Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje slovaki keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Riikide kohtupraktika

Slovakkia

Käesoleval lehel antakse ülevaade Slovakkia kohtupraktika kohta.

Sisu koostaja:
Slovakkia

Veebisaidil kättesaadavaks tehtud kohtupraktika

Üldkohtute kohtupraktika

Slovakkia õigussüsteemi kõikide kohtute kohtupraktika on slovaki keeles kättesaadav on-line õigusaktide andmebaasi JASPI kaudu.

Ülemkohtu kohtupraktika

Ülemkohtu kohtupraktika on slovaki keeles kättesaadav Ülemkohtu veebisaidil.

Vorming

Üldkohtute kohtupraktika on kättesaadav html-vormingus ning Ülemkohtu kohtupraktika on kättesaadav pdf-vormingus.

Edasised menetlused

Kättesaadav on järgmine teave:

  • apellatsioonide tulemused;
  • otsuse lõplikkus.

Avaldamiseeskirjad

Slovakkia kohtute otsustel ei ole üldist õiguslikult siduvat jõudu. Kohtuotsused ei ole õiguse allikas. Kohtud järgivad otsuste tegemisel siiski Slovakkia Ülemkohtu lahendeid, mis ei ole de facto õiguse allikad.

Viimati uuendatud: 27/02/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.