Riikide kohtupraktika

Läti

Selles osas esitatakse ülevaade Läti kohtupraktikast.

Sisu koostaja:
Läti

Veebipõhised kohtupraktika andmebaasid

Kohtupraktika andmebaasi lõi Läti kõrgeim kohus (Latvijas Republikas Augstākā tiesa). Selles on registreeritud kohtuotsused, mis on olulised kohtupraktika järjepidevuse tagamiseks, kohtupraktika uurimiseks ja arendamiseks.

Kõrgeima kohtu kohtupraktikat saab otsida kohtuasutuse, juhtumi liigi, sektori, allsektori, õiguspõhimõtete, juhtumi sisu (argumendid) ja teksti märksõnade põhjal.

Kõrgeima kohtu kohtupraktika andmebaas on kättesaadav kõrgeima kohtu e-teenuste portaali ja kõrgeima kohtu veebisaidi kaudu.

Lisaks võidakse avalikel kohtuistungitel tehtud kehtivad kohtuotsused avaldada avalikku huvi pakkuvate küsimuste portaalis (st otsused, mis avaldatakse ühiskondlikel või õigushariduslikel eesmärkidel); asjaomane kohus võib oma äranägemisel teha sama ka muude kohtuotsuste puhul, mis on tehtud avalikel kohtuistungitel.

Otsuse esitus / pealkirjad

Vorming

Riigi kohtute portaali kohtupraktika andmebaasi veebisaidil avaldatud otsused on HTML-vormingus.

Riigi kohtute portaali veebisaidil avaldatud otsused on PDF-vormingus.

Asjaomased kohtud

Kõrgeim kohus

Kõrgeima kohtu otsused on kättesaadavad kohtupraktika andmebaasis kõrgeima kohtu veebisaidil ja riigi kohtute portaali veebisaidil.

Üldkohtud

Üldkohtute otsused on kättesaadavad riigi kohtute portaali veebisaidil.

Järelmenetlused

Järelmenetlusi käsitlev teave on kättesaadav riigi kohtute portaalis, kasutades e-teenuste jaotises valikut „Menetluse käik“ (Tiesvedības gaita) või kasutades portaali volitatud kasutajatele kättesaadavat valikut „Minu juhtumid“ (Manas lietas).

Volitamata kasutajad saavad tutvuda üldise teabega juhtumi seisu kohta jaotises „Menetluse käik“, sisestades juhtumi või kohtukutse numbri.

Jaotises „Minu juhtumid“ on volitatud kasutajatel võimalik vaadata nende juhtumite andmeid ja materjale, milles nad osalevad (sh kohtuotsused ja juhtumi menetluste audiofailid).

Riigi kohtute portaali kasutamise volitus antakse järgmise põhjal:

  • isikutunnistus,
  • e-allkiri,
  • mobiiltelefoniga antav e-allkiri,
  • eIDAS.

Avaldamiseeskirjad

Väljakuulutamine

Kui kohtuasja üle otsustatakse avalikul kohtuistungil, on kohtuotsusel (mis koosneb sissejuhatavast osast, kirjeldavast osast, põhistusest ja operatiivosast) väljakuulutamise hetkest alates avalikkusele juurdepääsetava teabe staatus.

Kui kohtuotsust ei ole välja kuulutatud (näiteks kui kohtuasja üle on otsustatud üksnes kirjaliku menetluse teel), käsitatakse seda avalikkusele üldjoontes juurdepääsetava teabena alates vastuvõtmise hetkest.

Kui kohtuasja üle otsustatakse kinnisel kohtuistungil ning kui kohtuotsuse sissejuhatav ja operatiivosa on välja kuulutatud avalikul kohtuistungil, käsitatakse neid kohtuotsuse osi avalikkusele üldjoontes juurdepääsetava teabena ning neid võib avaldada.

Kättesaadavus

Kohtuotsuste kättesaadavuse suhtes kohaldatakse kohtuvõimu käsitlevat seadust ja valitsuse 10. veebruari 2009. aasta määrust nr 123, milles on sätestatud kohtuteabe internetisaidil avaldamise ja kohtuotsuste enne avaldamist käsitlemise eeskiri (edaspidi „valitsuse määrus nr 123“).

Valitsuse määruses nr 123 on sätestatud, et kohtuotsuse avaldamiseks ettevalmistamisel tuleb teatavad füüsiliste isikute tuvastamist võimaldavad andmed välja jätta või asendada järgmisel viisil:

  • isiku ees- ja perekonnanimi asendada Läti tähestikust vabalt valitud suurtähega (ees- ja perekonnanime asendav täht valitakse nii, et kohtuotsuses osutatud isikuid on võimalik üksteisest eristada);
  • isikukood asendada sõnaga „isikukood“;
  • isiku elukoha aadress asendada sõnaga „elukoht“;
  • kinnisvara aadress asendada sõnaga „aadress“;
  • kinnisvara registrinumber asendada sõnaga „katastritunnus“;
  • sõiduki registreerimisnumber asendada sõnaga „registreerimisnumber“.

Kohtuotsuse avaldamiseks või väljaandmiseks ettevalmistamisel ei jäeta välja ega redigeerita kohtunike, prokuröride, vandeadvokaatide, vannutatud notarite, pankrotihaldurite, kohtu eesistujate ega vannutatud kohtutäiturite andmeid.

Viimati uuendatud: 05/10/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.