Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje portugali keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Riikide kohtupraktika

Portugal

Sellel lehel esitatakse teavet Portugali kohtupraktika kohta.

Sisu koostaja:
Portugal
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Portugalis on õigus saada teavet õigussüsteemi kohta kodanike üks põhiõigusi, mis on sõnaselgelt sätestatud Portugali põhiseaduse artikli 20 lõikes 2 ja mida rakendatakse 29. juuli 2004. aasta seaduse nr 34/2004 alusel, mida on muudetud 28. augusti 2007. aasta seadusega nr 47/2007, millega kehtestatakse eeskirjad õiguskaitse kättesaadavuse ja kohtutele juurdepääsu kohta.

Vastavalt selle seaduse artiklile 4 on valitsus kohustatud võtma meetmeid, et teha teatavaks õigusaktid ja tutvustada õigussüsteemi. Justiitsministeerium vastutab õigusteabe andmise eest kas väljaannetes või mis tahes muu suhtlemisvormi kaudu, et tagada parem õiguste teostamine ja seaduses sätestatud kohustuste täitmine.

Kohtuotsuste avaldamine on rahvusvaheline põhimõte, mis on sätestatud nii inimõiguste ülddeklaratsiooni artiklis 10 kui ka Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklis 6. Kõnealune põhimõte on esiteks sätestatud põhiseaduse artiklis 206 (ka seoses kohtuistungitega) ja mitmes kohtu pädevust reguleerivas õigusaktis, nimelt:

 • tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklites 167 ja 656;
 • tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 86 lõikes 1, artiklis 87 ja artikli 321 lõikes 3;
 • konstitutsioonikohtu korraldust, toimimist ja menetlust reguleeriva seaduse artiklites 3 ja 115;
 • halduskohtumenetluse seadustiku artiklis 30.

Ministeerium haldab mitut õigusdokumentide andmebaasi, mis on kättesaadavad veebisaidil http://www.dgsi.pt/. Õigusdokumente avaldatakse ka ametlikus väljaandes ja need on kättesaadavad veebisaidil https://dre.pt/:

 • Konstitutsioonikohtu otsused ja avaldused õigusakti põhiseadus- või õigusvastasuse kohta või tegevusetuse põhiseadusvastasuse kohta;
 • Ülemkohtu ja kontrollikoja otsused kohtupraktika ühtlustamiseks ning Kõrgema Halduskohtu otsused, mis on seaduse alusel üldiselt siduvad;
 • Muude kohtute otsused, mis on üldiselt siduvad.

Otsuste esitamine / Päistiitlid

Veebisaidil http://www.dgsi.pt/ on tagatud juurdepääs pretsedentide andmebaaside kogule ja justiitsministeeriumi raamatukogude bibliograafilistele viidete kogule.

Nende andmebaaside kasutamisel on näha uusimad sisestatud dokumendid ja navigatsiooniriba, mis võimaldab sooritada mitut liiki otsinguid (täppisotsing mõiste, valdkonna ja märksõna järgi).

Avaleht või otsingutulemuste leht näitavad dokumente pealkirja, sisu või järgneva teabe järgi:

 • Kohtuasja number
 • Kohtuasja kuupäev
 • Kohtu nimel otsuse teinud kohtunik
 • Märksõna

Päistiitlite näidised

Ülemkohtu otsused

Kohtuistungi kuupäev

Kohtuasja number

Kohtu nimel otsuse teinud kohtunik

Märksõna

25.03.2009

08S2592

BRAVO SERRA

TÖÖLEPINGU LÕPP

Vorming

Kohtuotsuse terviktekst on kättesaadav (kohaldatakse isikuandmete kaitse eeskirju) html-vormingus.

Asjaomased kohtud

Veebisaidil http://www.dgsi.pt/ kättesaadavad andmebaasid sisaldavad järgmiste kohtute/üksuste praktikat:

 • Ülemkohus
 • Apellatsioonikohtud (Coimbra, Évora, Lissabon, Porto ja Guimarães)
 • Konstitutsioonikohus
 • Kõrgem Halduskohus
 • Piirkonna halduskohtud (põhi ja lõuna)
 • Kohtualluvuse konflikte lahendav kohus
 • Riigiprokuratuuri arvamused
 • Rahukohtud

Muud menetlused

Portugalis on kättesaadav teave mitmesuguste menetluste kohta, nagu nähtub järgmisest tabelist.

Kas teave on kättesaadav

Kõrgemad kohtud

Muud kohtud

kaebuste kohta?

Jah

Jah

selle kohta, kas menetlus on pooleli?

Ei

Ei

edasikaebamise tulemuste kohta?

Jah

Jah

otsuse lõplikkuse kohta?

Ei

Ei

muu menetluse kohta

 • muus Portugali kohtus (Konstitutsioonikohus jne)?
 • Euroopa Liidu Kohtus
 • Euroopa Inimõiguste Kohtus?

Jah

Jah

Jah

Jah

Jah

Jah

Avaldamiseeskirjad

Riigi tasandil puuduvad siduvad eeskirjad kohtupraktika avaldamise kohta. Portugalis on siiski olemas siduvad avaldamise eeskirjad kohtute tasandil.

Portugalis avaldatakse üksnes teatav osa kohtupraktikast. Kohaldatakse olulisuse ja asjakohasuse kriteeriume.

Kasulikud lingid

Õigusdokumentide andmebaas

Viimati uuendatud: 13/09/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.