Riikide kohtupraktika

Hispaania

Hispaanias ei ole kohtupraktika õiguse allikaks, kuna Hispaania tsiviilseadustiku (Código Civil) artikli 1 lõikes 1 on sätestatud õiguse allikatena seadused, tavad ja õiguse üldpõhimõtted (Hispaania tsiviilseadustiku artikli 1 lõige 1). Samas on Hispaania tsiviilseadustiku artikli 1 lõikes 6 sätestatud, et kohtupraktika „täiendab õiguskorda õigusdoktriiniga, mille Hispaania kõrgeim kohus (Tribunal Supremo) on aja jooksul seaduste, tavade ja õiguse üldpõhimõtete tõlgendamise ja kohaldamise käigus kujundanud“. Lisaks on õigust pääseda juurde avalikule teabele eraldi tunnustatud Hispaania põhiseaduse (Constitución Española) artikli 105 punktis b.

Sisu koostaja:
Hispaania

Juurdepääs kohtupraktikale

Kohtuvõimu käsitleva konstitutsioonilise seaduse (Ley Orgánica del Poder Judicial) (edaspidi „kohtute seadus“) artikli 560 lõike 1 punktis 10 on sätestatud, et kohtute üldnõukogu (Consejo General del Poder Judicial) üks pädevusvaldkondi on järgmine: „kõrgeima kohtu ja teiste kohtuasutuste tehtud kohtuotsuste ja muude otsuste ametlik avaldamine.

Selleks sätestab kohtute üldnõukogu pädevate haldusasutuste aruande põhjal kohtuotsuste elektrooniliste vormide väljatöötamise, kogumise, töötlemise, levitamise ja tõendamise eeskirjad, et tagada juurdepääs kohtuotsustele, nende terviklikkus ja autentsus ning nende kooskõla isikuandmete kaitse valdkonna õigusaktidega“.

Ka antakse kohtute seaduse artikli 560 lõike 1 punkti 16 alapunktiga e kohtute üldnõukogule volitus reguleerida kohtulahendite avaldamist ja taaskasutamist rangelt kohtute seaduse sätete rakendamiseks.

Seaduste järgimise tagamiseks asutas kohtute üldnõukogu 1997. aastal kohtudokumentide keskuse (Centro de Documentación Judicial, CENDOJ), mille peakorter asub San Sebastiánis. Kooskõlas kohtute seaduse artikli 619 sätetega vastutab see kohtute üldnõukogu tehniline asutus õigusakte, kohtupraktikat ja õigusdoktriini käsitleva õigusteabe valimise, haldamise, töötlemise, levitamise ja avaldamise eest.

See uus avalik teenus, mis annab juurdepääsu eri kohtuasutuste kohtupraktikale parimate tehniliste vahendite abil, tagades isikutele erikaitse andmete automaattöötlusega ja asjakohaste mehhanismide loomisega, et aidata kaasa avaldatud teabe kättesaadavusele, koostalitlusvõimele, kvaliteedile ja taaskasutusele, on korraldatud järgmiste õigusaktide alusel: 1. juuli 1985. aasta kohtute seadus 6/1985; 9. detsembri 2013. aasta seadus 19/2013, milles käsitletakse läbipaistvust, üldsuse juurdepääsu teabele ja head valitsemistava; määrus 1/1997 kohtudokumentide keskuse kohta ja 9. juuli 2015. aasta seadus 18/2015, millega muudetakse 16. novembri 2007. aasta seadust 37/2007 avaliku sektori teabe taaskasutamise kohta ning millega võetakse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/37/EL.

