Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö

Viro

Tässä osassa luodaan yleiskatsaus Viron oikeuskäytäntöön ja kerrotaan tuomioistuinten päätöksiä sisältävistä tietokannoista.

Sisällön tuottaja:
Viro

Verkkosivuilla saatavilla oleva oikeuskäytäntö

Ensimmäisen ja toisen asteen tuomioistuinten oikeuskäytäntö on ollut saatavilla internetissä vuodesta 2001. Korkeimman oikeuden (Riigikohus) oikeuskäytäntö on vuonna 1993 toteutetusta tuomioistuinjärjestelmän uudelleenperustamisesta alkaen julkaistu sähköisessä muodossa Viron virallisessa lehdessä Riigi Teataja ja korkeimman oikeuden verkkosivustolla. Ensimmäisen ja toisen oikeusasteen päätökset ovat saatavilla Riigi Teatajan sähköisessä versiossa.

Velvollisuudesta julkaista oikeuskäytäntö säädetään julkisuuslaissa, ja tuomioistuinmenettelyjä koskevissa laeissa on asiaa koskevia erityissäännöksiä. Pääsääntöisesti kaikki lopulliset päätökset julkaistaan. Riita- ja hallintoasioissa tuomioistuin voi jättää poikkeuksellisesti julkaisematta asianomaisen henkilön nimen (nimen sijasta käytetään alkukirjaimia tai asteriskeja) henkilötunnuksen, syntymäajan, rekisteritunnuksen ja osoitteen joko omasta aloitteestaan tai asianomaisen pyynnöstä. Samoin tuomioistuin voi riita- ja hallintoasioissa päättää joko omasta aloitteestaan tai asianomaisen pyynnöstä, että arkaluonteisia henkilötietoja sisältävästä päätöksestä julkaistaan vain tuomiolauselma tai jätetään koko päätös julkaisematta, jos henkilön nimen korvaaminen alkukirjaimilla tai asteriskeilla voisi loukata tämän yksityisyyttä. Tuomioistuin voi julkaista pelkästään tuomiolauselman myös silloin kun päätöksessä on tietoja, joihin sovelletaan jotakin muuta lakisääteistä rajoitusta.

Rikosasioissa julkistetaan kaikki lopulliset tuomiot, mutta ainoastaan syytetyn henkilötiedot (nimi ja henkilötunnus tai syntymäaika) ovat julkiset. Jos syytetty on alaikäinen, hänen henkilötietojaan ei pääsääntöisesti julkaista vaan nimi ja henkilötunnus tai syntymäaika korvataan alkukirjaimilla tai asteriskeilla. Jos tuomioistuimen päätös sisältää arkaluonteisia henkilötietoja, tuomioistuin voi omasta aloitteestaan tai asianomaisen pyynnöstä julkaista vain tuomion johdanto-osan ja tuomiolauselman. Näin on myös silloin kun tuomioistuimen päätös sisältää henkilötietoja, joihin sovelletaan jotakin muuta lakisääteistä rajoitusta ja päätöksestä pystyy tunnistamaan henkilön siitä huolimatta, että nimet ja muut henkilötiedot on korvattu alkukirjaimilla tai asteriskeilla.

Tuomioistuinten tuomioiden julkistaminen katsotaan osaksi oikeudenkäyttöä, ja tietojen julkistamisesta voi valittaa. Sen vuoksi tuomioistuimen on harkittava päätöksen julkistamistapaa.

Päätösten julkistaminen / Otsikointi


Korkein oikeus

Muut tuomioistuimet

Oikeuskäytäntö julkistetaan otsikoittain

Kyllä

Ei

Korkeimman oikeuden päätöksiä voi hakea Riigi Teatajasta ja korkeimman oikeuden verkkosivulta vuoden, asiatyypin, asian kirjausnumeron, päätöksen päivämäärän, ratkaisukokoonpanon, menettelytyypin, rikoslajin, selitysten ja sisällön mukaan. Korkeimman oikeuden verkkosivulla päätöksiä voi etsiä myös hakusanoilla.

Ensimmäisen ja toisen asteen tuomioistuimen päätöksiä voi hakea ensin menettelytyypin mukaan ja sitten tarkemmin erilaisin kriteerein. Kaikissa menettelytyypeissä päätöksiä voi etsiä ECLI-numeron, oikeustalon, menettelyn tyypin ja alkamispäivän, päätöksen lajin ja päivämäärän sekä annotaatioiden ja sisällön mukaan. Rikosasioissa päätöksiä voi etsiä myös esitutkinnan numeron, asialuokan ja asiassa annetun tuomion, menettelyn, hakemuksen tai rangaistuksen lajin tai vaikkapa vapauttavan tuomion perustelujen mukaan. Riita- ja hallintoasioissa tehtyjä päätöksiä voi lisäksi hakea asialuokan, menettelytyypin ja asiassa annetun tuomion mukaan.

Esimerkki otsikosta

Ilmailulain 71 §:n 2 momentin toisen virkkeen perustuslaillisuuden tarkistaminen.

Tiedostomuoto


Korkein oikeus

Muut tuomioistuimet

Asiakirja

Metadata

Asiakirja

Metadata

Onko oikeuskäytäntö saatavilla XML-muodossa?

