Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö

Itävalta

Tässä osiossa esitetään yleiskatsaus Itävallan oikeuskäytäntöön ja kuvataan asianmukaisia oikeuskäytäntötietokantoja.

Sisällön tuottaja:
Itävalta

Verkkosivuilla saatavilla oleva oikeuskäytäntö

Itävaltalaisten tuomioistuinten antamat tuomiot julkaistaan liittovaltion oikeudellisten tietojen järjestelmässä, ja ne löytyvät osoitteesta http://www.ris.bka.gv.at/. Ylimpien tuomioistuinten ja hallintotuomioistuinten päätökset julkaistaan kattavasti, mutta muiden tuomioistuinten päätökset vain satunnaisesti.

Itävallan oikeudellisten tietojen järjestelmä (Rechtsinformationssystem des Bundes, RIS) on liittokanslerin viraston ylläpitämä sähköinen tietokanta. Siihen tallennetaan erityisesti Itävallan virallisessa lehdessä (Bundesgesetzblatt) julkaistavat säännökset sekä tietoja Itävallan tasavallan lainsäädännöstä.

RIS-järjestelmään on esteetön pääsy (WCAG 2.0 -suuntaviivojen mukainen WAI-AA).

Päätösten julkistaminen / Otsikointi

Ylimmät tuomioistuimet

Muut tuomioistuimet

Otsikoina esitettävä oikeuskäytäntö

Kyllä

Osittain

Esimerkki otsikosta/otsikoista

Asian numero RS0127077

Viitenumero 11 Os 87/11w

Ratkaisun päivämäärä 25.8.2011

Otsikon teksti

Otsikkoon kuuluu yleensä jaoston numero ”11”, menettelytyypin viite ”Os”, juokseva numero ”87” ja vuosi ”11” sekä ratkaisun päivämäärä ”25.8.2011”.

Eurooppalainen oikeuskäytäntötunnus (ECLI)

Tämän otsikon alla on eurooppalainen oikeuskäytäntötunnus (European Case Law Identifier, ECLI). Se on EU:n jäsenvaltioissa annettujen tuomioistuinten tuomioiden yksilöivä tunniste.

Tiedostomuoto

Oikeuskäytäntö on saatavilla XML-, RTF-, PDF- ja HTML-muodossa.

Asianomaiset tuomioistuimet ja muut toimielimet

Ylimmät tuomioistuimet

 • korkein oikeus (Oberster Gerichtshof)
 • perustuslakituomioistuin (Verfassungsgerichtshof)
 • hallintotuomioistuin (Verwaltungsgerichtshof)

Tuomioistuimet ja muut toimielimet

 • alueelliset ylioikeudet (Oberlandesgerichte) ja muut tuomioistuimet (yksityis- ja rikosoikeus)
 • liittovaltion hallintotuomioistuin (Bundesverwaltungsgericht)
 • alueelliset hallintotuomioistuimet (Landesverwaltungsgerichte)
 • liittovaltion verotuomioistuin (Bundesfinanzgericht, ulkoinen)
 • tietosuojaviranomainen (Datenschutzbehörde) (ennen vuotta 2014 tietosuojalautakunta (Datenschutzkommission))
 • Kurinpitolautakunnat (Disziplinarkommissionen), ylin kurinpitolautakunta (Disziplinaroberkommission), valituslautakunta (Berufungskommission)
 • henkilöstöedustuksen valvontaviranomainen (Personalvertretungsaufsichtsbehörde) (ennen vuotta 2014 henkilöstöedustuksen valvontalautakunta (Personalvertretungs-Aufsichtskommission)
 • tasa-arvolautakunnat (Gleichbehandlungskommissionen) vuodesta 2014
 • tasa-arvolautakunnat (Gleichbehandlungskommissionen) vuodesta 2008 (ulkoinen)
 • riippumattomat hallinnolliset elimet (unabhängige Verwaltungssenate) (valikoituja päätöksiä vuosilta 1991–2013, sen jälkeen alueelliset hallintotuomioistuimet)
 • vero- ja tulliasioiden tietojärjestelmä (Finanzdokumentation), riippumaton verotuomioistuin (Unabhängiger Finanzsenat) (ulkoinen; päätökset vuoteen 2013 asti, sen jälkeen liittovaltion verotuomioistuin)
 • turvapaikka-asioiden valituslautakunta (unabhängiger Bundesasylsenat) (valikoituja päätöksiä vuosilta 1998–2008)
 • turvapaikka-asioiden tuomioistuin (Asylgerichtshof) (päätökset heinäkuusta 2008 vuoteen 2013, sen jälkeen liittovaltion hallintotuomioistuin)
 • ympäristötuomioistuin (Umweltsenat) (valikoituja päätöksiä vuosilta 1994–2013, sen jälkeen liittovaltion hallintotuomioistuin)
 • liittovaltion ylin televiranomainen (Bundeskommunikationssenat) (valikoituja päätöksiä vuosilta 2001–2013, sen jälkeen liittovaltion hallintotuomioistuin)
 • julkisten hankintojen tarkastamisesta vastaavat viranomaiset (Vergabekontrollbehörden) (valikoituja päätöksiä vuoteen 2013 asti, sen jälkeen liittovaltion hallintotuomioistuin)