Nimetatud õigusaktide järgimiseks rakendab kohtudokumentide keskus kohtuotsuste ja muude kohtulahendite levitamise süsteemi kõrgeima kohtu ja muude kohtuasutuste otsuste ja muude lahendite ametliku avaldamise kaudu järgmiselt: a) teeb kohtulahendid üldsusele kättesaadavaks veebipõhise otsingumootori kaudu, mis on vabalt ja tasuta kasutatav, kusjuures isikuandmed on lahenditest eemaldatud; b) avaldab lahendid ainult kohtutele avatud keskkonnas, millel on lisafunktsioonid (lingid oma riigi ja välisriikide kohtupraktika dokumentidele ja õigusaktidele ning konstitutsioonikohtu (Tribunal Constitucional) otsustele), kohtute üldnõukogule kui Hispaania kohtunike ja kohtute juhtorganile määratud funktsioonide raames; c) levitab veebisaidil www.poderjudicial.es rahvusvaheliselt Hispaania kohtute otsuseid, mille CENDOJ on avaldanud, et jagada teavet Euroopa Liidu liikmesriikide õigussüsteemide ja kohtupraktika kohta kooskõlas nõukogu järeldustega (2011/C 127/01) „Euroopa e-õiguskeskkonna“ portaali kohta ja Ibero-Ameerika teabe- ja dokumendivõrgu Iberius (Red Iberoamericana de Información y Documentación Judicial, Iberius) kaudu, ning teeb teabe kättesaadavaks eri taaskasutajatele ja teistele kasutajatele (kes ei ole taaskasutajad) kooskõlas eespool nimetatud õigusnormidega.

Samuti tuleks CENDOJ andmebaasi täiendada konstitutsioonikohtu andmebaasiga, mis sisaldab teavet selle kõrge kohtu otsuste kohta.

Olemas on ka eraandmebaasid, mida saab kasutada tasu eest.

Kohtupraktika esitamine

Kõrgeima kohtu lahendite jaoks on CENDOJ loonud tehnoloogiaplatvormi, mis on üles ehitatud vahekaardipõhise navigatsioonisüsteemina.

Platvormile sisenemisel avaneb vahekaart „RESULTADOS“ [tulemused] (kus esitatakse saadud tulemuste loetelu) ja teine vahekaart „BÚSQUEDA“ [otsing] (mis võimaldab vormi igal ajal kasutada).

Otsingumootor annab kiire ja turvalise juurdepääsu kõigile Hispaania kõrgeima kohtu otsustele. Otsuseid saab otsida valikuväljade abil, mis leiavad otsused üles või klassifitseerivad need, või vabateksti väljade abil.

Kui klõpsata liidese allosas olevaid nuppe, saab minna otse iga kohtuliku pädevusvaldkonna 50 kõige uuema otsuse juurde. See annab juurdepääsu viimastele kohtuotsustele, mis on laekunud ja lisatud andmebaasi, mis kujutab endast kohtupraktika alust.

Süsteemis on olemas ka kõige populaarsemate otsinguteemadega märksõnapilv, teemal klõpsates esitatakse selle teemaga seotud kohtuotsused.

Otsingud valikuväljade abil

Mõned kohtuotsuste teabeväljad võivad piirduda võimalike väärtuste kogumiga. Näiteks:

 • lahtris „Kolleegium“ [Jurisdicción] on valik õigusvaldkondi: tsiviil-, kriminaal-, haldus-, töö- ja militaarõigus.
 • Lahter „otsuse liik“ [Tipo de Resolución] võimaldab valida kas Hispaania kõrgeima kohtu otsuse, määruse või kokkuleppe.
 • Otsuse kuupäev: nupp „Kalender“ [Calendario] võimaldab piirata otsingu sisestatud kuupäevadega.
 • Keel: rippmenüü loetelu võimaldab valida otsitavate otsuste keele.

Päringud vabateksti välja otsinguga

Lisaks valikuväljadele on kohtuotsuste otsimiseks ka muid välju, millel ei ole piiratud hulka väärtusi, vaid neisse võib sisestada mis tahes tekstijada, mida kasutatakse täppisotsingus.

TULEMUSED

Kui otsing on tehtud, esitatakse tulemused vaikimisi 10 vastuse kaupa lehekülje kohta.

Tulemused esitatakse järgmiselt:

SEOTUD TERMINID: süsteem esitab tehtud päringuga seotud terminid automaatselt, kuid ainult piiritletud valdkonnas.

PEALKIRI: siin esitatakse leitud kohtulahendi viitenumber Hispaania ametlikus kohtupraktika teabehoidlas (Repositorio Oficial de Jurisprudencia, ROJ) ja Euroopa kohtulahendi tunnus (European Case Law Identifier (ECLI)).

