Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö

Itävalta

Tässä osiossa esitetään yleiskatsaus Itävallan oikeuskäytäntöön. Lisäksi kuvataan asianmukaisia oikeuskäytäntötietokantoja ja annetaan linkit niihin.

Sisällön tuottaja:
Itävalta
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Verkkosivuilla saatavilla oleva oikeuskäytäntö

Itävaltalaisten tuomioistuinten antamat tuomiot julkaistaan liittovaltion oikeudellisten tietojen järjestelmässä, ja ne löytyvät osoitteesta http://www.ris.bka.gv.at/.

Itävallan oikeudellisten tietojen järjestelmä (Rechtsinformationssystem des Bundes, RIS) on liittokanslerin viraston ylläpitämä sähköinen tietokanta. Siihen tallennetaan erityisesti Itävallan virallisessa lehdessä (Bundesgesetzblatt) julkaistavat säännökset sekä tietoja Itävallan tasavallan lainsäädännöstä.

RIS-järjestelmään on esteetön pääsy (WCAG 1.0 -suuntaviivojen mukainen WAI-A).

Päätösten julkistaminen / Otsikointi

Ylimmät tuomioistuimet

Muut tuomioistuimet

Otsikoina esitettävä oikeuskäytäntö

Kyllä

Kyllä

Esimerkkejä otsikoista

Asian numero RS0127077

Viitenumero 11 Os 87/11w

Ratkaisun päivämäärä 25.8.2011

Otsikon teksti

Otsikkoon kuuluu yleensä  jaoston numero ”11”, menettelytyypin viite ”Os”, juokseva numero ”87” ja vuosi ”11” sekä ratkaisun päivämäärä ”25.8.2011”.

Eurooppalainen oikeuskäytäntötunnus (ECLI)

Tämän otsikon alla on eurooppalainen oikeuskäytäntötunnus (European Case Law Identifier, ECLI). Se on EU:n jäsenvaltioissa annettujen tuomioistuinten tuomioiden yksilöivä tunniste.

Tiedostomuoto

Oikeuskäytäntö on saatavilla  XML-, RTF-, PDF- ja HTML-muodossa.

Asianomaiset tuomioistuimet ja muut toimielimet

Ylimmät tuomioistuimet

 • korkein oikeus (Oberster Gerichtshof)
 • perustuslakituomioistuin (Verfassungsgerichtshof)
 • hallintotuomioistuin (Verwaltungsgerichtshof)
 • turvapaikkatuomioistuin (Asylgerichtshof)

Tuomioistuimet ja muut toimielimet

 • alueelliset ylioikeudet (Oberlandesgerichte) ja muut tuomioistuimet (yksityis- ja rikosoikeus)
 • liittovaltion hallintotuomioistuin (Bundesverwaltungsgericht)
 • alueelliset hallintotuomioistuimet (Landesverwaltungsgerichte)
 • finanssituomioistuin (Bundesfinanzgericht) (ulkoinen)
 • tietosuojaviranomainen (Datenschutzbehörde) (ennen vuotta 2014  tietosuojalautakunta (Datenschutzkommission))
 • kurinpitolautakunnat (Disziplinarkommissionen), ylin kurinpitolautakunta (Disziplinaroberkommission), valituslautakunta (Berufungskommission)
 • henkilöstöedustuksen valvontaviranomainen (Personalvertretungsaufsichtsbehörde) (ennen vuotta 2014   henkilöstöedustuksen valvontalautakunta (Personalvertretungs-Aufsichtskommission))
 • tasa-arvolautakunnat (Gleichbehandlungskommissionen) vuodesta 2014
 • tasa-arvolautakunnat (Gleichbehandlungskommissionen) vuodesta 2008 (ulkoinen)
 • riippumattomat hallinnolliset elimet (unabhängige Verwaltungssenate)
 • vero- ja tulliasioiden tietojärjestelmä (Finanzdokumentation), riippumaton verotuomioistuin (Unabhängiger Finanzsenat) (ulkoinen), turvapaikka-asioiden tuomioistuin (Asylgerichtshof)
 • turvapaikka-asioiden riippumaton valituslautakunta (unabhängiger Bundesasylsenat)
 • ympäristötuomioistuin (Umweltsenat)
 • liittovaltion ylin televiranomainen (Bundeskommunikationssenat)
 • julkisten hankintojen tarkastamisesta vastaavat viranomaiset (Vergabekontrollbehörden)

Huomautus: osaa jäljempänä annetuista vastauksista ei voida soveltaa kaikkiin edellä mainittuihin tuomioistuimiin ja lautakuntiin.

Jatkokäsittelyt

Ylimmät tuomioistuimet

Muut tuomioistuimet

Onko saatavilla tietoja:

 • muutoksenhausta?

Ei

Ei

 • asian keskeneräisyydestä?

Ei

Ei

 • muutoksenhaun tuloksista?

Ei

Ei

 • päätöksen lainvoimaisuudesta?

Vain lainvoimaiset päätökset julkaistaan.

Vain lainvoimaiset päätökset julkaistaan.

 • jatkokäsittelystä
  • maan muussa tuomioistuimessa (perustuslakituomioistuin jne.)?
  • Euroopan unionin tuomioistuimessa?
  • ihmisoikeustuomioistuimessa?
 • Korkeimman oikeuden ratkaisun tiivistelmissä ilmoitetaan, että menettelyjä on vireillä jossakin muussa kansallisessa tai kansainvälisessä ylimmän oikeusasteen tuomioistuimessa.

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Ei

Ei

Ei

Julkaisusäännöt

kansallisella tasolla?

tuomioistuinten tasolla?

Onko olemassa oikeuskäytännön julkaisemista koskevia velvoittavia sääntöjä?

Kyllä

Kyllä

Ylintä tuomioistuinta koskevan lain (OGH-Gesetz, OGHG) 15 ja 15a §, tuomioistuinten organisaatiota koskevan lain (Gerichtsorganisationsgesetz, GOG) 48a § ja turvapaikkatuomioistuinta koskevan lain (Asylgerichtshofgesetz, AsylgerichtshofG) 19 §

Ylimmät tuomioistuimet

Muut tuomioistuimet

Julkaistaanko koko oikeuskäytäntö vai ainoastaan osa siitä?

Ainoastaan osa

Ainoastaan osa

Jos vain osa julkaistaan, millä perusteella julkaistava osa valitaan?

Ratkaisuista julkaistaan sekä täydellinen versio että tiivistelmä.

Korkeimman oikeuden ratkaisuja, joissa valitus hylätään antamatta selkeitä perusteluja, ei julkaista.

Muiden tuomioistuinten ratkaisut julkaistaan, jos niiden merkitys ulottuu kyseessä olevaa asiaa laajemmalle.

Ratkaisuista julkaistaan sekä täydellinen versio että tiivistelmä.

Korkeimman oikeuden ratkaisuja, joissa valitus hylätään antamatta selkeitä perusteluja, ei julkaista.

Muiden tuomioistuinten ratkaisut julkaistaan, jos niiden merkitys ulottuu kyseessä olevaa asiaa laajemmalle.

Päivitetty viimeksi: 17/03/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.