Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: ungari keelon juba tõlgitud.
Swipe to change

Riikide kohtupraktika

Ungari

Sellel lehel antakse ülevaade Ungari kohtupraktikast ning kirjeldatakse asjaomaseid kohtupraktika andmebaase ja esitatakse nende lingid.

Sisu koostaja:
Ungari

Internetis avaldatud kohtupraktika

Kohtute korraldust ja haldamist käsitlevas 2011. aasta seaduses nr CLXI on sätestatud, et alates 1. jaanuarist 2012 peavad Kúria (Ungari ülemkohus), viis piirkondlikku apellatsioonikohut ning haldus- ja töökohtud (viimati nimetatud kohtud ainult juhul, kui kohtulikul läbivaatamisel olev haldusotsus tehti esimese astme menetluse raames ning kohtuotsuse peale ei saa esitada apellatsiooni tavamenetluse alusel) avaldama sisulised otsused digitaalsel kujul Ungari kohtuotsuste kogus (Bírósági Határozatok Gyűjtemény). Praegu on Ungari kohtuotsuste koguga võimalik tutvuda anonüümseks muudetud otsuste registri veebisaidil (Anonim Határozatok Tára – link: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/anonim-hatarozatok-tara). (Varem olid ülemkohus ja viis piirkondlikku apellatsioonikohut elektroonilise teabe vabadust käsitleva 2005. aasta seaduse nr XC alusel kohustatud avaldama kõik oma sisulised otsused alates 1. juulist 2007.)

Erandiks on järgmiste menetluste raames tehtud otsused ja sellepärast ei pea neid avaldama kohtuotsuste kogus:

 • kohtuotsused, mis on tehtud maksekäsu- ja jõustamismenetlustes, äriühingukohtu menetlustes ning pankroti- ja likvideerimismenetlustes, samuti kohtu peetavaid registreid käsitlevates menetlustes;
 • otsused, mis on tehtud abielu, isadust ja põlvnemist käsitlevates menetlustes, vanemliku vastutuse lõpetamist käsitlevates menetlustes ja eestkostemenetlustes, kui üks pooltest taotleb otsuse avaldamata jätmist;
 • otsused, mis on tehtud väidetavaid seksuaalkuritegusid käsitlevates menetlustes, kui ohver ei ole selleks nõusolekut andnud.

Peale selle peab Kúria avaldama kohtumõistmise ühetaolisust käsitlevad otsused (link: https://kuria-birosag.hu/hu/jogegysegi-hatarozatok), põhimõttelised lahendid (link: http://www.kuria-birosag.hu/hu/elvi-birosagi-hatarozatok) ja põhimõttelised otsused (http://www.kuria-birosag.hu/hu/elvi-birosagi-dontesek). Need on kättesaadavad ka anonüümseks muudetud otsuste registri veebisaidil (link: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/anonim-hatarozatok-tara).

Otsuse teinud kohtu esimees peab avaldama otsuse kohtuotsuste kogus 30 päeva jooksul pärast otsuse kirjalikku vormistamist.

Avaldatud otsuse kirjeldus peab sisaldama kohtu nime ja õigusvaldkonda, otsuse tegemise aastat, viitenumbrit ning viiteid õigusnormidele, millele tuginedes kohus otsuse tegi.

Reeglina tuleb otsustest kustutada kõik poolte isikuandmed (otsused tuleb anonüümseks muuta) ning pooltele tuleb osutada vastavalt sellele, milline oli nende roll kohtumenetluses.

Otsuste esitamine/pealkirjad

Konkreetseid pealkirju ei ole, kuna otsingumootor annab tulemuseks kogu asjaomase teabe. Tulemuste loetelus esitatakse tunnusnumber, mis osutab andmetele, mis on loetelus ühtlasi esile tõstetud (kohus, menetluse liik).

(Üksikasjalikud eeskirjad kohtuotsuste kogus avaldatud otsuste tähistamiseks on sätestatud justiits- ja õiguskaitseministri 31. mai 2007. aasta määruses nr 29/2007.)

Vorming

Kohtupraktika on kättesaadav rtf-vormingus.

Asjaomased kohtud

Kúria ja piirkondlikud apellatsioonikohtud peavad avaldama kõik sisulised kohtuotsused. Samuti tuleb avaldada kõik madalama astme kohtute otsused, mis on nende otsustega otseselt seotud.

