Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje horvaadi originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Riikide kohtupraktika

Horvaatia

Sisu koostaja:
Horvaatia

Horvaatia Vabariigi ülemkohtu andmebaas

Andmebaas SuPra sisaldab kõiki alates 1. jaanuarist 1990 tehtud ülemkohtu otsuseid. Lisaks neile otsustele sisaldab andmebaas Horvaatia Vabariigi muude kohtute kõige olulisemaid otsuseid.

Uuem kohtupraktika andmebaas nimega SupraNova sisaldab munitsipaal-, maakonna- ja kaubanduskohtute, kõrgema kaubanduskohtu, kõrgema väärteoasjade kohtu ning Horvaatia Vabariigi ülemkohtu otsuseid.

Iga otsuse kohta on esitatud järgmine teave: otsuse teinud kohtu nimi, osakonna nimi, kohtuasja liik, otsuse tegemise ja avaldamise kuupäev ning otsuse terviktekst DOC-, PDF- ja HTML‑vormingus. Kõigi alates 1. jaanuarist 2004 vastu võetud otsuste juures on lisaks terviktekstile esitatud ka asjakohane sisujuht.

Õiguslikud seisukohad avaldatakse seoses eriti oluliste ja huvipakkuvate otsustega.

Üldsuse tarbeks avaldatav terviktekst erineb originaaltekstist eesmärgiga kaitsta menetlusosaliste privaatsust. Selleks on tekstist välja jäetud kõik füüsiliste ja juriidiliste isikute identifitseerimisandmed kooskõlas kohtuotsuste anonüümsuse tagamise eeskirjadega ja Horvaatia Vabariigi ülemkohtu esimehe juhistega kohtuotsuste anonüümsuse tagamise kohta.

Kohtuotsuste avaldamise eeskirjades on öeldud järgmist:

1)      kohtud valivad ise välja kõige olulisemad otsused, mis tuleb avaldada; ning

2)      avaldada tuleb need madalama astme kohtute otsused, millele Horvaatia Vabariigi ülemkohus on viidanud, nagu on sätestatud tsiviilkohtumenetluse seaduse artiklis 396a.

Horvaatia Vabariigi kõrgem halduskohus koosneb praegu kahest osakonnast (pensioni-, invaliidsus- ja terviseküsimustega tegelev osakond ning finants- ja tööõiguse ning asjaõiguse osakond) ja üldaktide õiguspärasuse hindamise nõukogust.

Nende osakondade kohtupraktika jälgimise ja analüüsimise teenistus valib koos asjaomase osakonna juhatajaga välja otsused, mis osakonna viimase kuu tööd arvesse võttes silma paistavad. Aasta lõpus toimub osakonnajuhatajate ning kohtupraktika jälgimise ja analüüsimise teenistuse koosolek, kus valitakse välja kohtu kõige olulisemad otsused, mis valmistatakse ette avaldamiseks bülletäänis, mida Horvaatia Vabariigi kõrgem halduskohus igal aastal korrapäraselt välja annab.

Bülletäänis avaldatud otsuseid käsitlevad õiguslikud seisukohad avaldatakse ka Horvaatia Vabariigi kõrgema halduskohtu veebisaidi vastavas rubriigis.

Kõik üldaktide õiguspärasuse hindamise nõukogu otsused avaldatakse Horvaatia Vabariigi kõrgema halduskohtu veebisaidil.

Viimati uuendatud: 04/12/2015

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.