Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje inglise keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Riikide kohtupraktika

Iirimaa

Sellel lehel antakse ülevaade Iirimaa kohtupraktikast ning samuti esitatakse asjakohaste kohtupraktika andmebaaside kirjeldus ja lingid.

Sisu koostaja:
Iirimaa

Kohtupraktika tugineb kohtupretsedentidele ja kohtute varasematele otsustele. Teatavatel juhtudel võivad need otsused olla siduvad teistele kohtutele, kui kohtuasja asjaolud on sarnased. Tavaliselt teevad madalama astme kohtud otsuseid kooskõlas kõrgemate kohtute otsustega. Kohtupraktika põhineb kahel doktriinil: stare decisis ja res judicata. Stare decisis doktriin tähendab siduva pretsedendi doktriini/põhimõte. Res judicata tähendab, et asjas on juba varem otsus tehtud.

Veebisaidil kättesaadavaks tehtud kohtupraktika

Otsuste esitus

Suur osa Iirimaa kohtute kohtupraktikast on üldsusele kättesaadav.

Kohtupraktika on tasuta kättesaadav Iirimaa kohtute ameti veebisaidil ülemkohut, kriminaalapellatsioonikohut ja kõrgemat kohut käsitlevas osas. Ülemkohtu kohtupraktika on eraldi kättesaadav ka Iirimaa ülemkohtu veebisaidil http://www.supremecourt.ie.

Ülemkohtu kohtupraktika on kättesaadav alates 2001. aastast; kriminaalapellatsioonikohtu ja kõrgema kohtu kohtupraktika alates 2004. aastast.

Lisaks on ülemkohtu, kriminaalapellatsioonikohtu ja kõrgema kohtu kohtupraktika tasuta kättesaadav nii BAILII (Briti ja Iiri õigusteabe instituut) kui ka IRLII (Iiri õigusteabe algatus) andmebaasis.

BAILII veebisaidil on kättesaadavad järgmised lahendid:

Avaldamiseeskirjad

Kohtupraktika avaldamiseks puuduvad riiklikul või kohtute tasandil siduvad eeskirjad. Avaldatakse kõik ülemkohtu reserveeritud otsused. (Need on kohtuasjad, kus kohtunik/kohus peatas menetluse teatud ajavahemikuks, et teha ja kirja panna kohtuasjas otsus.)

Kui kohus ei peata asja menetlemist enne otsuse tegemist, avaldatakse ex tempore tehtud kohtuotsus ainult siis, kui see sisaldab teatud õigusküsimusi või kui selle teinud kohus seda konkreetselt käsib.

Veebis kättesaadavaks tehtud kohtuotsuste sisu on anonüümne ainult siis, kui see on nõutud õigusaktiga või kui kohus on nii otsustanud.

Teatud kohtuasju ei tohi õigusaktide kohaselt arutada avalikult ning teatud sätetes nõutakse, et ohvri nimi tuleb salastada. Selliste kohtuotsuste puhul muudetakse nimed anonüümseks.

Kõik kinnistel istungitel tehtud otsused, mis sisaldavad tundlikke isiklikke andmeid poolte või tunnistaja kohta, muudetakse anonüümseks.

Enne veebisaidil avaldamist väljastati kohtuotsused paberkandjal järgmistele isikutele ja asutustele:

  • kõik kohtunikud;
  • õigusvaldkonna ametite raamatukogud;
    • peaprokurör;
    • riiklik lepitaja ning
  • hulk valitsusasutusi.

Samateemalised lingid

Iirimaa kohtute amet

Viimati uuendatud: 18/01/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.