Haldus- ja töökohtud on kohustatud avaldama oma sisulised otsused üksnes juhul, kui need tehti esimese astme haldusmenetluse raames ja kui kohtuotsuse peale ei saa esitada apellatsiooni tavapärase menetluse alusel.

Peale selle võivad kohtute esimehed otsustada, kas nad kavatsevad avaldada muid sisulisi otsuseid.

Keskne veebisait: kohus.

Edasised menetlused

Kúria

Muud kohtud

Kas teave on kättesaadav

apellatsioonide kohta?

Ei

Ei

 • selle kohta, kas kohtuasi on veel pooleli?

Ei

Ei

 • apellatsioonide tulemuste kohta?

Ei

Ei

 • selle kohta, kas otsus on tühistamatu?

Jah

Jah

 • edasiste menetluste kohta

mõnes teises Ungari kohtus (põhiseaduskohus…)?

Euroopa Kohtus?

Euroopa Inimõiguste Kohtus?

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Avaldamiseeskirjad

siseriiklikul tasandil?

kohtu tasandil?

Kas kohtupraktika avaldamiseks on siduvad eeskirjad?

Jah

Jah

Kúria

Muud kohtud

Kas kohtupraktika avaldatakse täies mahus või valikuliselt?

Kogu kohtupraktika

Valikuliselt

Kui valikuliselt, siis

millised on kohaldatavad kriteeriumid?

Viis apellatsioonikohut avaldavad kõik sisulised kohtuotsused. Samuti tuleb avaldada kõik madalama astme kohtute otsused, mis on nende otsustega otseselt seotud.

Peale selle võivad kohtute esimehed otsustada, kas nad kavatsevad avaldada muid sisulisi otsuseid.

Alates 1. juulist 2007.

Õigusvaldkonna andmebaasid

Andmebaasi nimi ja URL

Ungari kohtute portaal

Kas juurdepääs andmebaasile on tasuta?

Jah, juurdepääs andmebaasile on tasuta.

Sisu lühikirjeldus

Alates 1. juulist 2007 lisatakse andmebaasi kõik Kúria (enne 1. jaanuari 2012 kandis nime Legfelsőbb Bíróság (Ülemkohus)) ja viie piirkondliku apellatsioonikohtu tehtud sisulised otsused ning alates 1. jaanuarist 2012 kõik haldus- ja töökohtute sisulised otsused haldusasjades (kui kohtulikul läbivaatamisel olev haldusotsus tehti esimese astme menetluse raames ning kohtuotsuse peale ei saa esitada apellatsiooni tavamenetluse alusel).

Andmebaas sisaldab kõiki madalama astme kohtute otsuseid, mis on nende otsustega otseselt seotud.

Andmebaas sisaldab ka muid kohtu esimehe tehtud otsuseid.

Otsustest tuleb kustutada kõik poolte isikuandmed ning pooltele tuleb osutada vastavalt sellele, milline oli nende roll kohtumenetluses. Kustutada ei tohi siiski järgmist teavet:

 • selle asutuse nimi, mis täidab riigi või kohaliku omavalitsuse funktsioone või mis tahes muid õigusnormides sätestatud avalikke funktsioone, ning – kui seaduses ei ole sätestatud teisiti – asjaomast ülesannet täitva isiku ees- ja perekonnanimi või -nimed (koos „nimi”) ja ametikoht, kui asjaomane isik osales menetluses oma avalikust funktsioonist tulenevalt;
 • volitatud esindaja või kaitseadvokaadi nimi;
 • kostjana või süüdistatavana kohtuasja kaotanud füüsilise isiku nimi, samuti juriidilise isiku või juriidilise isiku staatuseta organi nimi ja registrijärgne aadress, kui otsus tehti kohtumenetluse raames, millega seoses valitseb õigus esitada avaliku huviga seotud hagi;
 • äriühingu või sihtasutuse nimi ja registrijärgne aadress, samuti nende esindaja nimi;
 • andmed, mis on kättesaadavad tulenevalt avalikust huvist.

Seonduvad lingid

Otsing Ungari kohtuotsuste kogumis

Viimati uuendatud: 06/04/2017

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.