Riikide kohtupraktika

Euroopa Liidu (ELi) liikmesriikide kohtud kohaldavad ja tõlgendavad nii asjaomaste liikmesriikide kui ka ELi õigust. Seepärast peab kodanikel ja õigusvaldkonna töötajatel olema juurdepääs oma riigi kohtupraktika kõrval ka muude ELi liikmesriikide kohtupraktikale.

Enamikul liikmesriikidel on üks või mitu andmebaasi oma kohtute otsuste ja arvamustega nii ELi, siseriikliku kui ka piirkondliku ja/või kohaliku õiguse kohta. Internetis kättesaadav teave võib mõnikord olla piiratud teatavate kohtutega (näiteks ülemkohtuga) või teatavat liiki otsustega.

Te võite otsida liikmesriigi kohtupraktikat kas liikmesriigi andmebaasi kaudu, klõpsates ühele paremal pool esitatud lipule, mis juhatab asjaomase riigi leheküljele, või kasutada mõnda Euroopa andmebaasi (järgnev loetelu ei ole ammendav):

  • JURE , Euroopa Komisjoni loodud andmebaas, mis sisaldab kohtupraktikat tsiviil- ja kaubandusasjade ning ühes liikmesriigis tehtud otsuste tunnustamise ja täitmise kohta teises liikmesriigis. Selles andmebaasis on kohtupraktika asjaomaste rahvusvaheliste konventsioonide kohta (st 1968. aasta Brüsseli konventsioon, 1988. aasta Lugano konventsioon ning ELi ja liikmesriikide kohtupraktika).
  • Euroopa Liidu Kõrgema halduskohtu pädevusega Riiginõukogude ja Kõrgemate Kohtute Assotsiatsioon (ACA Europe) pakub kahte liikmesriikiide kohtupraktikat sisaldavat andmebaasi, milles käsitletakse ELi õiguse kohaldamist (JuriFast ja Dec.Nat). Otsused on esitatud nende koostamise keeles koos inglis- ja prantsuskeelse kokkuvõttega. Andmebaasis Dec.Nat on Euroopa Kohtu teadustalituse esitatud viited siseriiklike kohtute otsustele ja nende analüüsid.
  • ELi ülemkohtute presidentide võrgustiku veebisaidi kaudu võite leida mitme liikmesriigi (ja ka mõne kandidaatriigi) andmebaaside veebisaidid, mis sisaldavad nende liikmesriikide ülemkohtute kohtupraktikat.
  • Põhiõiguste Amet teabeportaal sisaldab andmebaasi liikmesriikide kohtute ja eriametite otsuseid diskrimineerimise küsimuses.
  • CODICES, Euroopa Nõukogu nn Veneetsia komisjoni andmebaas, sisaldab nii ELi liikmesriikide kui ka muude Euroopa Nõukogu liikmete kohtupraktikat põhiseaduslikes küsimustes.

Peale selle pakub Euroopa e-õiguskeskkonna portaal teavet liikmesriikide kohtute kohta. Paljudel neist on veebisait oma kohtupraktika andmebaasiga.

Viimati uuendatud: 17/11/2021

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.