Riikide kohtupraktika

Bulgaaria

Selles rubriigis esitatakse ülevaade Bulgaaria kohtupraktikast ning kohtupraktikat sisaldavate andmebaaside kirjeldused ja lingid neile.

Sisu koostaja:
Bulgaaria

Bulgaarias mõistavad õigust kõrgeim kassatsioonikohus, kõrgeim halduskohus, apellatsioonikohtud, regionaalsed kohtud, sõjaväekohtud ja rajoonikohtud. Kohtuotsuseid säilitatakse asjaomaste kohtute andmebaasides nii paberdokumentidena kui ka elektroonilises vormis.

Kõrgeim kassatsioonikohus on kõrgeim kohtuinstants kriminaal-, kaubandus- ja tsiviilasjades. Bulgaaria põhiseaduse artikli 124 kohaselt teostab Bulgaaria kõrgeim kassatsioonikohus kõrgeimat kohtulikku kontrolli õiguse täpse ja ühetaolise kohaldamise üle kõigis kohtutes. Kõrgeima kassatsioonikohtu tööpiirkond on kogu Bulgaaria.

Kõrgeim halduskohus teostab kõrgeimat kohtulikku kontrolli õiguse täpse ja ühetaolise kohaldamise üle halduskohtutes.

Kõrgeima halduskohtu pädevusse kuuluvad järgmised asjad:

 1. seadusega kehtestatud normatiivaktide, välja arvatud kohaliku omavalitsuse volikogude vastu võetud aktide vaidlustamine;
 2. ministrite nõukogu, peaministri, asepeaministrite ja ministrite põhiseaduslike juhtimis- ja valitsemisvolituste teostamisel vastu võetud aktide vaidlustamine; seaduses sätestatud juhtudel ja kui ametiasutused on delegeerinud oma volitused ametnikele, vaidlustatakse nende väljaantud haldusaktid vastavas halduskohtus;
 3. kõrgema justiitsnõukogu otsuste vaidlustamine;
 4. Bulgaaria keskpanga ja tema organite aktide vaidlustamine;
 5. kassatsioonkaebused ja apellatsioonkaebused esimeses kohtuastmes tehtud otsuste peale;
 6. menetluspoolte kaebused määruste ja korralduste peale;
 7. haldusasjades tehtud lõplike kohtuotsuste tühistamine;
 8. muude seaduses nimetatud aktide vaidlustamine.

Veebisaidil kättesaadavad kohtulahendid

Kõrgeimal halduskohtul on oma veebisait alates 2002. aasta algusest. Veebisait loodi selleks, et kohtu tegevust käsitlevat teavet vajavad üksikisikud, juriidilised isikud ja haldusasutused sellele hõlpsasti juurde pääseksid.

Kohtupraktika on kättesaadav kohtu veebisaidil. Andmebaasile juurdepääsu saamiseks tuleb end kasutajana registreerida. Registreerimine on standardne ja kõigile avatud (kasutajanimi ja salasõna).

Kõrgeima kassatsioonikohtu veebisaidilt saab otsejuurdepääsu kõrgeima kohtu andmebaasile.

Otsuste esitamine / pealkirjad

Kõrgeim halduskohus

Internetilehel ei ole esitatud pealkirju, mis on lingi kaudu seotud kõrgeima halduskohtu otsuste või muu tegevusega. Aktid avaldatakse numbri, väljaandmise kuupäeva ja käsitletava kohtuasja numbriga, näiteks:

23. juuni 2005. aasta otsus nr 5908 kohtuasjas nr 4242/2005

Kõrgeim kassatsioonikohus

Kohtuotsused antakse välja paberil ja need avaldatakse Bulgaaria kõrgeima kassatsioonikohtu bülletäänis, aastaraamatus ja veebisaidil.

Otsida saab kohtu nime ja kohtuasja poolte nimede järgi; kõrgeimas kassatsioonikohtus registreeritud kohtuasja numbri järgi; kõrgeima kassatsioonikohtu osakonnas registreeritud kohtuasja numbri järgi.

Alates 1. oktoobrist 2008 tehtud kohtuotsuste täistekstid (millest on kustutatud isikuandmed) on kättesaadavad lehekülje „Otsingutulemused“ allosas asuva lingi kaudu.

Bulgaaria kõrgeima kassatsioonikohtu uudised ja pressiteated avaldatakse korrapäraselt kohtu veebisaidi pressiteadete rubriigis. Kohtuotsused asjades, mis pakuvad suurt huvi üldsusele, avaldatakse selles rubriigis ja ka kõrgeima kassatsioonikohtu andmebaasis.

Vormingud

Kõrgeim halduskohus

Kõrgeima halduskohtu veebisaidil on kohtulahendid kättesaadavad HTML-vormingus.

Kõrgeim kassatsioonikohus

Kõrgeima kassatsioonikohtu veebisaidil on kohtulahendid kättesaadavad PDF-vormingus.

Kohtud

Edasised menetlused


Kõrgeimad kohtud – kõrgeim halduskohus ja kõrgeim kassatsioonikohus

Muud kohtud

Kas teave on kättesaadav

 • kaebuste kohta?

Jah

Jah

 • selle kohta, kas menetlus on pooleli?

Jah

Jah

 • edasikaebamise tulemuste kohta?

Jah

Jah

 • otsuste lõplikkuse kohta?

Jah

Jah

 • muu menetluse kohta

riigi teistes kohtutes (konstitutsioonikohus jne)?

Euroopa Liidu Kohtus?

Euroopa Inimõiguste Kohtus?

Ei kohaldata

Ei kohaldata


Avaldamiseeskirjad


Riigi tasandil

Kohtu tasandil

Kas kohtupraktika avaldamise kohta on olemas siduvad eeskirjad?

Jah – (kohtusüsteemi seaduse artikli 64 lõige 1).

JahKõrgemad kohtud

Muud kohtud

Kas kohtupraktika avaldatakse täielikult või osaliselt?

Kõrgeim halduskohus ja kõrgeim kassatsioonikohus – täielik kohtupraktika

Täielik kohtupraktika / üksnes teatav osa sellest

Milliseid kriteeriume kasutatakse valiku tegemisel?

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Viimati uuendatud: 08/05/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.