Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje rumeenia keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Riikide kohtupraktika

Rumeenia

Sellel lehel antakse ülevaade Rumeenia kohtupraktikast.

Sisu koostaja:
Rumeenia

Veebisaidil kättesaadavaks tehtud kohtupraktika

Rumeenia kohtupraktika on avaldatud ülemkohtu (Kõrgema Kassatsioonikohtu) veebisaidil.

Otsuste esitlus / resümeed

Kõrgema Kassatsioonikohtu veebisaidil avaldatakse kahte liiki kohtuotsused:

1. Kohtuotsuste kokkuvõtted koos resümeega. Vorm sisaldab järgmist teavet:

 • märksõnad;
 • õigusvaldkonna tutvustus;
 • tähestikuline sisujuht;
 • kohtuotsuses kohaldatud õigusakt (akti number ja avaldamise aasta, artiklid);
 • kohtuotsuse kokkuvõte (isikuandmeid ei avaldata: poolte nimesid ja isikuandmeid ning kohtunike nimesid ei avaldata).

2. Anonüümseks muudetud kohtuotsused resümeeta (vastupidiselt kohtuotsuste kokkuvõtetele). Otsinguliidese abil saab otsida seitsme otsingukriteeriumi alusel:

 • vabalt valitavad märksõnad;
 • väljend;
 • osakond;
 • kohtuotsuse number;
 • kohtuotsuse aasta;
 • kohtuasja number;
 • kohtuasja aasta.

Tsiviilosakonna resümeed

Tsiviilosakonna resümee näide:

 • Kaubamärgiõiguse kasutamise keeld. Kaubamärgi kasutamise keelu viieaastase perioodi arvutamine. Hagi ennatlikkust käsitlev vastuväide.
 • Valdkonnad: Tsiviilõigus. Intellektuaalomandi õigus. Kaubamärgid.
 • Tähestikuline sisujuht: Kaubamärgiõiguse kasutamise keeld.
 • Õiguse kasutamise keelu tähtaeg.
 • Ennatlik õiguse kasutamise keeld.
 • Õigusakt nr 84/1998: artikli 45 lõike 1 punkt a.

Kriminaalosakonna resümeed

Kriminaalosakonna resümee:

 • Kõrgema Kassatsioonikohtu pädevus. Pädevus vastavalt isiku õiguslikule seisundile. Pädevus süüdistatava õigusliku seisundi muutumisel.
 • Valdkonnad: Kriminaalmenetlusõigus. Üldosa. Pädevus. Pädevus vastavalt asjale ja isiku õiguslikule seisundile.
 • Tähestikuline sisujuht: Kriminaalmenetlusõigus.
 • Kõrgema Kassatsioonikohtu pädevus.
 • Pädevus süüdistatava õigusliku seisundi muutumisel.
 • Kriminaalmenetluse seadustiku artikli 29 lõige 1 ja artikkel 40.

Kohtuportaali resümeed

Rumeenia kohtuportaali resümee:

 • Pealkiri: Eelvangistus. Süüdistatava eelvangistuse õiguspärane lõpetamine.
 • Liik: otsus
 • Kohtuasja number: 55
 • Kohtuasja kuupäev: 01.07.2004
 • Seotud valdkond: Kriminaal- ja tsiviilmenetlus (edasikaebamine, pädevus jne)
 • Institutsioon (konkreetne kohus): Alba Iulia apellatsioonikohus – kriminaalosakond.

Vormingud

Kõrgema Kassatsioonikohtu ja teiste kohtute dokumendid on kättesaadavad html-vormingus.

Asjaomased kohtud

Asjaomased kohtud on Kõrgem Kassatsioonikohus ja üldkohtud.

Edasised menetlused


Kõrgemad kohtud

Muud kohtud

Kas on olemas teave kohtuotsuse edasikaebamise kohta?

-

Jah

pooleliolevate kohtuasjade kohta?

-

Jah

edasikaebamise tulemuste kohta?

-

Kaudselt. Tuleb otsida kohtuasja ja seejuures täpsustada, et kohtumenetluse staadiumiks on „edasikaebamine”.

otsuse lõplikkuse kohta?

Kas on olemas teave Kõrgema Kassatsioonikohtu otsuste lõplikkuse kohta?

Jah

edasiste menetluste kohta

muudes siseriiklikes kohtutes (konstitutsioonikohus jne)?

Euroopa Liidu Kohtus?

Euroopa Inimõiguste Kohtus?

-

Jah

Üldkohtute puhul on kohtuasja käsitlev teave kättesaadav Kohtuportaalis, kus viidatakse järgmistele kohtuasjade (toimikute) andmetele: menetlusstaadium (sisuline, edasikaebamine jne), pooled, kohtuistungid, esitatud kaebused ja avaldatud kohtukutsed (see on hiljuti lisatud funktsioon). Kohtuasjaga on võimalik tutvuda, kasutades kohtuportaali üldist otsingumootorit (see on hiljuti lisatud funktsioon). Avaldatud kohtuotsuste kokkuvõtted võivad sisaldada teavet kohtuotsuse lõplikkuse ja edasiste menetluste kohta muudes siseriiklikes kohtutes (konstitutsioonikohus).

Avaldamiseeskirjad

Kõrgem Kassatsioonikohus

Kohtuasjade ja kohtuotsuste olulisust ja eripära arvestades avaldatakse ainult osa Rumeenia Kõrgema Kassatsioonikohtu otsustest.

Kõrgema Kassatsioonikohtu otsused avaldatakse igakuiselt ja need on kättesaadavad alates 2002. aastast.

Muud Rumeenia kohtud

Teiste Rumeenia kohtute otsused avaldatakse ainult valikuliselt, sõltuvalt kohtuasja olulisusest ja ainulaadsusest. Iga kohus valib välja avaldatavad kohtuotsused.

Teiste Rumeenia kohtute otsused avaldatakse igakuiselt ja need on kättesaadavad alates 2004. aastast.

Viimati uuendatud: 18/12/2013

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.