Tämän sivun alkukielistä versiota viro on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.
Swipe to change

Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö

Viro

Tässä osassa luodaan yleiskatsaus Viron oikeuskäytäntöön ja kerrotaan tuomioistuinten päätöksiä sisältävistä tietokannoista.

Sisällön tuottaja:
Viro
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Verkkosivuilla saatavilla oleva oikeuskäytäntö

Ensimmäisen ja toisen asteen tuomioistuinten oikeuskäytäntö on saatavilla verkossa vuodesta 2001. Korkeimman oikeuden (Riigikohus) oikeuskäytäntö on saatavilla vuonna 1993 toteutetusta tuomioistuinjärjestelmän uudelleenperustamisesta alkaen Viron virallisessa lehdessä (Riigi Teataja) ja korkeimman oikeuden verkkosivustolla. Ensimmäisen ja toisen oikeusasteen päätökset ovat saatavilla sähköisessä muodossa olevassa Viron virallisessa lehdessä Riigi Teataja.

Velvollisuudesta julkaista oikeuskäytäntö säädetään julkisuuslaissa, ja tuomioistuinmenettelyjä koskevissa laeissa on asiaa koskevia erityissäännöksiä. Yleensä kaikki lopulliset päätökset julkistetaan. Riita- ja hallintoasioissa sovelletaan poikkeuksia, joiden mukaan tuomioistuin voi omasta aloitteestaan tai asianomaisen henkilön pyynnöstä jättää julkaisematta päätöksessä henkilön nimen (jonka sijasta käytetään alkukirjaimia tai muita merkkejä) henkilötunnuksen, syntymäajan ja osoitteen. Lisäksi tuomioistuin voi riita- ja hallintoasioissa omasta aloitteestaan tai asianomaisen henkilön pyynnöstä päättää, että arkaluontoisia henkilötietoja sisältävästä päätöksestä julkaistaan vain tuomiolauselma tai että päätöstä ei julkaista lainkaan, jos asianomaisen nimen korvaaminen alkukirjaimilla tai muilla merkeillä voi haitata tämän yksityisyydensuojaa. Tuomioistuin voi julkaista ainoastaan tuomiolauselman myös silloin kun päätöksessä on tietoja, joiden osalta laissa on säädetty jostain muusta pääsyrajoituksesta.

Rikosasioissa julkaistaan kaikki lopulliset päätökset, mutta julkisia ovat ainoastaan syytetyn henkilötiedot (nimi ja henkilötunnus tai syntymäaika). Kun syytetty on alaikäinen, hänen henkilötietojaan ei yleensä julkaista (nimi ja henkilötunnus tai syntymäaika korvataan alkukirjaimilla tai muilla merkeillä). Jos rikosasiassa annettu päätös sisältää arkaluontoisia henkilötietoja, tuomioistuin voi omasta aloitteestaan tai asianomaisen henkilön pyynnöstä päättää julkaista vain päätöksen johdanto-osan ja tuomiolauselman tai päätelmäosan. Näin on myös silloin kun tuomioistuimen päätös sisältää henkilötietoja, joiden osalta laissa säädetään jostain muusta pääsyrajoituksesta, ja henkilö voidaan tunnistaa päätöksestä siitä huolimatta, että henkilötiedot on korvattu alkukirjaimilla tai muilla merkeillä.

Tuomioistuinten tuomioiden julkistaminen katsotaan osaksi oikeudenkäyttöä: koska tietojen julkistamisesta voi valittaa, tuomioistuimen on harkittava päätöksen julkistamistapaa.

Päätösten julkistaminen / Otsikointi


Korkein oikeus

Muut tuomioistuimet

Oikeuskäytäntö julkistetaan otsikoittain

Kyllä

Ei

Korkeimman oikeuden päätöksiä voi hakea Riigi Teatajasta ja korkeimman oikeuden verkkosivulta vuoden, asiatyypin, asian kirjausnumeron, päätöksen päivämäärän, ratkaisukokoonpanon, menettelytyypin, rikoslajin, selitysten ja sisällön mukaan. Korkeimman oikeuden verkkosivulla päätöksiä voi etsiä myös hakusanoilla.

Ensimmäisen ja toisen asteen tuomioistuimen päätöksiä voi hakea ensin menettelytyypin mukaan ja sitten tarkemmin erilaisin kriteerein. Kaikissa menettelytyypeissä päätöksiä voi etsiä asianumeron, oikeustalon, menettelyn päivämäärän sekä päätöksen lajin, päivämäärän ja sisällön mukaan. Rikosasioissa päätöksiä voi etsiä myös esitutkintamenettelyn numeron, asian muodon ja asiassa annetun tuomion, pyynnön lajin, rangaistuksen lajin tai vaikkapa vapauttavan tuomion perustelujen mukaan. Riita- ja hallintoasioissa tehtyjä päätöksiä voi lisäksi hakea asialuokan ja -lajin, hakemuksen tyypin ja asiassa annetun tuomion mukaan.

Esimerkki otsikosta

Ilmailulain 71 §:n 2 momentin toisen virkkeen perustuslaillisuuden tarkistaminen.

Tiedostomuoto


Korkein oikeus

Muut tuomioistuimet

Asiakirja

Metadata

Asiakirja

Metadata

Onko oikeuskäytäntö saatavilla XML-muodossa?

