Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: sloveeni keelon juba tõlgitud.
Swipe to change

Riikide kohtupraktika

Sloveenia

Sellel lehel esitatakse teave Sloveenia kohtupraktika kohta.

Sisu koostaja:
Sloveenia

Kohtupraktika veebis

Otsuste esitlemine / Pealkirjad

Sloveenia Vabariigi Riigikohtu, kõigi nelja üldise pädevusega kõrgema astme kohtu, kõrgema astme Tööhõive- ja Sotsiaalkohtu ning Sloveenia Vabariigi Halduskohtu otsuste terviktekstid on tasuta kättesaadavad järgmisel veebisaidil: Sloveenia kohtusüsteem. Osapoolte nimed on välja jäetud, sest enne avaldamist otsuste tekste redigeeritakse. Lisaks originaaltekstile ja märksõnadele esitatakse ka üksikasjalikku teavet otsuse õigusliku aluse ning selle kokkuvõtte kohta. Märksõnad on esitatud selleks, et aidata kasutajal tuvastada kohaldatavaid õigusalaseid mõisteid ning seadusandlikku valdkonda, mida otsus hõlmab. Kokkuvõte sisaldab kohtuotsuse aluste põhipunkte ning on 10 kuni 100 sõna pikkune.

Riigikohtu kõige olulisemate otsuste valik on samuti kättesaadav inglise keeles: Supreme Court KeyDecisions.

Selle erilise otsingumootori abil on kättesaadavad ka kohtuotsused, mis on seotud mittemateriaalse kahju rahalise hüvitamisega tsiviilvaidlustes. Asjaomane otsingumootor võimaldab kasutajal otsida näiteid sarnasest kohtupraktikast kahju liigi ja kuupäeva järgi.

Kohtupraktika ajakohastatud otsingumootori uue testiversiooni leiate siit: https://www.sodnapraksa.si/

Pärast 8. veebruari 2013 on see kättesaadav siin: http://www.sodnapraksa.si/

Sloveenia Vabariigi konstitutsioonikohtu kõik avaldatud otsused on kättesaadavad asjaomase kohtu veebisaidil. Enamusarvamuste ning erinevate arvamuste (eri- ja nõustuvate arvamuste) tekst on avaldatud kogu ulatuses ning on kättesaadav tasuta. Neile lisanduvad veel märksõnad, otsuse õiguslikku alust käsitlev üksikasjalik teave ja kokkuvõte. Valitud olulised otsused on tõlgitud ka inglise keelde. Kõik konstitutsioonikohtu olulised enamusotsused (v.a erinevad otsused) on samuti kättesaadavad sloveeni keeles Sloveenia Vabariigi Ametlikus Väljaandes.

Pealkirjade näited

Näide 1: Sloveenia Vabariigi Riigikohtu otsus

(tõlgesloveenikeelsest tekstist)

Dokumendi nr VS1011121

Viitenumber: Otsus I Up 44/2009

Paneel: haldusõigus

Kohtuistungi kuupäev: 12. 3. 2009

Valdkond: VIISA-, VARJUPAIGA- JA IMMIGATSIOONISEADUS – üldine haldusmenetluse seadus (ZUP)

Õigusalased mõisted: varjupaik – kuulamine – rahvusvaheline kaitse – korduv taotlus – alaealine varjupaigataotleja – alaealise võimalused õigusmenetluseks

Õiguslik alus: rahvusvahelist kaitset käsitlev seadus (ZMZ), artiklid 42, 42/2, 42/3, 56, 119; üldine haldusmenetluse seadus (ZUP), artiklid 46, 237, 237/1-3; abielu- ja peresuhteseadus (ZZZDR), artiklid 107, 108; tsiviilkohtumenetluse seadus (ZPP), artikkel 409; haldusvaidluste seadus (ZUS-1), artiklid 27, 27/3, 64, 64/1-3, 77.

Kokkuvõte: Alla 15-aastane laps ei saa osaleda õigusmenetluses. Seega ei ole haldusasutus rikkunud menetluskorda sellega, kui ta ei pakkunud lapsele võimalust esitada oma seisukoht seoses nende faktide ja tingimustega, mis on haldusotsuse aluseks.

NÄIDE 2: Sloveenia Vabariigi konstitutsioonikohtu otsus viitenumbriga: U-I-425/06

(kättesaadav inglise keeles)

Märkus: Osa sloveenikeelses tekstis sisalduvatest andmetest jäetakse mõnikord avaldatud dokumendi ingliskeelsest versioonist välja, kuid vähemalt otsuse kokkuvõte jäetakse alles.

