Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje hispaania keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Riikide kohtupraktika

Hispaania

Hispaanias ei ole kohtupraktika õiguse allikaks, kuna tsiviilseadustiku paragrahvis 1.1 on sätestatud õiguse allikatena seadused ja muud õigusaktid, tava ja õiguse üldpõhimõtted (tsiviilseadustik, paragrahv 1.1). Sellest hoolimata on sätestatud tsiviilseadustiku paragrahvis 1.6, et kohtupraktika täiendab õiguskorda õigusteooriaga, mille määrab ülemkohus seaduste, tavade ja õiguse üldpõhimõtete korduval tõlgendamisel ja rakendamisel.

Sisu koostaja:
Hispaania
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Juurdepääs kohtupraktikale

Kohtunikeseaduse paragrahvis 560.1.10 on sätestatud, et kohtute üldnõukogu pädevusse kuulub ülemkohtus ja ülejäänud kohtuasutustes vastu võetud kohtuotsuste ja muude otsuste ametlik avaldamine.

Selleks sätestab kohtute üldnõukogu pädevate haldusasutuste aruande põhjal kohtuotsuste elektrooniliste vormide väljatöötamise viisi, nende kogumise, töötlemise, levitamise ja tõendamise, et tagada kohtuotsuste terviklikkus, autentsus ja neile juurdepääs, samuti õigusaktide järgimine isikuandmete kaitse valdkonnas.

Seadusega sätestatud korra järgimiseks asutas kohtute üldnõukogu 1997. aastal kohtudokumentide keskuse (Centro de Documentación Judicial – CENDOJ), mis asub San Sebastiánis.

Osutatud uue avaliku teenuse, mis võimaldab parimate tehniliste vahendite abil juurdepääsu erinevate kohtuasutuste kohtupraktikale ja pakub andmete automaattöötluse kujul erikaitset isikutele, konfigureerimine põhineb volitustel ja erinevatel plaanidel, poliitilist laadi programmilistel deklaratsioonidel ja erinevate valdkondade eeskirjadel.

CENDOJ andmebaasile tuleb lisada riigi ametliku väljaande (Boletín Oficial del Estado) andmebaas, mis sisaldab teavet konstitutsioonilise kohtupraktika kohta.

Lisaks on olemas eraandmebaasid, millel on piiratud tasuline juurdepääs

Kohtupraktika esitamine

Ülemkohtu kohtupraktika kohta on CENDOJ loonud tehnoloogilise platvormi, mis põhineb vahekaartidega navigatsioonisüsteemil.

Päringut tehes avaneb vahekaart TULEMUSED (kuhu on koondatud kogutud tulemused) ja teine vahekaart PÄRING (mis võimaldab mis tahes ajal vormi kasutada)

Otsingumootor võimaldab kiire ja turvalise juurdepääsu ülemkohtu kõikidele kohtuotsustele. Otsuste päringuid võib teha valikuväljade järgi, mis leiavad üles või klassifitseerivad osutatud otsused, ja/või vaba tekstivälja järgi.

Lisaks on otsese juurdepääsu suvand iga pädeva spetsialiseerunud kohtu 50 viimasele otsusele, kui vajutada ekraani alumises osas asuvatele nuppudele. Sel viisil on võimalik saada juurdepääs viimati vastu võetud ja õigussüsteemi andmebaasi lisatud kohtuotsustele.

Päringud valiku väljade järgi

Mõnesid teabevälju saab piiritleda valiku võimalike väärtustega. Näiteks:

 • kast „Kohtualluvus”: soovitud valdkonna valik: tsiviil-, kriminaal-, haldus-, töö- ja sõjaõigus;
 • kast „Kohtukorralduse liik”: lubab valida kohtuotsuste, kohtumääruste ja ülemkohtu kokkulepete vahel;
 • otsuse kuupäev: nupp „Kalender” võimaldab teha päringu kuupäevade järgi;
 • keel: rippmenüü, mis võimaldab valida soovitud otsuste keele.

Päringud vaba tekstivälja otsinguga

Lisaks valikuväljadele on otsustes veel muud väljad, millele pole väärtust lisatud, sest need võivad sisaldada mis tahes teksti ja seetõttu peab tegema vaba tekstiväljaga päringuid.

TULEMUSED

Pärast päringu tegemist avaldatakse tulemused vaikimisi 10 vastuse kaupa lehekülje kohta.

Tulemused avaldatakse järgmisel viisil:

SEOTUD TERMINID, süsteem pakub tehtud päringuga seotud termineid automaatselt;

PEALKIRI, esitatakse soovitud kohtulahendi viitenumber;

ALAPEALKIRJAD, esitatakse järgmised teabeväljad:

 • kohtuorgani liik: näiteks ülemkohus. Sõjaväekohus
 • omavalitsus: näiteks Madrid – Osakond: 1
 • ettekandja: näiteks ANGEL JUANES PECES
 • edasikaebuse nr: näiteks 88/2007 – Kuupäev: 26/06/2008
 • korralduse liik: näiteks kohtuotsus
 • kohtuorgan, tähestikulises järjekorras

Lõpuks avatakse soovitud tulemuse pealkirja klõpsates uuel lehel, kus kuvatakse soovitud dokumendi sisu täies ulatuses. Käesolev dokument avaneb PDF-vormingus.

Vorming

Kohtuotsused on harilikult andmebaasides kättesaadavad PDF-, RTM- ja HTML-vormingus

Olemasolevad kohtuotsused ja kohtulahendid

 • Ülemkohus

Ülemkohus: Kohtupraktika avaldatakse täies ulatuses Internetis tasuta lugemiseks. Otsuste tekstid on kättesaadavad täies ulatuses, tekstidest on eemaldatud isikuandmed ning saab kasutada efektiivset otsingut kõikidest tekstidest. Andmebaasi aitab kasutada CENDOJ TS.

 • Muud kohtud

CENDOJ–andmebaas pakub tasuta avalikuks tutvumiseks riikliku kohtu, kõrgema astme kohtute ja maakondlike (provintsikohtute) kohtukorraldusi ja kohtuotsuseid.

Muud menetlused

Kas on olemas kättesaadav teave?

 • Edasikaebuste kohta?
 • Juhtumi lõpliku lahendamise kohta?
 • Edasikaebuste tulemuse kohta?
 • Otsuse tühistamise kohta?
 • Muude menetluste kohta?

Ei. Ainus olemasolev teave on kohtuotsuste terviktekst. Teave menetluse jätkumise kohta edastatakse kohtuotsusega, mitte andmebaasis.

Avaldamise eeskirjad

Kas on siduvaid eeskirju kohtupraktika avaldamiseks riiklikul tasemel või sõltuvalt kohtuastmest?

Need on määratud kohtunikeseaduse paragrahvis 107, milles on sätestatud, et kohtute üldnõukogu on pädev avaldama ametlikult ülemkohtus ja muudes kohtuorganites vastu võetud kohtuotsuseid ja muud otsuseid.

Avaldamist reguleerib ka kohtudokumentide keskuse (Centro de Documentación Judicial) asutamismäärus.

Kas avaldatakse terve kohtuotsus või ainult selle valitud osa? Milliseid kriteeriume rakendatakse viimasel nimetatud juhul?

Kohtuotsused avaldatakse tervikuna.

Seonduvad lingid

Kohtudokumentide keskuse kohtupraktika otsingumootor

Viimati uuendatud: 12/06/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.