Riikide kohtupraktika

Portugal

Sellel lehel esitatakse teavet Portugali kohtupraktika kohta.

Sisu koostaja:
Portugal

Portugalis on õigus saada teavet õigussüsteemi kohta kodanike üks põhiõigusi, mis on sõnaselgelt sätestatud Portugali põhiseaduse artikli 20 lõikes 2 ja mida rakendatakse 29. juuli 2004. aasta seaduse nr 34/2004 praegu kehtiva versiooni alusel, millega kehtestatakse eeskirjad õiguskaitse kättesaadavuse ja kohtutele juurdepääsu kohta.

Vastavalt selle seaduse artiklile 4 on valitsus kohustatud võtma meetmeid, et teha teatavaks õigusaktid ja tutvustada õigussüsteemi. Justiitsministeerium vastutab õigusteabe esitamise eest kas väljaannete või mis tahes muu teatavakstegemise vormi kaudu, et tagada isikute õiguste parem teostamine ja seaduses sätestatud kohustuste täitmine.

Kohtuotsuste avaldamine on rahvusvaheline põhimõte, mis on sätestatud nii inimõiguste ülddeklaratsiooni artiklis 10 kui ka Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklis 6. See põhimõte on esiteks sätestatud põhiseaduse artiklis 206 (ka seoses kohtuistungitega) ja mitmes kohtu pädevust reguleerivas õigusaktis, nimelt:

 • tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklites 163 ja 606;
 • kriminaalmenetluse seadustiku artikli 86 lõikes 1, artiklis 87 ja artikli 321 lõikes 3;
 • konstitutsioonikohtu korraldust, toimimist ja menetlust reguleeriva seaduse artiklites 3 ja 115;
 • halduskohtumenetluse seadustiku artiklis 30.

Justiitsministeerium haldab mitut õigusdokumentide andmebaasi, mis on kättesaadavad veebisaidil http://www.dgsi.pt/. Õigusdokumente avaldatakse ka ametlikus väljaandes ja need on kättesaadavad veebisaidil https://dre.pt/:

 • konstitutsioonikohtu otsused ja avaldused õigusakti põhiseadus- või õigusvastasuse kohta või tegevusetuse põhiseadusvastasuse kohta;
 • kohtuotsused, millega ühtlustatakse Portugali kõrgeima kohtu ja kõrgeima kontrolliasutuse kohtupraktikat ning kõrgeima halduskohtu otsuseid, mis on seaduse alusel üldiselt siduvad;
 • muude kohtute otsused, mis on üldiselt siduvad.

Otsuste esitamine / pealkirjad

Veebisaidil http://www.dgsi.pt/ on tagatud juurdepääs pretsedentide andmebaaside kogule ja justiitsministeeriumi raamatukogude bibliograafilistele viidete kogule.

Nende andmebaaside kasutamisel on näha uusimad sisestatud dokumendid ja navigatsiooniriba, mis võimaldab teha mitut liiki otsinguid (täppisotsing termini, valdkonna ja märksõna järgi).

Nii sisestusvaates kui ka tulemuste vaates esitatakse dokumendid pealkirja all, mis sisaldab järgmist teavet:

 • kohtuasja number
 • kohtuistungi kuupäev
 • ettekandja
 • märksõna

Pealkirja näidis

Portugali kõrgeima kohtu otsused

KOHTUISTUNG

KOHTUASI

ETTEKANDJA

MÄRKSÕNA

25.3.2009

08S2592

BRAVO SERRA

TÖÖLEPINGU LÕPP

Vormingud

Kohtuotsuse terviktekst on kättesaadav (kohaldatakse isikuandmete kaitse eeskirju) HTML-vormingus.

Asjaomased kohtud

Veebisaidil http://www.dgsi.pt/ kättesaadavad andmebaasid sisaldavad järgmiste kohtute/üksuste kohtupraktikat.

 • Portugali kõrgeim kohus
 • Apellatsioonikohtud (Coimbra, Évora, Lissabon, Porto ja Guimarães)
 • Konstitutsioonikohus
 • Kõrgeim halduskohus
 • Üleriigiline halduskohus (põhjapiirkonna apellatsiooniastme halduskohus ja lõunapiirkonna apellatsiooniastme halduskohus)
 • Kohtualluvuse konflikte lahendav kohus
 • Riigiprokuratuuri arvamused
 • Rahukohtunikud

Muud kohtuasjad

Portugalis on kättesaadav teave mitmesuguste kohtuasjade kohta, nagu nähtub järgmisest tabelist.

Kas teave on kättesaadav

Kõrgemad kohtud

Muud kohtud

kaebuste kohta?

Jah

Jah

selle kohta, kas menetlus on pooleli?

Ei

Ei

edasikaebamise tulemuste kohta?

Jah

Jah

otsuse lõplikkuse kohta?

Ei

Ei

muu menetluse kohta

– muus Portugali kohtus (konstitutsioonikohus jne)?

– Euroopa Liidu Kohtus?

– Euroopa Inimõiguste Kohtus?

Jah

Jah

Jah

Jah

Jah

Jah

Avaldamiseeskirjad

Riigi tasandil puuduvad siduvad eeskirjad kohtupraktika avaldamise kohta. Portugalis on siiski olemas siduvad avaldamise eeskirjad kohtute tasandil.

Portugalis avaldatakse üksnes teatav osa kohtupraktikast. Kohaldatakse olulisuse ja asjakohasuse valikukriteeriume.

Lingid

Õigusdokumentide andmebaasid

Viimati uuendatud: 25/01/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.