Õigusakt: samasooliste partnerluste registreerimise seadus (Sloveenia Vabariigi Ametlik Väljaanne, nr 65/05) (ZRIPS), artikkel 22.

Rakendussätted: samasooliste partnerluste registreerimise seaduse (Sloveenia Vabariigi Ametlik Väljaanne, nr 65/05) (ZRIPS) artikkel 22 on põhiseadusega vastuolus. Rahvusassamblee peab selle mittevastavuse kõrvaldama kuue kuu jooksul alates päevast, mil otsus Sloveenia Vabariigi Ametlikus Väljaandes avaldatakse. Kuni põhiseadusega vastuolus olevat sätet, mis käsitleb samasooliste registreeritud partnerluses olevate partnerite pärimisõigust, ei ole muudetud, kohaldatakse samu eeskirju, kui abikaasade vahelise pärimise puhul vastavalt pärimisseadusele (Sloveenia Sotsialistliku Vabariigi Ametlik Väljaanne, nr 15/76 ja 23/78 ning Sloveenia Vabariigi Ametlik Väljaanne, nr 67/01).

Kokkuvõte: Seoses pärimisõigusega pärast partneri surma, on samasooliste registreeritud partnerluses (samasooliste partnerluste registreerimise seaduse artikkel 22) olevate partnerite olukord oluliste õiguslike ja faktiliste elementide poolest võrreldav abikaasade omaga. Abikaasade ja samasooliste registreeritud partnerluses olevate partnerite pärimise reguleerimises esinevad erinevused ei põhine objektiivsetel, mitteisiklikel ja eristavatel asjaoludel, vaid seksuaalsel sättumusel. Seksuaalne sättumus on üks isiklikest asjaoludest, millele on viidatud põhiseaduse artikli 14 lõikes 1. Kuna eristamiseks puudub põhiseaduslik alus, ei ole kõnealune seadus põhiseaduse artikli 14 lõikega 1 kooskõlas.

Märksõnad: 1.5.51.1.15.1 – Põhiseaduslik õigus – Otsused – Konstitutsioonikohtu otsuse liik – Teoreetiline läbivaatamismenetlus – Järeldus, et määrus ei ole põhiseadusega kooskõlas. 1.5.51.1.15.1 – Põhiseaduslik õigus – Otsused – Konstitutsioonikohtu otsuse liik – Teoreetiline läbivaatamismenetlus – Üleskutse seadusandjale määruse põhiseadusega kooskõlla viimiseks. 5.2.2.1 – Põhiõigused – Võrdsus (14.2) – Eristamiskriteeriumid (14.1) – Sugu.

Õiguslik alus: Sloveenia Vabariigi põhiseadus (URS), artiklid 14.1 ja 14.2; inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (EKČP), artikkel 14; konstitutsioonikohtu seadus (ZUstS), artiklid 40.2 ja 48.

Vormingud

Riigikohtu ning muude üld- ja erikohtute kohtupraktika on kättesaadav HTML-vormingus. Sloveenia Vabariigi konstitutsioonikohtu kohtupraktika on alati kättesaadav HTML-vormingus ning mõnikord ka PDF-vormingus.

Edasised menetlused

Otsuseid käsitlev teave ei hõlma seda, kas need on jätkuvalt menetluses, kas otsus on tagasivõtmatu ning kas järgnevad täiendavad menetlused.

Konstitutsioonikohtu veebisaidilt võib siiski leida põhiteavet menetluses olevate juhtumite kohta, nagu viitenumbrid või kuupäev. Samuti avaldatakse korrapäraselt nädala tööplaan, milles on loetletud juhtumid, mis tulevad kuulamisele tavapärasel neljapäevasel täiskogu istungil.

Avaldamiseeskirjad

Kohtud valivad avaldamiseks asjakohased kohtulahendid. Peamiseks kriteeriumiks on see, kui oluline on juhtum madalama astme kohtute kohtupraktika väljakujundamise seisukohast. Meediale üldiselt huvi pakkuvad otsused avaldatakse tavapäraselt koos pressiteatega.

Seotud lingid

Konstitutsioonikohtu kohtupraktika, kohtupraktika

Viimati uuendatud: 05/12/2016

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.