Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje bulgaaria keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Riikide kohtupraktika

Bulgaaria

Käesolevas rubriigis esitatakse ülevaade Bulgaaria kohtupraktikast ning samuti asjakohaste kohtulahendeid sisaldavate andmebaaside kirjeldused ja lingid andmebaasidele. Kõrgem Halduskohus (KH) peab üldist järelevalvet haldusõigusaktide täpse ja õiglase jõustamise üle. KH menetleb ministrite nõukogu, peaministri, asepeaministrite, ministrite, ministrite nõukogu otsesesse alluvusse kuuluvate muude institutsioonide juhtide aktide, Kõrgema Justiitsnõukogu aktide, Bulgaaria riigipanga aktide, ringkonnakuberneride aktide ning samuti muude seadusega kindlaksmääratud aktide suhtes esitatud apellatsioone ja kaebusi. Kohus teeb otsused teiseste õigusaktide vaidlustamise korral. Kassatsioonikohtuna vaatab ta läbi haldusasjades tehtud kohtulahendid ja tegeleb taotlustega muuta haldusasjades tehtud kohtuotsuseid. Kõrgem Kassatsioonikohus on kõige kõrgem kriminaal-, kaubandus- ja tsiviilasju arutav kohus. Tema tööpiirkond on kogu Bulgaaria Vabariigi territoorium. Õigusemõistmisega tegelevad Kõrgem Kassatsioonikohus, Kõrgem Halduskohus, apellatsioonikohtud, ringkonnakohtud, sõjaväekohtud ja piirkondlikud kohtud. Kohtuotsuseid ja -lahendeid säilitatakse vastavate kohtute andmebaasides nii paberil kui ka elektroonilisel kujul.

Sisu koostaja:
Bulgaaria
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Veebisaidil kättesaadavad kohtulahendid

Kõrgemal Halduskohtul on oma veebisait alates 2002. aasta algusest. Veebisait loodi kohtu tegevust käsitlevale teabele hõlpsat juurdepääsu vajavate üksikisikute, juriidiliste isikute ja haldusasutuste vajaduste täitmiseks.

Kohtulahendid on kättesaadavad kohtu veebisaidil. Andmebaasile juurdepääsu saamiseks tuleb kasutajaks registreeruda, mis on standardne ja tasuta (kasutajanimi ja salasõna).

Kõrgema Kassatsioonikohtu veebisaidilt saab otsejuurdepääsu kohtu andmebaasile.

Kohtulahendite esitus / pealkirjad

Kõrgem Halduskohus

Veebisaidil ei ole esitatud pealkirju, mis kirjeldavad Kõrgema Halduskohtu kohtulahendeid või muud tegevust. Esitatakse dokumendi number, väljaandmise kuupäev ja dokumendis käsitletava kohtuasja number, näiteks:

“Решение №5908 от 23.06.2005 по Дело №4242/2005”

Kõrgem Kassatsioonikohus

Kohtuotsused antakse välja paberil ja need avaldatakse Bulgaaria Vabariigi Kõrgema Kassatsioonikohtu bülletäänis, aastaraamatus ja veebisaidil.

Otsinguvõimalused on järgmised: kohtu andmete ja kohtuasja poolte nimede järgi; Kõrgemas Kassatsioonikohtus registreeritud kohtuasja numbri järgi; Kõrgema Kassatsioonikohtu osakonnas registreeritud kohtuasja numbri järgi.

Pärast 1. oktoobrit 2008 tehtud kohtuotsuste täielikud tekstid (isikuandmeteta) on kättesaadavad „otsingutulemuse” lehekülje allosas asuva lingi kaudu.

Bulgaaria Vabariigi Kõrgema Kassatsioonikohtu uudised ja pressiteated avaldatakse regulaarselt kohtu veebisaidi pressitalituse rubriigis. Kohtuotsused asjades, mis pakuvad suurt huvi üldsusele, avaldatakse selles rubriigis ja samuti Kõrgema Kassatsioonikohtu andmebaasis.

Vorming

Kõrgem Halduskohus

Kõrgema Halduskohtu veebisaidil on kohtulahendid kättesaadavad HTML-failina.

Kõrgem Kassatsioonikohus

Kõrgema Kassatsioonikohtu veebisaidil on kohtulahendid kättesaadavad PDF-failina.

Asjaomased kohtud

Edasised menetlused

Kõrgem Halduskohus ja Kõrgem Kassatsiooni-kohus

Muud kohtud

Kas järgmine teave on kättesaadav:

  • kaebused?

Jah

Jah

  • kas kohtuasi on veel pooleli?

Jah

Jah

  • kaebuste tulemus?

Jah

Jah

  • kohtulahendi pöördumatus?

Jah

Jah

  • edasine menetlemine

teises siseriiklikus kohtus (konstitutsioonikohus…)?

Euroopa Liidu Kohtus?

Euroopa Inimõiguste Kohtus?

Ei kohaldata

Ei kohaldata


Avaldamiseeskirjad

Riigi tasandil

Kohtute tasandil

Kas on olemas siduvad kohtulahendite avaldamise eeskirjad?

Jah – justiitssüsteemi seaduse artikli 64 lõige 1

Jah


Kõrgemad kohtud

Muud kohtud

Kas avaldatud on kõik kohtulahendid või üksnes teatud kohtulahendid?

Kõrgem Halduskohus
ja Kõrgem Kassatsioonikohus –
kõik kohtulahendid

Kõik kohtulahendid / üksnes teatud kohtu lahendid

Milliseid kriteeriume kasutatakse kohtulahendite valiku tegemisel?

Ei kohaldata

Ei kohaldata


Viimati uuendatud: 17/12/2018

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.