Riikide kohtupraktika

Saksamaa

Sellel lehel antakse ülevaade Saksamaa kohtupraktikast.

Sisu koostaja:
Saksamaa

Õigusemõistmine on usaldatud kohtunikele ning toimub Saksamaa Liitvabariigi konstitutsioonikohtu, föderaalkohtute ja 16 liidumaa kohtute kaudu (vrd põhiseaduse (Grundgesetz – GG) artikkel 92).

Kohtupraktika andmebaasid internetis

Saksamaa Liitvabariigi justiits- ja tarbijakaitseministeerium pakub veebisaidil Rechtsprechung im Internet („Kohtupraktika internetis“) huvitatud kodanikele alates 2010. aastast tasuta tutvumiseks konstitutsioonikohtu, kõrgeimate föderaalkohtute ja föderaalse patendikohtu valitud otsuseid.

Lisaks avaldavad konstitutsioonikohus ja föderaalkohtud ka oma veebisaitidel tasuta otsuseid mitteärilisel eesmärgil kasutamiseks ning pressiteateid olulise tähtsusega pooleliolevate kohtuasjade ja nende tulemuste kohta.

Saksamaa Liitvabariik on liitriik ja seetõttu reguleerivad oma kohtute otsuste avaldamist liidumaad. Liidumaad on sisse seadnud vastavad veebisaidid, mis on lingitud föderaalvalitsuse ja liidumaade ühisesse õigusportaali Justizportal des Bundes und der Länder.

Lingid

Kohtupraktika internetis

Saksamaa Liitvabariigi konstitutsioonikohus

Saksamaa Liitvabariigi kõrgeim üldkohus

Saksamaa Liitvabariigi kõrgeim halduskohus

Saksamaa Liitvabariigi kõrgeim maksukohus

Saksamaa Liitvabariigi kõrgeim töökohus

Saksamaa Liitvabariigi kõrgeim sotsiaalkohus

Saksamaa Liitvabariigi patendikohus

Föderaalvalitsuse ja liidumaade ühine õigusportaal

Viimati uuendatud: 12/02/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.