Riikide kohtupraktika

Malta

Sellel leheküljel esitatakse teavet Malta kohtupraktika kohta.

Sisu koostaja:
Malta

Kohtupraktika

Otsuste esitus / pealkirjad

Kuigi kohtupraktikas ei kasutata pealkirjas märksõnu, on riiklike kohtuotsuste rakenduses (mis moodustab osa kohtutes kasutatavast kohtuasjade haldamise süsteemist) funktsioon, mille abil indekseeritakse teatavad huvipakkuvad kohtuotsused. Näiteks, kirjega on lingitud märksõnade kogum koos kohtuotsuste kokkuvõttega.

Kõigi kohtuotsuste jaoks kasutatakse ühte konkreetset dokumendimalli, mis sisaldab riigivappi, kohut, kohtuniku nime, istungi kuupäeva, kohtuasja viitenumbrit, kohtuvaidluse pooli (A vs. B), millele järgneb kohtuotsuse tekst. Font, päis ja jalus on malli raames samuti kindlaks määratud.

Vorming

Kohtupraktika on kättesaadav PDF-vormingus.

Edasised menetlused

Ülemkohus

Muud kohtud

Kas on kättesaadav teave:

  • edasikaebuste kohta?

Jah

Jah

  • selle kohta, kas kohtuasi on veel menetluses?

Jah

Jah

  • edasikaebuse tulemuse kohta?

Jah

Jah

  • otsuse pöördumatuse kohta?

Jah

Jah

  • edasise menetlemise kohta             

  - muus siseriiklikus kohtus (konstitutsioonikohus ...)?

  - Euroopa Kohtus?

  - Inimõiguste Kohtus?

Jah

Ei

Ei

Jah

Ei

Ei


Avaldamiseeskirjad

Siseriiklikul tasandil?

Kohtute tasandil?

Kas kohtupraktika avaldamiseks on olemas siduvad eeskirjad?

Jah

Jah


Kehtivate eeskirjade kohaselt tuleb kohtuotsus avalikustada osutamata sellele, millist meediumit kasutades seda tehakse.

Maltal avaldatakse kogu kohtupraktika.

Perekonnaasju lahendava kohtu otsused muudetakse anonüümseteks. Lisaks, kui kohtu eesistuja annab korralduse vaidluse poole või poolte või kohtualuse nime avaldamata jätmiseks, muudetakse anonüümseks ka kõnealuses kohtuasjas tehtud otsus.

Viimati uuendatud: 04/05/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.