Riikide kohtupraktika

Eesti

Sellel lehel antakse ülevaade Eesti kohtupraktikast, samuti kirjeldatakse kohtulahendite andmebaase.

Sisu koostaja:
Eesti

Veebilehel avalikustatud kohtupraktika

Esimese ja teise astme kohtute praktika on olnud veebis kättesaadav alates 2001. aastast. Riigikohtu lahendid on olnud kättesaadavad alates kohtusüsteemi ümberkorraldamisest 1993. aastal - need avaldatakse Riigi Teataja elektroonilises väljaandes ja Riigikohtu veebilehel. Esimese ja teise astme kohtute lahendid on kättesaadavad Riigi Teataja elektroonilises väljaandes.

Kohustus avaldada jõustunud kohtulahendid on sätestatud avaliku teabe seaduses, täpsem regulatsioon on esitatud kohtumenetluse seadustikes. Üldiselt avaldatakse kõik lõppotsused. Tsiviil- ja halduskohtumenetluses näevad erandid ette, et kohus ei avalda kas omal algatusel või isiku taotlusel kohtuotsuses isiku nime (asendades selle initsiaalide või tähemärgiga) ega ka isikukoodi, sünniaega, registrikoodi ja aadressi. Samuti võib tsiviil- ja halduskohtumenetluses kohus otsustada kas omal algatusel või isiku taotlusel, et delikaatseid isikuandmeid sisaldava otsuse puhul avalikustatakse üksnes otsuse resolutsioon või ei avalikustata otsust üldse, kui isiku nime asendamine initsiaalide või tähemärkidega võib kahjustada tema eraelu puutumatust. Ainult otsuse resolutsiooni võib kohus avalda ka siis, kui otsus sisaldab teavet, millele on seadusega ette nähtud muu juurdepääsupiirang.

Kriminaalmenetluses avalikustatakse kõik lõpplahendid, kuid ainult süüdistatava isikuandmed (nimi ja isikukood või sünniaeg) on avalikud. Alaealise süüdistava puhul reeglina tema isikuandmeid ei avalikustata (nimi ja isikukood või sünniaeg asendatakse initsiaalide või tähemärgiga). Isiku taotlusel või kohtu omal algatusel võib kohus kriminaalasjas avaldada ainult lahendi sissejuhatuse ja resolutsiooni või lõpposa, kui kohtulahend sisaldab delikaatseid isikuandmeid. Sama kehtib ka siis, kui kohtulahend sisaldab isikuandmeid, mille suhtes kehtib seadusega ettenähtud muu juurdepääsupiirang ning kohtulahend võimaldab isiku tuvastamist ka vaatamata sellele, et nimed ja muud isikuandmed on asendatud initsiaalide või tähemärgiga.

Kohtulahendite avaldamist peetakse õigusemõistmise osaks ja andmete avalikustamist saab vaidlustada. Seega peab kohus läbi mõtlema, millisena otsus avaldatakse.

Otsuste esitus/pealkirjad

Riigikohus

Muud kohtud

Kohtupraktika esitatakse pealkirjadega

Jah

Ei

Riigikohtu lahendeid saab otsida nii Riigi Teatajas kui Riigikohtu veebilehel aasta, asja liigi, asja registreerimisnumbri, otsuse kuupäeva, kohtukoosseisu tunnuse, menetluse liigi, süüteo liigi, annotatsiooni ja sisu järgi. Riigikohtu veebilehel saab kohtuotsuseid lisaks otsida märksõnade järgi.

Esimese ja teise astme kohtute otsuseid saab otsida vastava menetlusliigi alusel ning vastavalt menetlusliigile on võimalik otsida kohtuasju erinevate kriteeriumite alusel. Kõigis menetlusliikides saab lahendeid otsida kohtuasja ja ECLI numbri, kohtumaja, menetluse liigi, lahendi liigi ja kuupäeva, menetluse alguse kuupäeva, samuti annotatsiooni ja sisu kaudu. Kriminaalasjades on lahendeid võimalik lisaks otsida kohtueelse menetluse numbri, asja kategooria ja lahenduse, menetluse tüübi, taotluse ja karistuse liigi või ka näiteks õigeksmõistmise põhjuse järgi. Tsiviil- ja haldusasjades tehtud lahendeid on lisaks võimalik otsida asja kategooria, menetluse tüübi ja asja lahenduse järgi.

Pealkirja näide

Lennundusseaduse § 71 lg 2 teise lause põhiseaduslikkuse kontroll.

Vorming

Riigikohus

Muud kohtud

Dokument

Metaandmed

Dokument

Metaandmed

Kas kohtulahendid on kättesaadavad XML-vormingus?

