Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2024. aasta lõpuni.
Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje inglise keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Riikide kohtupraktika

Põhja-Iirimaa

Sellel lehel kirjeldatakse Ühendkuningriigi kohtupraktikat, käsitledes peamiselt Põhja-Iirimaa jurisdiktsiooni. Kirjelduses keskendutakse üldsusele kättesaadavates andmebaasides sisalduvale kohtupraktikale.

Sisu koostaja:
Põhja-Iirimaa

Põhja-Iirimaal kättesaadav kohtupraktika

Suur osa Ühendkuningriigi Põhja-Iirimaa jurisdiktsiooni kohtupraktikast on üldsusele kättesaadav.

Avaldatakse kroonikohtu (Crown Court), kõrgema astme kohtu (High Court), apellatsioonikohtu (Court of Appeal) ja Ühendkuningriigi ülemkohtu (Supreme Court of the United Kingdom) kohtupraktikat.

Otsused perekonna- ja mõnedes kriminaalasjades võivad olla anonüümsed.

Põhja-Iirimaal on kohtupraktikat avaldatud alates 1999. aastast. Kui otsus on langetatud, avaldatakse pretsedendiõigus tavaliselt 24 tundi kuni kaks nädalat hiljem.

Õigusvaldkonna andmebaasid

Põhja-Iirimaa kohtute ja tribunalide teenistus on avaldanud kroonikohtu, kõrgema astme kohtu ja apellatsioonikohtu otsused oma veebisaidil alates 1999. aastast. Otsustega saab tutvuda tasuta.

Ülemkoja apellatsioonikomisjoni kohtuotsused 14. novembrist 1996 kuni 30. juulini 2009 on samuti kättesaadavad. 2009. aasta oktoobris asendati ülemkoja apellatsioonikomisjon ülemkohtuga ja ülemkohtu otsused on kättesaadavad ülemkohtu veebisaidil. Otsustega saab tutvuda tasuta.

Olemas on hulk riiklikke õigusdokumentide kogusid ja õigusvaldkonna andmebaase.

Bailii (Briti ja Iiri õigusteabe instituudi) andmebaas sisaldab kroonikohtu, kõrgema astme kohtu lordkantsleri kantselei (High Court Chancery Division), kõrgema astme kohtu perekonnaasjade (High Court Family Decision), kõrgema astme kohtu kuninganna kohtu kolleegiumi (High Court Queen’s Bench), kõrgema astme kohtu hindaja (High Court Master’s Decisions), apellatsioonikohtu (alates novembrist 1998), ülemkoja (alates 1838. aastast) ja ülemkohtu (alates 2009. aasta oktoobrist) otsuseid. Otsustega saab tutvuda tasuta.

Samuti sisaldab Bailii veebisait üksikasju otsustest, mille on vastu võtnud Ühendkuningriigi mitmesugused tribunalid:

 • Kõrgema tribunali halduskaebuste koda (Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber));
 • Kõrgema tribunali rahandus- ja maksundusküsimuste koda (Upper Tribunal (Finance and Tax));
 • Kõrgema tribunali maaküsimuste koda (Upper Tribunal (Lands Chamber));
 • Esimese astme tribunali tervishoiu-, haridus- ja sotsiaalhoolekande koda (First-tier Tribunal (Health Education and Social Care Chamber));
 • Esimese astme tribunali maksundusküsimuste koda (First-tier Tribunal (Tax));
 • Ühendkuningriigi konkurentsialaste kaebuste tribunal (United Kingdom Competition Appeals Tribunal);
 • Vaidluste lahendamise teenistus Nominet UK (Nominet UK Dispute Resolution Service);
 • Sisserändealaste kaebuste erikomisjon (Special Immigrations Appeals Commission);
 • Ühendkuningriigi tööhõivealaste kaebuste tribunal (United Kingdom Employment Appeal Tribunal);
 • Ühendkuningriigi finantsteenuste ja –turundusküsimuste tribunalide otsused (United Kingdom Financial Services and Markets Tribunals Decisions);
 • Ühendkuningriigi varjupaiga- ja sisserändeküsimuste tribunal (United Kingdom Asylum and Immigration Tribunal);
 • Ühendkuningriigi teabeküsimuste tribunal, mille juurde kuulub riikliku julgeoleku alaste kaebuste kohtukoosseis (United Kingdom Information Tribunal including the National Security Appeals Panel);
 • Ühendkuningriigi tulumaksuküsimuste erivolinike otsused (United Kingdom Special Commissioners of Income Tax Decisions);
 • Ühendkuningriigi sotsiaalkindlustuse ja lastetoetuse küsimuste volinike otsused (UK Social Security and Child Support Commissioners' Decisions);
 • Ühendkuningriigi käibemaksu ja lõivude tribunali otsused (United Kingdom VAT & Duties Tribunals Decisions)
 1. Ühendkuningriigi käibemaksu ja lõivude (tollimaksude) tribunali otsused (United Kingdom VAT & Duties Tribunals (Customs) Decisions)
 2. Ühendkuningriigi käibemaksu ja lõivude (aktsiisimaksude) tribunali otsused (United Kingdom VAT & Duties Tribunals (Excise) Decisions)
 3. Ühendkuningriigi käibemaksu ja lõivude (kindlustuspreemiate) tribunali otsused (United Kingdom VAT & Duties Tribunals (Insurance Premium Tax) Decisions)
 4. Ühendkuningriigi käibemaksu ja lõivude (prügimaksu) tribunali otsused (United Kingdom VAT & Duties Tribunals (Landfill Tax) Decisions)

Samateemalised lingid

Bailii

Ülemkoda

Bailii veebisait

Ülemkoda

Ülemkohtu veebisait

Põhja-Iirimaa kohtute ja tribunalide teenistus

Viimati uuendatud: 16/01/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.