Riikide kohtupraktika

Belgia

Sellel teabelehel antakse ülevaade Belgia kohtupraktika allikatest ja sisust ning viidatakse asjakohastele andmebaasidele.

Sisu koostaja:
Belgia

Veebisaidil kättesaadavaks tehtud kohtupraktika

Alates 2017. aasta lõpust on olemas Belgia kohtupraktika avalik andmebaas JUPORTAL.

Kohupraktika on JUPORTALi süsteemis kättesaadav JUPORTALi otsingumootori abil, millega asendati alates 2020. aasta novembrist varasem Jure-Juridat otsingumootor.

Osa JUPORTALi andmebaasist, nimelt järgmiste kohtute praktika on kättesaadav ka ECLI Euroopa otsingumootori kaudu:

  • konstitutsioonikohus (Cour constitutionnelle / Grondwettelijk Hof),
  • kassatsioonikohus (Cour de cassationHof van Cassatie),
  • apellatsioonikohtud (cour d’appel / hof van beroep),
  • kõrgemad töökohtud (cour du travailarbeidshof),
  • esimese astme kohtud (tribunal de première instancerechtbank van eerste aanleg),
  • kaubanduskohtud (tribunal de l'entrepriseondernemingsrechtbank),
  • töökohtud (tribunal du travailarbeidsrechtbank).

Pooleliolevate menetluste jälgimine

Kõrgeim kohus

Muud kohtud

Kas esitatakse teavet:

hagi/kaebuse/edasikaebuse olemasolu kohta?

Jah

Jah

selle kohta, kas kohtuasja menetlemine on veel pooleli?

Jah

Ei

hagi/kaebuse/edasikaebuse tulemuse kohta?

Jah

Ei

lahendi tühistamatu ja lõpliku iseloomu kohta?

Ei

Ei

selle kohta, kas menetlust võidakse jätkata:

– muus kohtus (nt konstitutsioonikohus)?

– Euroopa Kohtus?

– Euroopa Inimõiguste Kohtus?

Jah

Jah

Jah/ei

Jah/ei

Jah/ei

Jah/ei


Avaldamisnormid

Riiklikul tasandil

Teatavate kohtute lahendite puhul

Kas on kehtestatud kohtulahendite avaldamist reguleerivad õigusnormid?

Ei

Ei


On olemas mittesiduv tegevusjuhend.

Kõrgeim kohus

Muud kohtud

Kas lahendi tekst avaldatakse tervikuna või ainult osaliselt?

Osaliselt

Osaliselt

Millistele kriteeriumitele tuginetakse lahendi osalise avaldamise korral?

Ühiskondlik ja õiguslik huvi

Ühiskondlik ja õiguslik huvi

Viimati uuendatud: 04/05/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.