Riikide kohtupraktika

Itaalia

Selles osas antakse ülevaade Itaalia kohtupraktikast ning esitatakse seda sisaldavate asjaomaste andmebaaside kirjeldus ning lingid.

Sisu koostaja:
Itaalia

Kohtupraktika veebis

Itaalia kohtusüsteem pakub kohtupraktikat käsitlevat teavet mitme veebisaidi vahendusel.

Itaalia kohtusüsteemis on kõrgeim kohus Corte Suprema di Cassazione, Itaalia ülemkohus. Ülemkohtu portaalist leiab rohkelt teavet. Portaal on jagatud kaheks osaks.

Üks neist hõlmab pooleli olevaid tsiviil- ja kriminaalasju. Vastavalt Itaalia andmekaitseseadusele pääsevad sellele juurde tuvastatud ja loa saanud juristid, kes osalevad konkreetsetes kohtuasjades. Juurdepääsu tagab kiipkaardiga seotud digitaalne sertifikaat.

Teise osa moodustab Italgiure DB-süsteem, mida saab kasutada sama portaali kaudu. See osa sisaldab nii tsiviil- kui ka kriminaalasjadega seotud miljoneid dokumente (peamiselt lahendid). Kohtusüsteemi töötajad (kohtunikud, prokurörid, kohtu haldustöötajad) pääsevad nendele andmetele juurde tasuta; juurdepääsu võivad tagasihoidliku liitumistasu eest saada ka juristid, ülikoolid ja muud huvitatud isikud.

Kõikide kohtute ja apellatsioonikohtute juures saab elektrooniliselt tutvuda kohturegistritesse kantud teabe, kohtupraktika ja tsiviilkohtumenetluste digitoimikutes sisalduvate dokumentidega.

Sellele teabele pääsevad juurde juristid ja kohtu määratud eksperdid range autentimise teel (Carta Nazionale dei Servizi'ga ühilduv kiipkaart) digiteenuste portaalis (Portale dei Servizi Telematici).

Samamoodi on võimalik tutvuda rahukohtuniku kohturegistritesse kantud teabega.

Kohturegistris oleva anonüümse teabega on portaalis võimalik tutvuda ilma autentimata.

Otsuste esitus / Üksikasjad

Pooleli olevad menetlused, millega on lubatud tutvuda, on kättesaadavad poolte nimede või kohtuasja numbri kaudu, millega see on ülemkohtu või kohtu üldregistrisse kantud.

Lahendatud kohtuasjade hulgast saab otsifunktsiooni kasutades otsida soovitud täistekste, sisestades kohtuasja eseme või konkreetsed andmed (hagi kuupäev, poole nimi).

Vorming

Kohtupraktikat käsitlevad dokumendid ja andmed on kättesaadavad PDF- ja html-vormingus.

Asjaomased kohtud

Ülemkohus

Teave on avaldatud kassatsioonikohtu veebisaidil.

Üldkohtud

Ajakohastatud loetelu üldkohtute veebisaitidele suunavatest linkidest leiate justiitsministeeriumi veebisaidilt.

Edasised menetlused

Ülemkohus

Muud kohtud

Teave kättesaadav

selle kohta, kas kohtuasi on pooleli

Jah

Jah

apellatsiooni tulemuse kohta

Jah

Ei

selle kohta, kas otsus on lõplik

Jah

Jah

Kui kohtul või apellatsioonikohtul on veebisait, on sellel sageli ka teave selle kohta, kuidas asja kohtusse anda, esitada tagasinõuet või kaebust.

Õigusaktide andmebaasid

  1. Italgiure DB pakub juurdepääsu andmebaasile, mis sisaldab paljude, peamiselt ülemkohtu lahendite üksikasju. Sellel veebisaidil on üle 35 miljoni dokumendi (sealhulgas seadusi ja regulatsioone ning viiteid erialasele kirjandusele).

Nagu eespool selgitatud, on juurdepääs andmebaasidele piiratud.

  1. Suur osa apellatsiooni- ja muude kohtute kohtupraktikast on kättesaadav digiteenuste portaali kaudu, nagu eespool selgitatud.
Viimati uuendatud: 18/01/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.