Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2022. aasta lõpuni.
Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje inglise keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Riikide kohtupraktika

Šotimaa

Sellel lehel kirjeldatakse Ühendkuningriigi kohtupraktikat, käsitledes peamiselt Šotimaa jurisdiktsiooni. Kirjelduses keskendutakse üldsusele kättesaadavates andmebaasides sisalduvale kohtupraktikale.

Sisu koostaja:
Šotimaa

Kättesaadav Šotimaa kohtupraktika

Suur osa Ühendkuningriigi õigussüsteemi kuuluva Šotimaa kohtusüsteemi kohtupraktikast on üldsusele kättesaadav.

Tsiviilkohtud

Kohtupraktikat avaldatakse sessioonikohtu (Court of Session) ja ülemkoja apellatsioonikomisjoni (Appellate Committee of the House of Lords) kohta, mida alates 1. oktoobrist 2009 asendab uus Ühendkuningriigi ülemkohus. Samuti avaldatakse šerifikohtute (Sheriff Courts) tähelepanuväärseid otsuseid.

Kriminaalkohtud

Šerifikohtute (Sheriff Courts) ja kõrgema kriminaalkohtu (High Court of Justiciary, ühtlasi Šotimaa kõrgeim kriminaalkohus) kohtupraktikat avaldatakse samuti.

Otsused perekonna- ja mõnel juhul ka kriminaalõiguse valdkonnas võib teha anonüümseks.

Kohtupraktikat on avaldatud alates 1998. aastast. Kui otsus on tehtud, tehakse see tavaliselt avalikuks 24 tundi kuni kaks nädalat hiljem.

Õigusvaldkonna andmebaasid

Šotimaa kohtuamet (Scottish Court Service) on alates 1998. aasta septembrist avaldanud oma veebisaidil šerifikohtute, sessioonikohtu ja kõrgema kriminaalkohtu otsuseid. Veebisaidil saab teostada kahte eraldi päringut, üks sessioonikohtu ja kõrgema kriminaalkohtu ning teine šerifikohtute kohta. Juurdepääs nendele otsustele on tasuta.

Ülemkoja apellatsioonikomisjoni otsustest on kättesaadavad ajavahemikus 14. novembrist 1996 kuni 30. juulini 2009 tehtud otsused. Juurdepääs nendele otsustele on tasuta.

Lisaks eespool nimetatuile on üldsusele kättesaadavad mitmed riiklikud kogud ja õigusvaldkonna andmebaasid.

Bailii (Briti ja Iiri õigusteabe instituut, British and Irish Legal Information Institute) andmebaasi on kogutud sessioonikohtu otsused alates 1879. aastast, kõrgema kriminaalkohtu otsused alates 1914. aastast, šerifikohtu otsused alates 1998. aastast ning ülemkoja otsused alates 1838. aastast. Juurdepääs nendele otsustele on tasuta.

 Bailii veebisait sisaldab ka teavet järgmiste Ühendkuningriigi kohtute otsuste kohta:

 • Kõrgema tribunali halduskaebuste koda (Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber)),
 • Kõrgema tribubali rahandus- ja maksundusküsimuste koda,
 • Kõrgema tribunali maaküsimuste koda,
 • Esimese astme tribunali tervishoiu-, haridus- ja sotsiaalhoolekande koda (First-tier Tribunal (Health Education and Social Care Chamber)),
 • Esimese astme tribunali maksundusküsimuste koda,
 • Ühendkuningriigi konkurentsialaste kaebuste tribunal (Competition Appeals Tribunal),
 • Vaidluste lahendamise teenistus Nominet UK,
 • Sisserändealaste kaebuste erikomisjon (Special Immigrations Appeals Commission),
 • Ühendkuningriigi tööhõivealaste kaebuste tribunal (Employment Appeal Tribunal),
 • Ühendkuningriigi finantsteenuste ja turundusküsimuste tribunalide (Financial Services and Markets Tribunals) otsused,
 • Ühendkuningriigi varjupaiga- ja sisserändeküsimuste tribunal (Asylum and Immigration Tribunal),
 • Ühendkuningriigi teabeküsimuste tribunal, mille juurde kuulub riikliku julgeoleku alaste kaebuste kohtukoosseis (Information Tribunal including the National Security Appeals Panel),
 • Ühendkuningriigi tulumaksuküsimuste erivolinike otsused (Special Commissioners of Income Tax Decisions),
 • Ühendkuningriigi sotsiaalhoolekande ja lastetoetuse küsimuste volinike (Social Security and Child Support Commissioners) otsused,
 • Ühendkuningriigi käibemaksu ja lõivude tribunali (VAT & Duties Tribunals) otsused:
 1. Ühendkuningriigi käibemaksu ja lõivude (tollimaksude) tribunali otsused,
 2. Ühendkuningriigi käibemaksu ja lõivude (aktsiisimaksude) tribunali otsused,
 3. Ühendkuningriigi käibemaksu ja lõivude (kindlustuspreemiate) tribunali otsused,
 4. Ühendkuningriigi käibemaksu ja lõivude (prügimaksu) tribunali otsused.

Seonduvad lingid

Bailii, ülemkoda, Bailii veebisait, ülemkoda, Šotimaa kohtuamet, sessioonikohus ja kõrgem kriminaalkohus, šerifikohtud

Viimati uuendatud: 06/06/2018

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.