Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2022. aasta lõpuni.
Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje inglise keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Riikide kohtupraktika

Inglismaa ja Wales

Sellel lehel kirjeldatakse Ühendkuningriigi kohtupraktikat, käsitledes peamiselt Inglismaa ja Walesi jurisdiktsiooni. Kirjelduses keskendutakse üldsusele kättesaadavates andmebaasides sisalduvale kohtupraktikale.

Sisu koostaja:
Inglismaa ja Wales

Inglismaa ja Walesi kättesaadav kohtupraktika

Suur osa Ühendkuningriigi Inglismaa ja Walesi kohtute praktikast on üldsusele kättesaadav.

Täies ulatuses avaldatakse Ühendkuningriigi tsiviilasjade apellatsioonikohtu (Civil Court of Appeal), halduskohtute (Administrative Courts) ja ülemkohtu (Supreme Court) praktika. Valikuliselt avaldatakse kriminaalasjade apellatsioonikohtu (Criminal Court of Appeal) ja muid kõrgema astme kohtu otsuseid, kui kohtuasjad pakuvad erilist õigusalast või avalikku huvi.

Perekonna- ja teatavates kriminaalasjades langetatud otsused võivad olla anonüümsed.

Kohtupraktikat on avaldatud alates 1997. aastast, ehkki kättesaadaval on ka varasemate kuupäevade kohtulahendeid. Pärast kohtuotsuse vastuvõtmist avaldatakse kohtulahend tavaliselt 24 tundi kuni kaks nädalat hiljem.

Apellatsioonikohtu tsiviil- ja kriminaalkolleegiumide ning halduskohtu otsused, mille on välja valinud asjaomane kohtunik, on Bailii (British and Irish Legal Information Institute – Briti ja Iiri õigusteabe instituut) andmebaasist tasuta kättesaadavad. Kui mõni kõrgema astme kohtu otsus ei ole selles andmebaasis kättesaadav, võtke koopia saamiseks kohtuga otse ühendust.

Õigusaktide andmebaasid

Kättesaadavad on ülemkoja apellatsioonikomisjoni otsused, mis on vastu võetud ajavahemikul 14. novembrist 1996 30. juulini 2009. Nende otsustega saab tutvuda tasuta.

Bailii (Briti ja Iiri õigusteabe instituut) andmebaas sisaldab apellatsioonikohtu tsiviil- ja kriminaalkolleegiumide otsuseid ning valitud halduskohtu otsuseid. Nende otsustega saab tutvuda tasuta. Samuti sisaldab Bailii andmebaas ülemkoja otsuseid alates 1838. aastast.

Bailii veebisaidi kaudu on kättesaadavad järgmised otsuste kogud:

 • Inglismaa ja Walesi apellatsioonikohtu tsiviilkolleegiumi otsused;
 • Inglismaa ja Walesi apellatsioonikohtu kriminaalkolleegiumi otsused;
 • Inglismaa ja Walesi kõrgema astme halduskohtu (Administrative Court) otsused;
 • Inglismaa ja Walesi kõrgema astme kohtu admiraliteedikohtu (Admiralty Court) otsused;
 • Inglismaa ja Walesi kõrgema astme kohtu lordkantsleri kantselei kolleegiumi (Chancery Division) otsused;
 • Inglismaa ja Walesi kõrgema astme kaubanduskohtu (Commercial Court) otsused;
 • Inglismaa ja Walesi kõrgema astme kohtu ülemkohtu kuluameti (Supreme Court Cost Office) otsused;
 • Inglismaa ja Walesi kõrgema astme riigikassa kohtu (Exchequer Court) otsused;
 • Inglismaa ja Walesi kõrgema astme kohtu perekonnaasjade kolleegiumi (Family Division) otsused;
 • Inglismaa ja Walesi kõrgema astme kohtu kuninga kohtu kolleegiumi (King's Bench Division) otsused;
 • Inglismaa ja Walesi kõrgema astme kaubanduskohtu (Mercantile Court) otsused;
 • Inglismaa ja Walesi kõrgema astme patendikohtu (Patents Court) otsused;
 • Inglismaa ja Walesi kõrgema astme kohtu kuninganna kohtu kolleegiumi (Queen's Bench Division) otsused;
 • Inglismaa ja Walesi tehnoloogia- ja ehitusküsimuste kõrgema astme kohtu (Technology and Construction Court) otsused;
 • Inglismaa ja Walesi krahvkonna patendikohtu (Patents County Court) otsused.

Samuti sisaldab Bailii veebisait üksikasju järgmiste Ühendkuningriigi eri tribunalide otsuste kohta:

 • Kõrgema tribunali halduskaebuste koda (Administrative Appeals Chamber of the Upper Tribunal);
 • Kõrgema tribunali rahandus- ja maksundusküsimuste koda (Finance and Tax Chamber of the Upper Tribunal);
 • Kõrgema tribunali maaküsimuste koda (Lands Chamber of the Upper Tribunal);
 • Esimese astme tribunali tervishoiu, hariduse ja sotsiaalhoolekande küsimuste koda (Health Education and Social Care Chamber of the First-tier Tribunal);
 • Esimese astme tribunali maksunduskoda (Tax Chamber of the First-tier Tribunal);
 • Ühendkuningriigi konkurentsialaste kaebuste tribunal (Competition Appeals Tribunal);
 • Vaidluste lahendamise teenistus Nominet UK (Nominet UK Dispute Resolution Service);
 • Sisserändealaste kaebuste erikomisjon (Special Immigrations Appeals Commission);
 • Ühendkuningriigi tööhõivealaste kaebuste tribunal (United Kingdom Employment Appeal Tribunal);
 • Ühendkuningriigi finantsteenuste ja turundusküsimuste tribunalide (United Kingdom Financial Services and Markets Tribunals) otsused;
 • Ühendkuningriigi varjupaiga- ja sisserändeküsimuste tribunal (United Kingdom Asylum and Immigration Tribunal);
 • Ühendkuningriigi teabeküsimuste tribunal (Information Tribunal), mille juurde kuulub riikliku julgeoleku alaste kaebuste kohtukoosseis (National Security Appeals Panel);
 • Ühendkuningriigi tulumaksuküsimuste erivolinike (Special Commissioners of Income Tax) otsused;
 • Ühendkuningriigi sotsiaalkindlustuse ja lastetoetuse küsimuste volinike (Social Security and Child Support Commissioners) otsused;
 • Ühendkuningriigi käibemaksu ja maksude tribunalide (VAT & Duties Tribunals) otsused:
 1. Ühendkuningriigi käibemaksu ja lõivude (tollimaksude) tribunali otsused;
 2. Ühendkuningriigi käibemaksu ja lõivude (aktsiisimaksude) tribunali otsused;
 3. Ühendkuningriigi käibemaksu ja lõivude (kindlustuspreemiate) tribunali otsused;
 4. Ühendkuningriigi käibemaksu ja lõivude (prügimaksu) tribunali otsused.

Seonduvad lingid

Bailii, ülemkoda, ülemkoda, Bailii veebisait

Viimati uuendatud: 29/11/2012

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.