ALAPEALKIRJAD: siin esitatakse järgmised teabeväljad:

 • kohtuasutuse liik: näiteks Hispaania kõrgeim kohus;
 • haldusüksus: näiteks Madrid – Osakond: 1
 • Ettekandja: näiteks eesnimi... perekonnanimi (-nimed)...
 • Hagi nr: näiteks 88/2007 -- Kuupäev: 26/06/2008
 • Otsuse liik: näiteks kohtuotsus
 • Kohtuasutus, tähestikulises järjekorras

Klõpsates soovitud tulemuse pealkirjal, avaneb uus lehekülg, kus kuvatakse leitud dokumendi täissisu. See dokument on kättesaadav PDF-vormingus.

Vorming

Tavaliselt on kohtuotsused andmebaasides kättesaadavad PDF-vormingus (üldsusele) ning RTF- ja HTML-vormingus (ainult kohtutele avatud keskkonnas).

Kättesaadavad kohtuotsused ja -määrused

 • Hispaania kõrgeim kohus

Hispaania kõrgeim kohus: teavitamise eesmärgil avaldatakse kõrgeima kohtu praktika internetis täielikult, juurdepääs on vaba ja tasuta. Täistekstidest on eemaldatud isikuandmed (anonüümimine), olemas on tõhus otsingumootor, mis eemaldab sellised andmed, eeskätt otsuste tekstist. Selle andmebaasiga saab tutvuda CENDOJ otsingufunktsiooni „Kõrgeim kohus“ kaudu.

 • Muud kohtud

Lisaks Hispaania kõrgeima kohtu otsustele ja kokkulepetele annab CENDOJ andmebaas üldsusele tasuta juurdepääsu ka Hispaania üleriigilise kohtu (Audiencia Nacional), autonoomsete piirkondade kõrgeimate kohtute (Tribunales Superiores de Justicia) ja provintsikohtute (Audiencias Provinciales) kohtuotsustele, samuti valikule nende kollegiaalsete kohtute määrustele ning keskse sõjaväekohtu (Tribunal Militar Central), piirkondlike sõjaväekohtute (Tribunales Militares Territoriales) ja üksikute kohtunike otsustele ja määrustele.

Muud menetlused

Kas teave on kättesaadav

 • hagide kohta?
 • selle kohta, kas juhtum on lahendatud?
 • hagide tulemuste kohta?
 • otsuse lõplikkuse kohta?
 • muude menetluste kohta?

Üldsusele kättesaadav teave on kohtuotsuste täistekst ilma lisaelementideta, kuid paljudel juhtudel sisaldab otsus ise teavet selle kohta, kas see on lõplik (jõustunud) või mitte. Lisaks sisaldavad need otsused ka eriarvamusi, kui neid on. Sellegipoolest leiab järgmist teavet ainult kohtutele avatud keskkonnast (CENDOJ dokumendibaas): lingid, mis seovad vaidlustatud otsuse autonoomse piirkonna kõrgeima kohtu (Tribunal Superior) otsusega; kokkuvõtetega, kohtuotsuse resolutiivosaga, viidetega poolt- või vastuargumendina tsiteeritud kohtuotsustele; tsiteeritud, kohaldatud või tõlgendatud kohtupraktikaga; kohtuotsuse liigitusega: selles arendatakse üldmõisteid, konsolideeritakse uuenduslik kohtuotsus või kohtupraktika ning klassifitseeritakse lahend vastavalt CENDOJ õigussõnastikus kasutatud mõistetele.

Avaldamiseeskirjad

Kas kohtupraktika avaldamise kohta on riigi tasandil või olenevalt kohtu liigist olemas siduvad eeskirjad?

Need on sätestatud kohtute seaduse artikli 560 lõike 1 punktis 10, mis näeb ette, et kohtute üldnõukogu on pädev Hispaania kõrgeima kohtu ja muude kohtuasutuste otsuste ja muude lahendite ametliku avaldamise küsimustes.

Avaldamiseeskirjad on sätestatud ka kohtudokumentide keskuse asutamismääruses.

Kas avaldatakse terve kohtuotsus või ainult selle valitud osa? Milliseid kriteeriume rakendatakse viimasena nimetatud juhul?

Kohtuotsused avaldatakse tervikuna, mitte väljavõtetena, ja kõik kollegiaalsete kohtute otsused ja valik üksikute kohtunike otsustest avaldatakse eespool nimetatud tingimustel.

Lingid

Õigusteabe keskuse kohtupraktika otsingumootor:

http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp

Viimati uuendatud: 29/06/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.