Riikide kohtupraktika

Holland

Sisu koostaja:
Holland

Veebisaidil kättesaadavaks tehtud kohtupraktika

Alates 9. detsembrist 1999 avaldatakse esimese astme kohtute (rechtbanken), apellatsioonikohtute (gerechtshoven), Madalmaade kõrgeima kohtu (Hoge Raad der Nederlanden), Madalmaade kõrgeima halduskohtuna tegutseva riiginõukogu halduskohtuasjade osakonna (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State), avaliku teenistuse ja sotsiaalkindlustusasjade apellatsioonikohtu (Centrale Raad van Beroep) ning apellatsiooniastme halduskohtu (majandusküsimustes) (College van Beroep voor het bedrijfsleven) kohtupraktika internetis. Kohtuotsuseid on võimalik otsida kohtupraktika andmebaasis veebisaidil rechtspraak.nl teksti, kohtuasja numbri, otsuse tegemise või avaldamise kuupäeva, kohtuasutuse, jurisdiktsiooni, ECLI või avaldamisviite järgi.

Otsuste esitus/pealkirjad

Pealkirjaks on „Sisu ülevaade“ ning see võib sisaldada sissejuhatavat märkust (üks lause), lühikest või pikka kokkuvõtet, mõnda märksõna, kokkuvõtvat lõiku õiguse kohta, mida kohtuasi käsitleb, või otsuse kõige tähtsamate osade sõnasõnalist tsitaati.

Näide pealkirja kohta

Üürimise suhtes kohaldatav õigus: büroopinna üürilepingu tühistamine (Huurrecht; ontbinding van huurovereenkomst kantoorruimte (81 RO)).

Vorming

Kohtuotsused avaldatakse veebisaidil rechtspraak.nl HTML-vormingus. Kutselistele (korduv)kasutajatele on teave kättesaadav ka RDF-vormingus.

Asjaomased kohtud

Kõikide kohtute otsused on veebisaidil kättesaadavad otsinguga zoeken in uitspraken. Need kohtud on järgmised:

  • Madalmaade kõrgeim kohus
  • Madalmaade kõrgeima halduskohtuna tegutseva riiginõukogu halduskohtuasjade osakond
  • Avaliku teenistuse ja sotsiaalkindlustusasjade apellatsioonikohus
  • Apellatsiooniastme halduskohus majandusküsimustes
  • 4 apellatsioonikohut
  • 11 esimese astme kohut

Edasised menetlused


Kõrgemad kohtud

Muud kohtud

Kas on kättesaadav teave

– edasikaebuste kohta?

Jah

Jah

– selle kohta, kas kohtuasi on veel menetluses?

Ei

Ei

– edasikaebuse tulemuse kohta?

Jah

Jah

– otsuse lõplikkuse kohta?

Ei

Ei

– edasise menetluse kohta:

– muus siseriiklikus kohtus (konstitutsioonikohus ...)?

– Euroopa Kohtus?

– Euroopa Inimõiguste Kohtus?

Jah

Ei

Ei

Jah

Ei

Ei

Avaldamiseeskirjad

Kohtud on välja töötanud kaks suunist kohtupraktika avaldamise kohta. Üks neist käsitleb anonüümimist (isikuandmete väljajätmine) ning teine käsitleb valikut.

Anonüümimise suunised veebisaidil rechtspraak.nl

Anonüümimise suunistes nõutakse, et avaldatud kohtuotsused oleksid anonüümsed. See tähendab, et kohtuotsus ei tohi sisaldada teavet isikute kohta, kes ei ole tööalaselt kohtuasjaga seotud.

Suunised tuginevad Euroopa Nõukogu soovitusele R (95) 11 kohtuotsuste valiku, töötlemise, esitamise ja arhiveerimise kohta õigusteabe otsingusüsteemides (Concerning the selection, processing, presentation and archiving of court decisions in legal information retrieval systems): kõrgeim kohus avaldab otsused kõikides kohtuasjades, välja arvatud juhul kui need ei paku selget õiguslikku või ühiskondlikku huvi, kuid teised kohtud avaldavad ainult need otsused, mis pakuvad selget õiguslikku või ühiskondlikku huvi. Madalmaade suunised sisaldavad selle kohta üksikasjalikumat teavet.

Viimati uuendatud: 13/05/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.