Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö

Bulgaria

Tässä osiossa esitetään yleiskatsaus Bulgarian oikeuskäytännöstä ja oikeustapaustietokannoista sekä annetaan linkkejä tietokantoihin.

Sisällön tuottaja:
Bulgaria

Lainkäyttöelimiä ovat korkein kassaatiotuomioistuin, korkein hallinto-oikeus, muutoksenhakutuomioistuimet, maakuntatuomioistuimet, sotilastuomioistuimet ja piirituomioistuimet. Tuomiot ja päätökset tallennetaan asianomaisten tuomioistuinten tietokantoihin sekä sähköisessä että paperimuodossa.

Korkein kassaatiotuomioistuin on ylin oikeusaste rikosasioissa sekä kauppa- ja siviilioikeudellisissa asioissa. Korkein kassaatiotuomioistuin valvoo Bulgarian perustuslain 124 §:n nojalla ylimpänä oikeudellisena valvontaelimenä lakien soveltamisen oikeellisuutta ja yhdenmukaisuutta kaikissa tuomioistuimissa. Se on toimivaltainen koko Bulgarian alueella.

Korkein hallinto-oikeus valvoo ylimpänä oikeudellisena valvontaelimenä lakien soveltamisen oikeellisuutta ja yhdenmukaisuutta hallintotuomioistuimissa.

Korkein hallinto-oikeus käsittelee

 1. muita viranomaispäätöksiä kuin kaupungin- ja kunnanvaltuustojen antamia päätöksiä vastaan nostetut kanteet
 2. sellaisia säädöksiä vastaan nostetut kanteet, joita ministerineuvosto, pääministeri, varapääministerit ja ministerit ovat antaneet käyttäessään perustuslaillista johtamis- ja hallintovaltaansa; laissa säädetyissä tapauksissa sekä silloin kun nämä viranomaiset ovat siirtäneet toimivaltansa asianomaisille virkamiehille, niiden antamat hallinnolliset säädökset riitautetaan asianomaisessa hallintotuomioistuimessa
 3. ylimmän tuomarineuvoston ratkaisuista nostetut kanteet
 4. Bulgarian keskuspankin ja sen elinten päätöksistä nostetut kanteet
 5. kassaatiovalitukset ja valitukset, jotka koskevat ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätöksiä
 6. asianosaisten tekemät valitukset päätöksistä ja määräyksistä
 7. valitukset, joissa pyydetään kumoamaan tuomioistuimen hallinnollisessa asiassa antama lopullinen päätös
 8. muista päätöksistä nostetut, laissa säädetyt kanteet.

Verkkosivuilla saatavilla oleva oikeuskäytäntö

Korkeimmalla hallinto-oikeudella on ollut verkkosivusto vuoden 2002 alusta lähtien. Sivusto perustettiin, jotta luonnolliset ja oikeushenkilöt sekä hallintoelimet voisivat helposti tutustua tuomioistuimen toimintaa koskeviin tietoihin.

Oikeuskäytäntö on saatavilla tuomioistuimen verkkosivustolla. Tietokantaan pääsy edellyttää tavanomaista ja kaikille avointa rekisteröitymistä (käyttäjätunnus ja salasana).

Korkeimmalla kassaatiotuomioistuimella on verkkosivusto, jolta on suora pääsy sen tietokantaan.

Päätösten julkistaminen / otsikointi

Korkein hallinto-oikeus

Verkkosivustolla ei ole otsikkoja, jotka toimisivat linkkeinä hallinto-oikeuden päätöksiin tai muihin toimiin. Päätöksestä esitetään numero, antamispäivä ja sen asian numero, jota päätös koskee, esimerkiksi

päätös N:o 5908, tehty 23.6.2005 asiassa 4242/2005.

Korkein kassaatiotuomioistuin

Päätökset annetaan paperiversioina ja julkaistaan Bulgarian korkeimman kassaatiotuomioistuimen tiedotteessa, vuosikirjassa ja verkkosivustolla.

Hakukriteerit ovat seuraavat: tuomioistuintiedot ja asianosaisten nimet, korkeimman kassaatiotuomioistuimen rekisteröimä asianumero ja korkeimman kassaatiotuomioistuimen jaostossa annettu asianumero.

Täydelliset versiot 1. lokakuuta 2008 jälkeen annetuista tuomioista (joista on poistettu henkilötiedot) saa hakutulossivun alalaidassa olevaa linkkiä napsauttamalla.

Bulgarian korkeimman kassaatiotuomioistuimen uutis- ja lehdistötiedotteet julkaistaan säännöllisesti tuomioistuimen verkkosivuston lehdistötiedoteosiossa. Yleisesti kiinnostavissa asioissa annetut päätökset julkaistaan tässä osiossa ja myös korkeimman kassaatiotuomioistuimen tietokannassa.

Tiedostomuodot

Korkein hallinto-oikeus

Oikeuskäytäntö on saatavilla korkeimman hallinto-oikeuden verkkosivustolla HTML-muodossa.

Korkein kassaatiotuomioistuin

Oikeuskäytäntö on saatavilla korkeimman kassaatiotuomioistuimen verkkosivustolla PDF-muodossa.

Tuomioistuimet

Jatkokäsittelyt


Ylimmät tuomioistuimet – korkein hallinto-oikeus ja korkein kassaatiotuomioistuin

Muut tuomioistuimet

Onko saatavilla tietoja

 • muutoksenhausta?

Kyllä

Kyllä

 • asian vireilläolosta?

Kyllä

Kyllä

 • muutoksenhaun tuloksista?

Kyllä

Kyllä

 • päätösten peruuttamattomuudesta?

Kyllä

Kyllä

 • muista käsittelyistä

muissa kansallisissa tuomioistuimissa (esim. perustuslakituomioistuimessa)?

Euroopan unionin tuomioistuimessa?

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa?

Ei sovelleta

Ei sovelleta


Julkaisusäännöt


Kansallisella tasolla

Tuomioistuinten tasolla

Onko oikeuskäytännön julkaisemisesta sitovia sääntöjä?

Kyllä – oikeuslaitosta koskevan lain 64 §:n 1 momentti

KylläYlimmät tuomioistuimet

Muut tuomioistuimet

Julkaistaanko oikeuskäytäntö kokonaan vai osittain?

Korkein hallinto-oikeus ja korkein kassaatiotuomioistuin – koko oikeuskäytäntö

Koko oikeuskäytäntö / vain osa siitä

Millä perusteilla julkaistava osa valitaan?

Ei sovelleta

Ei sovelleta

Päivitetty viimeksi: 08/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.