Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö

Suomi

Tällä sivustolla esitetään yleiskatsaus Suomen oikeuskäytäntöön.

Sisällön tuottaja:
Suomi

Verkkosivuilla saatavilla oleva oikeuskäytäntö

Päätösten julkistaminen / Otsikointi

Korkeimman oikeuden ja useimpien muiden tuomioistuinten päätöksissä hakusanat ja otsikko esitetään yhdessä päivämäärien ja diaarinumeron kanssa.

Esimerkki otsikosta/otsikoista

Suomen korkein oikeus

hakusana

Työsopimus - Liikkeen luovutus - Eurooppaoikeus - Tulkintavaikutus

Diaarinumero: S2006/340

Esittelypäivä: 29.1.2009

Antopäivä: 23.4.2009

Taltionumero: 835

lyhyt tiivistelmä

Kysymys liikkeen luovutuksen yhteydessä irtisanoutuneen työntekijän oikeudesta saada luovutuksensaajalta korvausta työsopimuslain 7 luvun 6 §:n nojalla ottaen huomioon Euroopan unionin neuvoston direktiivin 2001/23/EY 4 artiklan 2 kohta.

lainsäädäntö

Työsopimuslain (55/2001) 7 luvun 6 §

Työntekijöiden oikeuksien turvaamista yrityksen tai liikkeen taikka yritys- tai liiketoiminnan osan luovutuksen yhteydessä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 2001/23/EY 4 artiklan 2 kohta


Edellä olevassa taulukossa esitetään, mitä tietoja korkeimman oikeuden päätöksistä on saatavilla. Hakusanaosioon sisältyvät hakusanat ja antopäivä. Lyhyessä tiivistelmässä kuvataan päätöksen keskeinen sisältö, ja viittauksissa lainsäädäntöön on tietoja asiaan liittyvästä kansallisesta ja EU:n lainsäädännöstä.

Tiedostomuoto

Oikeuskäytäntö on Suomessa saatavilla HTML-muodossa.

Jatkokäsittelyt

Seuraavien tuomioistuinten jatkokäsittelyistä on saatavilla tietoja:

  • valituksia koskevia yleisiä tietoja korkeimmalta oikeudelta ja muilta tuomioistuimilta
  • vireillä olevia asioita koskevia tietoja korkeimmalta oikeudelta ja muilta tuomioistuimilta
  • valituksista tehdyt päätökset korkeimmalta oikeudelta ja muilta tuomioistuimilta
  • päätöksen peruuttamattomuutta koskevia tietoja korkeimmalta oikeudelta ja muilta tuomioistuimilta
  • tietoja jonkin toisen tuomioistuimen (kuten perustuslakituomioistuimen) jatkokäsittelyistä ei saa korkeimmalta oikeudelta eikä muilta tuomioistuimilta
  • tietoja asian käsittelystä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa on saatavilla korkeimmasta oikeudesta mutta ei muista tuomioistuimista.

Julkaisusäännöt

Sekä kansallisella että tuomioistuinten tasolla on oikeuskäytännön julkaisemista koskevia velvoittavia sääntöjä.

Korkein oikeus, korkein hallinto-oikeus ja erityistuomioistuimet julkaisevat kaiken oikeuskäytännön. Muissa tuomioistuimissa julkaistaan vain tietty osa oikeuskäytännöstä. Julkaiseminen riippuu siitä, onko käsitelty asia tärkeä, onko kyse uuden lainsäädännön tai lainsäädännön muutosten täytäntöönpanosta ja onko täytäntöönpanoa tarpeen yhdenmukaistaa.

Päivitetty viimeksi: 05/11/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.