Riikide kohtupraktika

Leedu

Sisu koostaja:
Leedu

Veebisaidil kättesaadavaks tehtud kohtupraktika

Otsuste esitus/pealkirjad

Pärast päringu tegemist esitatakse andmed järgmisel viisil:

Nr

Kohus

Aasta

Kohtuasja liik

Kohtuasja number

Kohtunik

Otsuse kuupäev

Kohtuistungi tulemus

tsiviil-, kriminaal- või haldusasi

nimi, perekonnanimi ja kood

link otsusele DOC-vormingus


Vorming

Kohtupraktika on kättesaadav järgmises vormingus:

*.doc

Asjaomased kohtud

Andmebaasis on esindatud järgmised kohtud:

 1. Ülemkohus (Aukščiausiasis Teismas)
 2. Apellatsioonikohus (Apeliacinis teismas)
 3. Vilniuse piirkonnakohus (Vilniaus apygardos teismas)
 4. Kaunase piirkonnakohus (Kauno apygardos teismas)
 5. Klaipeda piirkonnakohus (Klaipėdos apygardos teismas)
 6. Panevežise piirkonnakohus (Panevėžio apygardos teismas)
 7. Šiauliai piirkonnakohus (Šiaulių apygardos teismas)
 8. Kõrgem Halduskohus (Vyriausiasis administracinis teismas)
 9. Vilniuse ringkondlik halduskohus (Vilniaus apygardos administracinis teismas)
 10. Kaunase ringkondlik halduskohus (Kauno apygardos administracinis teismas)
 11. Klaipeda ringkondlik halduskohus (Klaipėdos apygardos administracinis teismas)
 12. Šiauliai ringkondlik halduskohus (Šiaulių apygardos administracinis teismas)
 13. Panevežise ringkondlik halduskohus (Panevėžio apygardos administracinis teismas)

Edasised menetlused

Kõrgema astme kohtud

Muud kohtud

Kas teave on kättesaadav:

 • edasikaebuste kohta?

Ei

Ei

 • selle kohta, kas kohtuasi on veel menetluses?

Ei

Ei

 • edasikaebuse tulemuse kohta?

Ei

Ei

 • kohtuotsuse pöördumatuse kohta?

Ei

Ei

 • edasise menetlemise kohta:

muus siseriiklikus kohtus (konstitutsioonikohus ...)?

Euroopa Kohtus?

Euroopa Inimõiguste Kohtus?

Ei

Ei


Avaldamiseeskirjad

 • Kohtuotsused avaldatakse kooskõlas Kohtunõukogu 2005. aasta määrusega Nr. 13P-378 PDF (148 Kb) lt.
 • Avaldatakse otsuse täielik tekst, mis on muudetud anonüümseks.
Viimati uuendatud: 18/02/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.