Riikide kohtupraktika

Rootsi

Selles osas antakse ülevaade Rootsi kohtupraktikast ning kirjeldatakse asjakohaseid kohtupraktikat sisaldavaid andmebaase.

Sisu koostaja:
Rootsi

Internetis avaldatav kohtupraktika

Kohtulahendite esitus / pealkiri

Kõrgemad kohtud

Teised kohtud

Kohtupraktika esitatud koos pealkirjaga

Jah

Jah


Pealkiri moodustub ühest või mitmest lausest ning kirjeldab kohtuasja põhisisu.

Pealkirja näide

„Ostetud kinnisasja tagastamine; kinnisasja puudused mõistliku aja vältel pärast seda, kui puudus avastati või puuduse oleks pidanud avastama“

Vorming

Kohtupraktika on kättesaadav HTML-vormingus.

Edasine menetlus

Kõrgemad kohtud

Teised kohtud

Kas on olemas teave

edasikaebamise kohta?

Ei

Ei

selle kohta, kas kohtuasi on pooleli?

Ei

Ei

edasikaebamise tulemuste kohta?

Ei

Ei

kohtulahendi lõplikkuse kohta?

Ei

Ei

edasise menetluse kohta 

    teises siseriiklikus kohtus (põhiseaduskohtus ...)?

    Euroopa Kohtus?

    Euroopa Inimõiguste Kohtus?

Ei

Ei


Süsteem sisaldab üksnes jõustunud kohtuotsuseid.

Avaldamiseeskirjad

Riigi tasandil?

Kohtute tasandil?

Kas on kehtestatud siduvad eeskirjad kohtupraktika avaldamise kohta?

Jah

Jah


On olemas valitsuse seadlus, mis reguleerib muu hulgas isikuandmete avalikustamist kohtupraktika andmebaasis.

Kõrgemad kohtud

Teised kohtud

Kas avaldatakse kogu kohtupraktika või valitud osa sellest?

Ainult valitud osa

Ainult valitud osa


Samas seadluses on sätestatud, et kohus otsustab ise, milliseid kohtuotsuseid tuleb pidada suunavateks ja andmebaasis avaldada.

Kõrgemad kohtud

Teised kohtud

Kas Internetis avaldatud kohtuotsused on muudetud anonüümseks?

Jah

Jah

Kui jah,

kas kõik otsused?

Jah

Jah


Viimati uuendatud: 05/12/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.