Riikide kohtupraktika

Soome

Sellel leheküljel antakse ülevaade Soome kohtupraktikast.

Sisu koostaja:
Soome

Internetis avaldatav kohtupraktika

Kohtulahendite esitus / pealkiri

Ülemkohtu ja enamiku teiste kohtute puhul näidatakse märksõnu ja pealkirja koos kuupäevade ja registreerimisnumbriga.

Pealkirja näide

Soome ülemkohus

märksõna

Tööleping – Ettevõtja üleminek – ELi õigus –  Direktiivi tõlgendamise mõju

Registreerimisnumber: S2006/340

Esitamise kuupäev: 29.1.2009

Kohtuotsuse kuupäev: 23.4.2009

Toimik: 835

lühikokkuvõte

Kohtuasi käsitleb ettevõtja üleminekul töölt lahkunud töötaja õigust saada ülevõtjalt hüvitist töölepinguseaduse § 6 lõike 7 alusel, võttes arvesse nõukogu direktiivi 2001/23/EÜ artikli 4 lõiget 2.

õigusaktid

Töölepinguseaduse 55/2001 § 7 lg 6

Nõukogu direktiivi 2001/23/EÜ (ettevõtjate, ettevõtete või nende osade üleminekul töötajate õigusi kaitsvate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) artikli 4 lõige 2


Eelnev tabel näitab, milline teave on kättesaadav ülemkohtu otsuste kohta. Märksõnade osa sisaldab märksõnu ja kohtuotsuse kuupäeva, lühikirjelduses on ära toodud kohtuotsuse põhisisu ning viited õigusaktidele sisaldavad teavet asjakohaste siseriiklike ja ELi õigusaktide kohta.

Vorming

Soome kohtupraktika on kättesaadav HTML-vormingus.

Edasine menetlus

Olemas on teave edasise menetluse kohta järgmistes kohtutes:

  • ülemkohus ja teised kohtud annavad üldteavet edasikaebamise kohta,
  • ülemkohus ja teised kohtud annavad teavet pooleliolevate kohtuasjade kohta,
  • ülemkohus ja teised kohtud annavad teavet edasikaebamise tulemuste kohta,
  • ülemkohus ja teised kohtud annavad teavet kohtuotsuse pöördumatuse kohta,
  • ülemkohus ja teised kohtud ei anna teavet teistes kohtutes (nt põhiseaduskohtus) toimuva kohta,
  • ülemkohus annab teavet edasise menetluse kohta Euroopa Kohtus, kuid teised kohtud seda ei tee.

Avaldamiseeskirjad

Kohtupraktika avaldamist riigi ja kohtute tasandil reguleerivad siduvad eeskirjad.

Ülemkohus, kõrgem halduskohus ja erikohtud avaldavad kogu kohtupraktika. Teised kohtud avaldavad ainult osa kohtupraktikast, olenevalt kohtuasja olulisusest, uute õigusaktide või õigusaktide muudatuste rakendamisest ja rakendamise ühtlustamise vajadusest.

Viimati uuendatud: 05/11/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.