Riikide kohtupraktika

Luksemburg

Sellel lehel esitatakse ülevaade Luksemburgi kohtupraktikast.

Sisu koostaja:
Luksemburg

Veebisaidil kättesaadavaks tehtud kohtupraktika

Kohtulahendid on veebisaidil esitatud lahendi kuupäeva või numbri järgi.

Vormingud

Kohtupraktika on kättesaadav PDF-vormingus.

Asjaomased kohtud

Justiitsministeeriumi veebisaidil on konstitutsioonikohtu jaoks eraldi osa, mille kaudu leiab nimetatud kohtu lahendite loetelu.

Luksemburgi kõrgeima halduskohtu ja halduskohtu veebisaidil on samuti andmebaas, mis sisaldab nende kahe kohtu otsuseid.

Kohtuhalduse veebisaidil on võimalik tutvuda konstitutsioonikohtu, kassatsioonikohtu ning halduskohtute (anonüümitud) otsustega.

Edasised menetlused

Kättesaadav on ka järgmine teave:

  • edasikaebused
  • kohtuasja staatus (nt menetluses)
  • edasikaebuste tulemused
  • tehtud otsuste seadusjõud
  • muud menetlused konstitutsioonikohtus ja halduskohtutes

Kõrgeima kohtu, konstitutsioonkohtu ning kõrgeima halduskohtu ja halduskohtu praktika on avaldatud Luksemburgi kohtute portaalis ja halduskohtute veebisaidil.

Avaldamiseeskirjad

Põhiseadust puudutavad lahendid tuleb avaldada Luksemburgi ametlikus teatajas (Mémorial).

Lingid

Halduskohtud

Ministère de la Justice (justiitsministeerium)

Luksemburgi kohtute portaal

Viimati uuendatud: 11/03/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.