Ei

Ei

Ei

Ei

Mitä muita tiedostomuotoja käytetään?

HTML

HTML

PDF

HTML

Jatkokäsittelyt


Korkein oikeus

Muut tuomioistuimet

Onko saatavilla tietoa

muutoksenhausta?

-

Ei

siitä, onko asia yhä vireillä?

Kyllä

Ei

muutoksenhaun tuloksista?

-

Kyllä

päätöksen lopullisuudesta?

Kyllä

Kyllä

jatkokäsittelyistä

jossakin muussa Viron tuomioistuimessa (perustuslakituomioistuimessa …)?

Euroopan unionin tuomioistuimessa?

Ihmisoikeustuomioistuimessa?

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Julkaisusäännöt


Kansallisella tasolla?

Tuomioistuimissa?

Onko tuomioistuinten päätösten julkaisemisesta sitovia sääntöjä?

Kyllä

-

Tuomioistuinten päätösten julkaisemisesta säädetään oikeudenkäyntilaissa. Säännöt ovat erilaiset rikos- ja siviiliprosesseissa.


Korkein oikeus

Muut tuomioistuimet

Julkaistaanko koko päätös vai ainoastaan valikoitu osa siitä?

Vain valikoitu osa

Vain valikoitu osa

Jos julkaistaan ainoastaan valikoitu osa, mitkä ovat valintakriteerit?

Valinta tehdään seuraavin kriteerein:

1) kyseessä on oltava lainvoimainen päätös asiasta;

2) päätöksen saa julkaista, jos

a) riita- ja hallintoasioissa päätös ei sisällä arkaluonteisia henkilötietoja; päätös julkaistaan niin, että nimet on korvattu alkukirjaimilla tai asteriskeilla, eikä päätöksestä ole merkittävää haittaa henkilön yksityisyydensuojalle; päätös ei sisällä tietoja, joihin sovelletaan jotakin muuta lakisääteistä rajoitusta;

b) rikosasioissa päätös ei sisällä arkaluonteisia henkilötietoja tai henkilötietoja, joihin sovelletaan jotakin muuta lakisääteistä rajoitusta, tai päätöksessä korvataan nimet ja muut henkilötiedot alkukirjaimilla tai asteriskeilla, jotka estävät henkilön tunnistamisen; päätös ei sisällä tietoja, joihin sovelletaan jotakin muuta lakisääteistä rajoitusta.

Valinta tehdään seuraavin kriteerein:

1) kyseessä on oltava lainvoimainen päätös asiasta;

2) päätöksen saa julkaista, jos

a) riita- ja hallintoasioissa päätös ei sisällä arkaluonteisia henkilötietoja; päätös julkaistaan niin, että nimet on korvattu alkukirjaimilla tai asteriskeilla, eikä päätöksestä ole merkittävää haittaa henkilön yksityisyydensuojalle; päätös ei sisällä tietoja, joihin sovelletaan jotakin muuta lakisääteistä rajoitusta;

b) rikosasioissa päätös ei sisällä arkaluonteisia henkilötietoja tai henkilötietoja, joihin sovelletaan jotakin muuta lakisääteistä rajoitusta, tai päätöksessä korvataan nimet ja muut henkilötiedot alkukirjaimilla tai asteriskeilla, jotka estävät henkilön tunnistamisen; päätös ei sisällä tietoja, joihin sovelletaan jotakin muuta lakisääteistä rajoitusta.

Oikeudelliset tietokannat

Tietokannan nimi ja URL-osoite

Korkeimman oikeuden julkaistu oikeuskäytäntö on saatavilla korkeimman oikeuden verkkosivustolla ja Riigi Teatajassa.

Ensimmäisen ja toisen oikeusasteen lainvoimaisia ja julkaistuja päätöksiä voi hakea Riigi Teatajassa hakutoiminnolla.

Viron tuomioistuinten Euroopan unionin tuomioistuimelle esittämät ennakkoratkaisupyynnöt ovat saatavilla korkeimman oikeuden verkkosivustolla. Sieltä käyvät ilmi ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen nimi, pyynnön päivämäärä ja sisältö sekä asian numero Virossa ja EU:n tuomioistuimessa.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätösten tiivistelmät ovat saatavilla Riigi Teatajassa

Ensimmäisen ja toisen oikeusasteen tuomioistuinten oikeudenkäyntejä koskevia tilastoja vuodesta 1996 lähtien on saatavissa tuomioistuinten verkkosivustolla. Korkeimman oikeuden tilastot ovat sen omalla verkkosivustolla. Perustuslainmukaisuuden valvontaan liittyviä tilastoja on vuodesta 1993, mutta hallinto-, riita-, rikos- ja rikkomusasioihin liittyviä tilastoja vasta vuodesta 2002.

Korkeimman oikeuden verkkosivustolla on saatavilla oikeuskäytännön analyysejä tietyistä aiheista vuodesta 2006 lähtien.

Onko tietokantojen käyttö ilmaista?

Tietokantojen käyttö on ilmaista.

Päivitetty viimeksi: 09/09/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.