Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje hollandi keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Riikide kohtupraktika

Holland

Sisu koostaja:
Holland

Veebisaidil kättesaadavaks tehtud kohtupraktika

Otsuste esitus/pealkirjad

Pealkirjaks on „Sisu ülevaade“ ning see võib sisaldada sissejuhatavat märkust (üks lause), lühikest või pikka kokkuvõtet, mõnda märksõna, kokkuvõtvat lõiku õiguse kohta, mida kohtuasi käsitleb, või otsuse kõige tähtsama hinnangu sõnasõnalist tsitaati.

Näide pealkirja(de) kohta

Üürimise suhtes kohaldatav õigus: büroopinna üürilepingu tühistamine (Huurrecht; ontbinding van huurovereenkomst kantoorruimte (81 RO)).

Vorming

Kohtupraktika on kättesaadav veebisaidil HTML-vormingus. Professionaalsed (korduv-)kasutajad saavad selle alla laadida XML-vormingus.

Asjaomased kohtud

Kõikide kohtute otsused on kättesaadavad Madalmaade kohtusüsteemi ja Madalmaade ülemkohtu otsingumootori veebisaidil. Nendeks on:

  • ülemkohus (HogeRaad der Nederlanden);
  • riiginõukogu halduskohtukolleegium (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State);
  • tsentraalne apellatsioonitribunal (CentraleRaad van Beroep);
  • tööstus- ja kaubandusvaldkonna apellatsioonitribunal (College van Beroep voor het bedrijfsleven);
  • neli apellatsioonikohut (gerechtshoven);
  • 11 ringkonnakohut (rechtbanken).

Edasised menetlused

Ülemkohus

Muud kohtud

Kas on kättesaadav teave

– edasikaebuste kohta?

Ei

Ei

– selle kohta, kas kohtuasi on veel menetluses?

Ei

Ei

– edasikaebuse tulemuse kohta?

Ei

Ei

– otsuse pöördumatuse kohta?

Ei

Ei

– edasise menetlemise kohta

– muus siseriiklikus kohtus (konstitutsioonikohus ...)?

– Euroopa Kohtus?

– Inimõiguste Kohtus?

Ei

Ei

Avaldamiseeskirjad

Kohtud on välja töötanud kaks suunist kohtupraktika avaldamise kohta. Üks suunis käsitleb anonüümseks muutmist (isikuandmete väljajätmine) ning teine käsitleb valikut.

See suunis tugineb Euroopa Nõukogu soovitusele R (95) 11, mis käsitleb kohtuotsuste valikut, töötlemist, esitamist ja arhiveerimist õigusteabe otsingusüsteemides: kõrgeim organ avaldab kõik kohtuasjad, välja arvatud juhul kui need ei paku selget õiguslikku või ühiskondlikku huvi, kuid teised kohtud avaldavad ainult need kohtuasjad, mis pakuvad selget õiguslikku või ühiskondlikku huvi.

Seonduvad lingid

Otsingumootor, Madalmaade kohtusüsteem ja Madalmaade ülemkohus

Viimati uuendatud: 09/02/2016

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.