Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje saksa keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Riikide kohtupraktika

Austria

Sellel lehel esitatakse ülevaade Austria kohtupraktikast, kirjeldatakse asjaomaseid kohtupraktika andmebaase ja viidatakse neile.

Sisu koostaja:
Austria
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Veebisaidil kättesaadavaks tehtud kohtupraktika

Austria kohtute otsused avaldatakse Austria Vabariigi õigusteabe süsteemis ja on kättesaadavad veebisaidil http://www.ris.bka.gv.at/.

Austria Vabariigi õigusteabe süsteem (RIS) on elektrooniline andmebaas, mida haldab liidukantselei. Andmebaasi eesmärk on eelkõige teha teatavaks Austria föderaalses ametlikus väljaandes (Bundesgesetzblatt) avaldatud õigusnormid ja anda teavet Austria Vabariigi õiguse kohta.

RIS-ile on tagatud takistusteta juurdepääs (WAI-A kooskõlas WCAG 1.0-ga).

Otsuste/kohtulahendite esitus

Kõrgeimad kohtud

Muud kohtud

Otsuste esitus koos lahendiga

Jah

Jah

Kohtulahendi näidis

Kohtulahendi number RS0127077

Viitenumber 11 Os 87/11w

Kohtuotsuse kuupäev 25.8.2011

Kohtulahendi tekst

Üldiselt koosneb toimiku viitenumber kohtukoja numbrist „11”, menetluse liigi tähistusest „Os”, järjekorranumbrist „87” ja aastanumbrist „11”. Kõige lõppu lisatakse otsuse kuupäev „25.8.2011”.

Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI)

Selles rubriigis esitatakse Euroopa kohtulahendi tunnus (European Case Law Identifier – ECLI). Tegemist on ELi liikmesriikides tehtavate kohtuotsuste ühtse tunnusega.

Vorming

Kohtupraktika on kättesaadav XML-, RTF-, PDF- ja HTML-vormingus.

Asjaomased kohtud ja muud institutsioonid

Kõrgeimad kohtud

 • Ülemkohus (Oberster Gerichtshof)
 • Põhiseaduskohus (Verfassungsgerichtshof)
 • Halduskohus (Verwaltungsgerichtshof)
 • Varjupaigaküsimuste kohus (Asylgerichtshof)

Kohtud ja muud institutsioonid

 • Piirkondlikud apellatsioonikohtud ja muud kohtud (tsiviil- ja kriminaalõigus)
 • Föderaalne halduskohus (Bundesverwaltungsgericht – BVwG)
 • Liidumaade halduskohtud (Landesverwaltungsgerichte – LVwG)
 • Föderaalne finantskohus (Bundesfinanzgericht, väline kohus )
 • Andmekaitseamet ((Datenschutzbehörde), enne 2014. aastat: andmekaitsekomisjon (Datenschutzkommission))
 • Distsiplinaarkomisjonid, kõrgem distsiplinaarkomisjon (Disziplinaroberkommission), apellatsioonikomisjon (Berufungskommission)
 • Personaliesindusorganite järelevalveamet ((Personalvertretungsaufsichtsbehörde), enne 2014. aastat: personaliesindusorganite järelevalvekomisjon (Personalvertretungs-Aufsichtskommission))
 • Võrdõiguslikkuse komisjonid (Gleichbehandlungskommissionen) alates 2014. aastast
 • Võrdõiguslikkuse komisjonid (välised komisjonid) alates 2008. aastast
 • Sõltumatud halduskohtud (unabhängige Verwaltungssenate)
 • Finantsdokumentatsiooni platvorm, sõltumatu (väline) finantskohus (unabhängiger Finanzsenat (extern)), varjupaigakohus (Asylgerichtshof – AsylGH)
 • Sõltumatu föderaalne varjupaiganõukogu (unabhängiger Bundesasylsenat)
 • Keskkonnakohus (Umweltsenat)
 • Föderaalne ringhäälingunõukogu (Bundeskommunikationssenat)
 • Riigihangete kontrollikojad (Vergabekontrollbehörden)

Märkus: kõik allpool esitatud vastused ei kehti kõigi eespool nimetatud kohtute ja muude institutsioonide kohta.

Edasised menetlused

Kõrgeimad kohtud

Muud kohtud

Kas on kättesaadav teave

 • apellatsioonikaebuste kohta?

Ei

Ei

 • selle kohta, kas kohtuasja menetlemine on veel pooleli?

Ei

Ei

 • apellatsioonimenetluse tulemuste kohta?

Ei

Ei

 • otsuse kehtivuse kohta?

Avaldatakse ainult jõustunud otsused.

Avaldatakse ainult jõustunud otsused.

 • edasise menetlemise kohta
  • muus siseriiklikus kohtus (nt põhiseaduskohtus)?
  • Euroopa Kohtus?
  • Euroopa Inimõiguste Kohtus?
 • Ülemkohtu otsuste erikokkuvõtted näitavad, et mõnes muus siseriiklikus või rahvusvahelises kõrgemas kohtus on menetlused veel pooleli.

Jah

Jah

Jah

Ei

Ei

Ei

Avaldamise eeskirjad

Riiklikul tasandil?

Kohtute tasandil?

Kas kohtupraktika avaldamise kohta on olemas siduvad eeskirjad?

Jah

Jah

Ülemkohtu seaduse (OGH-Gesetz) paragrahvid 15 ja 15a, kohtute seaduse (GOG) paragrahv 48a ning varjupaigaküsimuste seaduse (AsylgerichtshofG) paragrahv 19.

Kõrgeimad kohtud

Muud kohtud

Kas avaldatakse kogu kohtupraktika või ainult valik sellest?

Ainult valik

Ainult valik

Milliseid kriteeriumeid kohaldatakse valiku tegemisel?

Avaldatakse otsuse täistekst ja selle kokkuvõte.

Ei avaldata neid ülemkohtu otsuseid, millega lükatakse apellatsioonikaebus tagasi ilma üksikasjaliku põhjenduseta.

Muude kohtute otsused avaldatakse juhul, kui nende mõju ei piirdu vaid konkreetse kohtuasjaga.

Avaldatakse otsuse täistekst ja selle kokkuvõte.

Ei avaldata neid ülemkohtu otsuseid, millega lükatakse apellatsioonikaebus tagasi ilma üksikasjaliku põhjenduseta.

Muude kohtute otsused avaldatakse juhul, kui nende mõju ei piirdu vaid konkreetse kohtuasjaga.

Viimati uuendatud: 17/03/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.