Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje poola keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Riikide kohtupraktika

Poola

Sisu koostaja:
Poola
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Veebisaidil kättesaadavaks tehtud kohtupraktika

Otsuste esitus/pealkirjad

Ülemkohtud

Muud kohtud

Kohtuotsus esitatud koos pealkirjadega

 • Konstitutsioonikohus (Trybunał Konstytucyjny)
 • Kõrgeim Halduskohus (Naczelny Sąd Administracyjny)
 • Ülemkohus (Sąd Najwyższy) (nelja kolleegiumi otsused):
  • kriminaalkolleegium,
  • tsiviilkolleegium,
  • tööõiguse, sotsiaalkindlustuse ja avalike asjade kolleegium
  • militaarasjade kolleegium

Ei


Pealkirja(-de) näide

Konstitutsioonikohus – Ühenduse abiraha eralasteaedade tegevuse toetamiseks.

Selgitus

12.18.2008. aasta otsus nr K 19/07

Otsuse liik (kohtuotsus/...), kuupäev ja kohtuasja viitenumber.

Ühenduse abiraha eralasteaedade tegevuse toetamiseks.

Pealkiri

Z.U. 2008 / 10A / 182

Avaldatud Konstitutsioonikohtu ametlikus kogumikus, mida annab välja kohtu kantselei

Dz. U. 2008.235.1618; 30.12. 2008

Avaldatud ametlikus teatajas

Viited otsusele MS WORD- ja PDF-vormingus


Kõrgeim Halduskohus

07.04.2009

Otsus on tühistamatu

Kättesaamise kuupäev

10.09.2007

Kohtu nimetus

Kõrgeim Halduskohus (Naczelny Sąd Administracyjny)

Kohtunike nimed

Janusz Zubrzycki

Marek Kołaczek

Tomasz Kolanowski

Sümbol koos kirjeldusega:

6110 VAT

Märksõnad:

Maksumenetlus

Käibemaks

Muud seotud kohtuasjad:

I SA/Lu 454/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-05-09
I FZ 201/06 - Postanowienie NSA z 2006-07-17

Vastustaja:

Maksuameti direktor

Sisu:

Edasikaevatud otsus tühistati, asi saadeti uuesti läbivaatamiseks ringkonna halduskohtule.

Viited õigusaktidele:

Dz.U. 2005 nr 8 poz 60 art 70 lg 1, art 108 lg 2 p 2 lit a, art 116 lg 1, art 118 lg 1, art 127, art 151, art 152, art 187, art 188, art 191
29. augusti 1997. aasta maksumenetluse seadus (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa)

Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 141 lg 4, art. 145 lg 1 p 1 lit a, art. 151
30. augusti 2002. aasta halduskohtumenetluse seadus (ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi)

Dz.U. 1934 nr 93 poz 836 art 1, art 2, art 4, art 20.
Poola Vabariigi Presidendi 24. oktoobri 1934. aasta määrus menetluse koosseisu kohta (rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. Prawo o postępowaniu układowem). Äriühingute võlgade sissenõudmise menetlus.


Vorming

 • Konstitutsioonikohus (Trybunał Konstytucyjny)– DOC, PDF
 • Kõrgeim Halduskohus (Naczelny Sąd Administracyjny) – HTML
 • Ülemkohus (Sąd Najwyższy) – PDF
 • Kõrgeim Halduskohus – HTML

Edasised menetlused

Kõrgemad kohtud

Muud kohtud

Kas teave on kättesaadav  edasikaebuste kohta?

Jah, Konstitutsioonikohtule on kättesaadav.

Kõik kõrgemate kohtute otsused on tehtud edasikaebuse tulemusena.

Andmed puuduvad

– Selle kohta, kas kohtuasi on pooleli

Jah, Konstitutsioonikohtus.

Ülemkohtule esitatakse edasikaebus vastavalt kohtuotsuse sisule.

Andmed puuduvad

– Edasikaebuste tulemuste kohta

Jah

Andmed puuduvad

– Selle kohta, kas otsus on tühistamatu

Jah, Konstitutsioonikohtu otsus.

Jah, kui otsuse tegi Kõrgeim Halduskohus

Otsus tühistamatuse kohta sõltub otsuse sisust.

Andmed puuduvad

Edasiste menetluste kohta mõnes teises siseriiklikus kohtus:

– Konstitutsioonikohtus

– väliskohtus:

– Euroopa Kohtus

– Euroopa Inimõiguste Kohtus

Ei

Andmed puuduvad


Piirkondlike halduskohtute (esimene aste) ja Kõrgeima Halduskohtu (teine aste) otsused on kättesaadavad veebisaidil, kus leiab ka viited asjaomastele otsustele.

Avaldamiseeskirjad

Kohtuotsuste avaldamisele kehtivad Poolas kohustuslikud eeskirjad. Neid kohaldatakse:

 • Konstitutsioonikohtu (Trybunał Konstytucyjny) suhtes, kes peab avaldama kõik kohtuotsused;
 • Kõrgeima Halduskohtu (Naczelny Sąd Administracyjny) suhtes, kes peab avaldama kõik kohtuotsused;
 • Ülemkohtu (Sąd Najwyższy) suhtes, kes avaldab üksnes valitud kohtuotsused.

Ülemkohtu (Sąd Najwyższy) otsuste avaldamise nõuded on kirjas Ülemkohtu seaduse artiklis 7 (23. november 2002) (ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym). Ülemkohtu käsiraamatu kohaselt vastutavad nende avaldamise eest pressiesindaja ja kohtunikuabid.

Konstitutsioonikohtu (Trybunał Konstytucyjny) kohtuasjade avaldamine on sätestatud Poola põhiseaduse artiklis 190.

Otsuse täisversioon avaldatakse veebisaidil niipea, kui kohtunikud on kohtuotsuse põhjendusele alla kirjutanud.

Halduskohtute korralduse seaduse (Prawo o ustroju sądów administracyjnych) artiklis 42 sätestatakse Kõrgeima Halduskohtu esimehe (Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego) kohustus otsused avaldada. Üksikasjalikumad eeskirjad on kehtestatud Kõrgeima Halduskohtu eesistuja korraldusega, mille kohaselt tuleb luua keskne andmebaas halduskohtuasjadega seotud otsuste ja teabe kohta ning tagada veebisaidil juurdepääs neile otsustele.

Viimati uuendatud: 10/12/2012

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.