

Edasised menetlused


Kõrgeimad kohtud

Muud kohtud

Kas on olemas teave

 • apellatsioonikaebuste kohta?

Ei ole

Ei ole

 • selle kohta, kas kohtuasja menetlemine on veel pooleli?

Ei ole

Ei ole

 • apellatsioonimenetluse tulemuste kohta?

Ei ole

On, juhul kui kõrgeimate kohtute otsused avaldatakse

 • otsuse kehtivuse kohta?

Avaldatakse ainult jõustunud otsused

Avaldatakse ainult jõustunud otsused

 • edasise menetlemise kohta
 • o mõnes muus siseriiklikus kohtus (nt konstitutsioonikohtus)?
 • o Euroopa Kohtus?
 • o Euroopa Inimõiguste Kohtus?
 • Austria kõrgeima üldkohtu otsuste erikokkuvõtted näitavad, et mõnes muus siseriiklikus või rahvusvahelises kõrgemas kohtus on menetlused veel pooleli.

On

On

On

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Avaldamise eeskirjad


riiklikul tasandil?

kohtute tasandil?

Kas kohtupraktika avaldamise kohta on olemas siduvad eeskirjad?

On

On

Austria kõrgeima üldkohtu seaduse (OGH-Gesetz) paragrahvid 15 ja 15a, kohtute seaduse (GOG) paragrahv 48a, föderaalse maksukohtu seaduse (BFGG) paragrahv 23 ja föderaalse halduskohtu seaduse (BVwGG) paragrahv 20


Kõrgeimad kohtud

Muud kohtud

Kas avaldatakse kogu kohtupraktika või ainult valik sellest?

Kogu kohtupraktika, väheste eranditega

Ainult väike valik üldkohtute kohtupraktikast; kogu halduskohtute kohtupraktika

Milliseid kriteeriumeid kohaldatakse valiku tegemisel?

Avaldatakse otsuse täistekst ja selle kokkuvõte.

Ei avaldata neid kõrgeima üldkohtu otsuseid, millega lükatakse apellatsioonikaebus tagasi ilma üksikasjaliku põhjenduseta.

Avaldatakse otsuse täistekst ja selle kokkuvõte.

Muude kohtute otsused avaldatakse juhul, kui nende mõju ei piirdu vaid konkreetse kohtuasjaga.

Viimati uuendatud: 08/09/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.