Ei

Ei

Ei

Ei

Milliseid muid vorminguid kasutatakse?

HTML

HTML

PDF

HTML

Edasised menetlused

Riigikohus

Muud kohtud

Kas on kättesaadav teave:

edasikaebuste kohta?

-

Ei

kohtuasja menetlemise jätkumise kohta?

Jah

Ei

edasikaebuse tulemuste kohta?

-

Jah

kohtuotsuse pöördumatuse kohta?

Jah

Jah

edasise menetlemise kohta

muus siseriiklikus kohtus (konstitutsioonikohus ...)?

Euroopa Kohtus?

Euroopa Inimõiguste Kohtus?

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Avaldamiseeskirjad

Riiklikul tasandil?

Kohtute tasandil?

Kas kohtulahendite avaldamiseks on olemas siduvad eeskirjad?

Jah

-

Kohtulahendite avaldamist käsitlevad eeskirjad on sätestatud vastavates menetlusseadustikes. Kriminaalmenetluse ja tsiviilkohtumenetluse korral on eeskirjad erinevad.

Riigikohus

Muud kohtud

Kas avaldatakse kõik kohtulahendid või üksnes valik sellest?

Ainult valik.

Ainult valik.

Millistest kriteeriumitest valiku tegemisel lähtutakse?

Valiku tegemisel lähtutakse järgnevast:

1) kohtuasjas tehtud otsus peab olema jõustunud;

2) otsuse võib avalikustada, kui:

a) tsiviil- ja haldusasjades: otsus ei sisalda delikaatseid isikuandmeid; otsus avalikustatakse nii, et nimed on asendatud initsiaalide või tähemärkidega ja see ei kahjusta oluliselt isiku eraelu puutumatust; otsus ei sisalda teavet, millele on seadusega ette nähtud muu juurdepääsupiirang;

b) kriminaalasjades: otsus ei sisalda delikaatseid isikuandmeid või isikuandmeid, mille suhtes kehtib seadusega ettenähtud muu juurdepääsupiirang, või kui kohtuotsuses asendatakse nimed ja muud isikuandmed initsiaalide või tähemärkidega, mistõttu ei ole isiku tuvastamine võimalik; otsus ei sisalda teavet, mille suhtes kehtib seadusega ettenähtud muu juurdepääsupiirang.

Valiku tegemisel lähtutakse järgnevast:

1) kohtuasjas tehtud otsus peab olema jõustunud;

2) otsuse võib avalikustada, kui:

a) tsiviil- ja haldusasjades: otsus ei sisalda delikaatseid isikuandmeid; otsus avalikustatakse nii, et nimed on asendatud initsiaalide või tähemärkidega ja see ei kahjusta oluliselt isiku eraelu puutumatust; otsus ei sisalda teavet, millele on seadusega ette nähtud muu juurdepääsupiirang;

b) kriminaalasjades: otsus ei sisalda delikaatseid isikuandmeid või isikuandmeid, mille suhtes kehtib seadusega ettenähtud muu juurdepääsupiirang, või kui kohtuotsuses asendatakse nimed ja muud isikuandmed initsiaalide või tähemärkidega, mistõttu ei ole isiku tuvastamine võimalik; otsus ei sisalda teavet, mille suhtes kehtib seadusega ettenähtud muu juurdepääsupiirang.

Õigusvaldkonna andmebaasid

Andmebaasi nimi ja URL

Riigikohtu avaldatud lahendid on kättesaadavad nii Riigikohtu veebilehel kui ka Riigi Teatajas.

Esimese ja teise astme kohtute jõustunud ja avalikustatud lahendid leiab Riigi Teataja kohtulahendite otsingust.

Eesti kohtute eelotsusetaotlused Euroopa Liidu Kohtule on kättesaadavad Riigikohtu kodulehe kaudu. Seal on kirjas eelotsusetaotluse esitanud kohtu nimi, taotluse esitamise kuupäev ja sisu ning kohtuasja number Eestis, samuti kohtuasja number Euroopa Kohtus.

Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendite kokkuvõtte on kättesaadavad Riigi Teatajas.

Kohtute kodulehel on üleval esimese ja teise astme kohtute kohtumenetluse statistika alates aastast 1996. Riigikohtu statistika on avaldatud Riigikohtu kodulehel. Põhiseaduslikkuse järelevalve statistika on olemas alates aastast 1993, kuid haldus-, tsiviil-, kuriteo- ja väärteoasjade statistika alates aastast 2002.

Riigikohtu kodulehel on kättesaadavad kohtupraktika analüüsid valitud teemadest alates aastast 2006.

Kas juurdepääs andmebaasidele on tasuta?

Juurdepääs andmebaasidele on tasuta.

Viimati uuendatud: 01/10/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.