Riikide kohtupraktika

Kreeka

Sisu koostaja:
Kreeka

Veebisaidil kättesaadavaks tehtud kohtupraktika

Lahendite esitus / pealkirjad

Kreeka kõrgeima halduskohtuna tegutsev riiginõukogu (Symvoúlio tis Epikrateías)

Kassatsioonikohus (Áreios Págos) (tsiviilasjade ja kriminaalasjade kassatsioonikohus)

Muud kohtud

Pealkirjade all esitatud kohtupraktika

Jah

(alates 2018. aastast on üldkogu lahendite kokkuvõtted vastava pealkirja all veebis avaldatud)

Jah

(kõik kriminaal- ja tsiviilasjades tehtud kohtulahendid alates 2006. aastast)

Jah

(suurimate halduskohtute lahendite kokkuvõtted avaldatakse kõrgeima halduskohtuna tegutseva riiginõukogu veebisaidil)

(kohtupraktikat saab otsida Pireuse esimese astme kohtu (Protodikeío) ja apellatsioonikohtu (Efeteío) veebisaidil)

Pealkirjade näited

Testamendid, mootorsõidukid, töövaidlused, hüvitised, edasikaebused

Vorming

Kõrgeima halduskohtuna tegutsev riiginõukogu ja kassatsioonikohus

Muud kohtud

Dokument

Metaandmed

Dokument

Metaandmed

Milliseid muid vorminguid kasutatakse?

HTML, TXT

HTML, TXT

HTML (halduskohtud)

Ei

(muud kohtud)

HTML (halduskohtud)

Ei

(muud kohtud)

Edasised menetlused

Kõrgeima halduskohtuna tegutsev riiginõukogu

Kassatsioonikohus

Halduskohtud

Muud kohtud

Kas esitatakse teavet: edasikaebuste kohta?

Jah

Jah

Jah

Jah

selle kohta, kas kohtuasja menetlemine on veel pooleli?

Jah

Jah

Jah

Jah

edasikaebuse tulemuse kohta?

Jah

Jah

Jah

Pireuse esimese astme kohus ja apellatsioonikohus

lahendi kehtivuse kohta?

Jah

Jah

Ateena teise astme halduskohus: jah, kui lahend ei ole edasi kaevatud

Ei

edasise menetluse kohta mõnes muus riigi kohtus (nt konstitutsioonikohus)?

Euroopa Kohtus?

Euroopa Inimõiguste Kohtus?

Jah

Jah

Jah

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Avaldamisnormid

Riiklikul tasandil?

Kohtute tasandil?

Kas on kehtestatud kohtupraktika avaldamist reguleerivad siduvad õigusnormid?

Jah

{isikuandmed – seadus nr 4624/19 ja isikuandmete kaitse üldmäärus [määrus (EL) 2016/679]}

Jah

{isikuandmed – seadus nr 4624/19 ja isikuandmete kaitse üldmäärus [määrus (EL) 2016/679]}

Kõrgeima halduskohtuna tegutsev riiginõukogu ja kassatsioonikohus

Muud kohtud

Kas kohtupraktika avaldatakse täielikult või üksnes valikuliselt?

– Kõrgeima halduskohtuna tegutsev riiginõukogu: ligikaudu 80% kõigist lahenditest on juba avaldatud. Järkjärgult avaldatakse kõik lahendid.

– Kassatsioonikohus avaldab kõik kriminaal- ja tsiviilasjades tehtud lahendid, välja arvatud lahendid, mille suhtes kohaldatakse tsiviilkohtumenetluse seadustiku (Kódikas Politikís Dikonomías) artiklis 565 sätestatud menetlust.

– Halduskohtud. Avaldatakse osa lahendeid.

– Pireuse esimese astme kohus ja apellatsioonikohus

Avaldatakse osa lahendeid.

Milliste kriteeriumite alusel valitakse avaldatavad otsused?

Kõrgeima halduskohtuna tegutsev riiginõukogu: kohtuasja olulisus

Ateena teise astme halduskohus: kohtuasja olulisus

Kõrgeima halduskohtuna tegutsev riiginõukogu

Kassatsioonikohus

Muud kohtud

Kas kohtulahendid avaldatakse internetis anonüümselt (nimed eemaldatud)?

Jah

Jah

Jah

Kui avaldatakse, siis kas see kehtib kõigi lahendite kohta?

Kõrgeima halduskohtuna tegutsev riiginõukogu muudab anonüümseks kõik oma veebisaidil avaldatud lahendid.

Jah

Välja arvatud lahendid, mille suhtes kohaldatakse tsiviilmenetluse seadustiku artiklis 565 sätestatud menetlust.

Lahendid alates

1990

2006

2017

Lingid

Kassatsioonikohus

Kõrgeima halduskohtuna tegutsev riiginõukogu

Ateena apellatsioonikohus

Ateena teise astme halduskohus

Ateena esimese astme halduskohus

Ateena esimese astme kohus

Viimati uuendatud: 14/06/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.