Ei

Ei

Ei

Ei

Mitä muita tiedostomuotoja käytetään?

html

html

PDF

html

Jatkokäsittelyt


Korkein oikeus

Muut tuomioistuimet

Onko saatavilla tietoa

muutoksenhausta?

-

Ei

siitä, onko asia yhä vireillä?

Kyllä

Ei

muutoksenhaun tuloksista?

-

Kyllä

päätöksen peruuttamattomuudesta?

Kyllä

Kyllä

jatkokäsittelyistä

jossakin muussa Viron tuomioistuimessa (perustuslakituomioistuimessa …)?

Euroopan unionin tuomioistuimessa?

Ihmisoikeustuomioistuimessa?

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Julkaisusäännöt


Kansallisella tasolla?

Tuomioistuimissa?

Onko tuomioistuinten päätösten julkaisemisesta sitovia sääntöjä?

Kyllä

-

Tuomioistuinten päätösten julkaisemisesta säädetään oikeudenkäyntilaissa. Säännöt ovat erilaiset rikos- ja siviiliprosesseissa.


Korkein oikeus

Muut tuomioistuimet

Julkaistaanko koko päätös vai ainoastaan valikoitu osa siitä?

Vain valikoitu osa

Vain valikoitu osa

Jos julkaistaan ainoastaan valikoitu osa, mitkä ovat valintakriteerit?

Valintakriteereitä ovat seuraavat:

1) asiassa tehdyn päätöksen on oltava lainvoimainen;

2) päätöksen voi julkaista, jos

a) riita- tai hallintoasiassa päätös ei sisällä arkaluonteisia henkilötietoja, päätös julkaistaan niin, että nimet on korvattu alkukirjaimilla tai muilla merkeillä eikä korvaaminen haittaa olennaisesti asianomaisen yksityisyydensuojaa päätöksessä ei ole tietoja, joiden osalta laissa on säädetty jostain muusta pääsyrajoituksesta;

rikosasioissa päätös ei sisällä arkaluonteisia henkilötietoja eikä sellaisia henkilötietoja, joiden osalta laissa säädetään jostain muusta pääsyrajoituksesta, tai kun päätöksessä nimet on korvattu alkukirjaimilla tai muilla merkeillä niin, ettei henkilöä voi tunnistaa; päätös ei sisällä henkilötietoja, joiden osalta laissa säädetään jostain muusta pääsyrajoituksesta.

Valintakriteereitä ovat seuraavat:

1) asiassa tehdyn päätöksen on oltava lainvoimainen;

2) päätöksen voi julkaista, jos

a) riita- tai hallintoasiassa päätös ei sisällä arkaluonteisia henkilötietoja, päätös julkaistaan niin, että nimet on korvattu alkukirjaimilla tai muilla merkeillä eikä korvaaminen haittaa olennaisesti asianomaisen yksityisyydensuojaa päätöksessä ei ole tietoja, joiden osalta laissa on säädetty jostain muusta pääsyrajoituksesta;

rikosasioissa päätös ei sisällä arkaluonteisia henkilötietoja eikä sellaisia henkilötietoja, joiden osalta laissa säädetään jostain muusta pääsyrajoituksesta, tai kun päätöksessä nimet on korvattu alkukirjaimilla tai muilla merkeillä niin, ettei henkilöä voi tunnistaa; päätös ei sisällä henkilötietoja, joiden osalta laissa säädetään jostain muusta pääsyrajoituksesta.

Oikeudellisia tietokantoja

Tietokannan nimi ja URL-osoite

Viron korkeimman oikeuden julkaistu oikeuskäytäntö on saatavilla niin korkeimman oikeuden verkkosivulla kuin virallisessa lehdessä Riigi Teataja.

Ensimmäisen ja toisen oikeusasteen lainvoimaisia ja julkaistuja päätöksiä voi hakea Riigi Teatajasta tuomioistuinten päätösten hakutoiminnolla.

Viron tuomioistuinten Euroopan unionin tuomioistuimelle esittämät ennakkoratkaisupyynnöt ovat saatavilla korkeimman oikeuden verkkosivun kautta. Sieltä käyvät ilmi ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen nimi, pyynnön päivämäärä ja sisältö sekä asian numero Virossa ja EU:n tuomioistuimessa.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätösten tiivistelmät ovat saatavilla Riigi Teatajassa.

Ensimmäisen ja toisen oikeusasteen tuomioistuinten oikeudenkäyntejä koskevia tilastoja vuodesta 1996 lähtien on saatavissa tuomioistuinten verkkosivustoilla. Korkeimman oikeuden tilastot ovat sen omalla verkkosivulla. Perustuslainmukaisuuden valvontaan liittyviä tilastoja on vuodesta 1993, mutta hallinto-, riita-, rikos- ja rikkomusasioihin liittyviä tilastoja vasta vuodesta 2002.

Korkeimman oikeuden verkkosivulla on saatavilla oikeuskäytännön analyysejä tietyistä aiheista vuodesta 2006 lähtien.

Onko tietokantojen käyttö ilmaista?

Tietokantojen käyttö on ilmaista.

Päivitetty viimeksi: 13/08/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.