Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje prantsuse keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: hollandi keelon juba tõlgitud.
Swipe to change

Riikide kohtupraktika

Belgia

Sellel lehel esitatakse kokkuvõte kohtupraktika allikatest ja nende sisust ning viidatakse asjakohastele andmebaasidele.

Sisu koostaja:
Belgia
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Veebisaidil kättesaadavaks tehtud kohtupraktika

Veebisaidil JURIDAT on võimalik teha päringuid Belgia kohtupraktika kohta.

Otsuste ja kokkuvõtete esitus

Üldiselt kantakse otsused andmebaasi võtmesõnade või „abstraktsete mõistete” loeteluna, millele järgneb ülevaade (või kokkuvõte) kõige olulisematest õigusküsimustest ning viited seadusele või varasematele otsustele.

Näiteks:

Võtmesõnade või „abstraktsete mõistete” loetelu: Spordivõistlused – Jalgpallimatšid – Turvalisus – Õigusrikkumine – Halduskaristus – Politseikohtu poole pöördumine – Kaitseõigused – Rikkumine – Erand – Taotluse tagasilükkamine – Kohtuistungi jätkamine - Kohtuniku ülesanne

Kokkuvõte: Kohtunik peab andma korralduse kohtuistungi jätkamiseks, enne kui lükkab kas täielikult või osaliselt tagasi hagi selle erandi alusel, et pooled ei ole tema ette ilmunud, mis on kaitseõiguste rikkumine menetluses, mille eesmärk on määrata halduskaristus jalgpallimatšide turvalisust käsitleva 21. detsembri 1998. aasta seaduse alusel (1) (2). (1) Vt kassatsioonikohtu 26. detsembri 1986. aasta otsus, RG 5176, Pas., 1987, nr 258; kassatsioonikohtu 3. aprilli 1998. aasta otsus RG C.97.0087.F, Pas., 1998, nr 191 ning kassatsioonikohtu 17. mai 2002. aasta otsus, RG C.01.0330.F, Pas., 2002, nr 303. (2) 21. detsembri 1998. aasta seaduse artikli 26 lõige 1 ja 2 enne selle seaduse 25. aprilli 2007. aasta seadusega muutmist kehtinud kujul.

Milliste kohtute kohtupraktika on hõlmatud?

  • Ülemkohus
  • Üldkohtud
  • Erikohtud

Edasised menetlused

Ülemkohus

Muud kohtud

Kas antakse teavet:

Hagi olemasolu kohta?

Jah

Jah

Selle kohta, kas kohtuasi on ikka veel menetlemisel?

Jah

Ei

Hagi tulemuste kohta?

Jah

Ei

Otsuse tühistamatu ja lõpliku iseloomu kohta?

Ei

Ei

Selle kohta, kas menetlus võib jätkuda:

muus kohtus (põhiseaduskohtus jt)?

Euroopa Kohtus?

Euroopa Inimõiguste Kohtus?

Jah

Jah

Jah /Ei

Jah /Ei

Jah /Ei

Jah /Ei

 

Avaldamiseeskirjad

Riiklikul tasandil

Teatavate kohtute otsuste puhul

Kas on olemas kindlad eeskirjad kohtuotsuste avaldamise kohta?

Ei

Ei

On olemas mittesiduvad eeskirjad.

Ülemkohus

Muud kohtud

Kas otsuse tekst avaldatakse tervikuna või osaliselt?

Osaliselt

Osaliselt

Millistele kriteeriumitele tuginetakse teksti osalise avaldamise korral?

Ühiskondlik ja juriidiline huvi

Ühiskondlik ja juriidiline huvi

 

Seonduvad lingid

Juridat

Belgia justiitsministeerium

Viimati uuendatud: 06/08/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.