Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje kreeka keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Riikide kohtupraktika

Kreeka

Sisu koostaja:
Kreeka
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Veebisaidil kättesaadavaks tehtud kohtupraktika

Otsuste esitus / pealkirjad


Riiginõukogu (Συμβούλιο της Επικρατείας)

Kassatsioonikohus (Άρειος Πάγος) (tsiviil- ja kriminaalõiguse kassatsioonikohus)

Muud kohtud

Pealkirjadega esitatud kohtupraktika

jah

(alates 2018. aastast on üldkogu kohtuotsuste kokkuvõtted vastava pealkirja all veebis avaldatud)

jah

(kõik kriminaal- ja tsiviilasjades tehtud kohtuotsused alates 2006. aastast)

jah

(suurimate halduskohtute otsuste kokkuvõtted avaldatakse Riiginõukogu veebisaidil)

Kassatsioonikohtus on alates 2006. aastast pealkirjade järgi liigitatud väike osa kriminaalasjades tehtud otsustest. Seega pääseb kohtuotsustele juurde pealkirja järgi. Tsiviil- ja kriminaalasjades tehtud otsustele pääseb juurde avaldamisnumbri järgi.

Ateena apellatsioonikohus (Εφετείο Αθηνών) ei avalda tsiviil- ja kriminaalasjades tehtud otsuseid internetis. Tsiviilasjades tehtud otsused koos numbri ja lühikokkuvõttega avaldatakse vastavatel administratiivsetel veebisaitidel, aga neid otsuseid ei liigitata. Kriminaalasjades tehtud otsuste puhul ei avaldata ei numbrit ega lahendit.

Pealkirjade näited

Pettus, vägistamine, hilinenud elatis, altkäemaks

Vorming


Riiginõukogu ja kassatsioonikohus

Muud kohtud

Dokument

Metaandmed

Dokument

Metaandmed

Milliseid muid vorminguid kasutatakse?

HTML, TXT

HTML, TXT

HTML (halduskohtud)

ei

(muud kohtud)

HTML (halduskohtud)

ei

(muud kohtud)

Edasised menetlused


Riiginõukogu

Kassatsioonikohus

Halduskohtud

Muud kohtud

Kas teave on kättesaadav:

edasikaebuste kohta?

jah

jah

jah

jah

selle kohta, kas menetlus on pooleli?

jah

jah

jah

jah

edasikaebamise tulemuste kohta?

jah

jah

jah

-ei

-Ateena esimese astme kohus (Πρωτοδικείο Αθηνών): jah (alama astme kohtutele esitatud edasikaebuste tulemuste kohta)

otsuse lõplikkuse kohta?

jah

jah

-Ateena teise astme halduskohus: jah, kui otsus ei ole edasi kaevatud

ei

edasise menetluse kohta:

muus siseriiklikus kohtus (nt konstitutsioonikohtus)?

Euroopa Kohtus?

Euroopa Inimõiguste Kohtus?

jah

jah

jah

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

Avaldamiseeskirjad


Riiklikul tasandil?

Kohtute tasandil?

Kas kohtupraktika avaldamiseks on olemas siduvad eeskirjad?

jah

{isikuandmed – seadus nr 4624/19 ja isikuandmete kaitse üldmäärus [määrus (EL) 2016/679]}

jah

{isikuandmed – seadus nr 4624/19 ja isikuandmete kaitse üldmäärus [määrus (EL) 2016/679]}


Riiginõukogu ja kassatsioonikohus

Muud kohtud

Kas kohtupraktika avaldatakse täielikult või üksnes valikuliselt?

- Riiginõukogu: ligikaudu 80% kõigist otsustest on juba avaldatud. Järkjärgult avaldatakse kõik otsused.

- Kassatsioonikohus avaldab kogu tsiviil- ja kriminaalasju käsitleva kohtupraktika, välja arvatud kohtuotsused, mille suhtes kohaldatakse tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklis 565 sätestatud menetlust.

- Halduskohtud Avaldatakse osa kohtuotsuseid.

Milliste kriteeriumite alusel valitakse avaldatavad otsused?

- Riiginõukogu: kohtuasja olulisus

-Ateena teise astme halduskohus: kohtuasja olulisus


Riiginõukogu

Kassatsioonikohus

Muud kohtud

Kas kohtuotsused avaldatakse internetis anonüümselt (nimed eemaldatud)?

jah

jah

ei

Kui jah,

siis kas see kehtib kõigi otsuste kohta?

Riiginõukogu muudab anonüümseks kõik tema veebisaidil avaldatud kohtuotsused.

jah

- välja arvatud otsused, mille suhtes kohaldatakse tsiviilmenetluse seadustiku artiklis 565 sätestatud menetlust.


otsused alates

1990

2006


Seonduvad lingid

Kassatsioonikohus

Riiginõukogu

Ateena apellatsioonikohus

Ateena teise astme halduskohus

Ateena esimese astme halduskohus

Ateena Esimese Astme Kohus

Viimati uuendatud: 03/05/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.