Riikide kohtupraktika

Taani

Sisu koostaja:
Taani

Domsdatabasen (kohtulahendite andmebaas) sisaldab valimikku Taani kohtute lahendeid.

Seda täiendatakse järk-järgult alates 2022. aastast. Andmebaas sisaldab tsiviilasjades tehtud lahendeid ja väikest valikut üldsusele eriti huvi pakkuvates kriminaalasjades tehtud lahendeid.

Andmebaasi saab kasutada tasuta.

See asub aadressil https://domsdatabasen.dk/.

Viimati uuendatud: 17/04/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.