Huomautus: osaa jäljempänä annetuista vastauksista ei voida soveltaa kaikkiin edellä mainittuihin tuomioistuimiin ja lautakuntiin.

Jatkokäsittelyt

Ylimmät tuomioistuimet

Muut tuomioistuimet

Onko saatavilla tietoja:

 • muutoksenhausta?

Ei

Ei

 • asian keskeneräisyydestä?

Ei

Ei

 • muutoksenhaun tuloksista?

Ei

Kyllä, jos korkeimman oikeuden päätökset julkaistaan

 • päätöksen lainvoimaisuudesta?

Vain lainvoimaiset päätökset julkaistaan.

Vain lainvoimaiset päätökset julkaistaan.

 • jatkokäsittelystä
 • maan muussa tuomioistuimessa (perustuslakituomioistuin jne.)?
 • Euroopan unionin tuomioistuimessa?
 • ihmisoikeustuomioistuimessa?
 • Korkeimman oikeuden ratkaisun tiivistelmissä ilmoitetaan, että menettelyjä on vireillä jossakin muussa kansallisessa tai kansainvälisessä ylimmän oikeusasteen tuomioistuimessa.

Kylllä

Kyllä

Kyllä

Ei

Ei

Ei

Julkaisusäännöt

kansallisella tasolla?

tuomioistuinten tasolla?

Onko olemassa oikeuskäytännön julkaisemista koskevia velvoittavia sääntöjä?

Kyllä

Kyllä

Korkeinta oikeutta koskevan lain (OGH-Gesetz, OGHG) 15 ja 15 a §, tuomioistuinten organisaatiota koskevan lain (Gerichtsorganisationsgesetz, GOG) 48 a §, liittovaltion verotuomioistuinta koskevan lain (Bundesfinanzgerichtsgesetz, BFGG) 23 §, liittovaltion hallintotuomioistuinta koskevan lain (Bundesverwaltungsgerichtsgesetz, BVwGG) 20 §.

Ylimmät tuomioistuimet

Muut tuomioistuimet

Julkaistaanko koko oikeuskäytäntö vai ainoastaan osa siitä?

Tietyin rajoituksin.

Vain pieni osa yleisten tuomioistuinten osalta, kattavasti hallinto-oikeuden alalla.

Jos vain osa julkaistaan, millä perusteella julkaistava osa valitaan?

Ratkaisuista julkaistaan sekä täydellinen versio että tiivistelmä.

Korkeimman oikeuden ratkaisuja, joissa valitus hylätään antamatta selkeitä perusteluja, ei julkaista.

Ratkaisuista julkaistaan sekä täydellinen versio että tiivistelmä.

Muiden tuomioistuinten ratkaisut julkaistaan, jos niiden merkitys ulottuu kyseessä olevaa asiaa laajemmalle.

Päivitetty viimeksi: 04/05/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.