Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö

Ranska

Tässä osassa esitetään yleiskatsaus oikeuskäytännön lähteisiin ja niiden sisältöön sekä viitteitä asiaan liittyviin tietopankkeihin.

Sisällön tuottaja:
Ranska

Verkkosivuilla saatavilla oleva oikeuskäytäntö

1. Virallinen yleisportaali Légifrance

2. Muita tuomioistuinten verkkosivuja:

3. Oikeusministeriö

Päätösten julkistaminen / Otsikointi

Yleensä päätökset esitellään asiasanaluettelon tai tiivistelmän muodossa, ja sitä seuraavat tärkeimpien oikeuskysymysten selostus (tai tiivistelmä) ja viittaukset lakiin tai aiempiin päätöksiin.

Esimerkki

Kassaatiotuomioistuimen asiakirjat sisältävät tunnisteviitteiden ohella analyyttisia tietoja. Tuomion antaneen kokoonpanon tuomarin laatima selostus on tiivistelmä käsitellystä oikeudellisesta kysymyksestä. Tuomion tiivistelmään perustuvassa otsikoinnissa käytetään avainsanoja, jotka on lueteltu tärkeysjärjestyksessä. Käytetyt avainsanat kuuluvat kassaatiotuomioistuimen nimikkeistöön, joka julkaistaan kassaatiotuomioistuimen tiedotuslehden taulukkojen vuosittaisissa painoksissa kohdassa ”titrage”. Niitä on mahdollista katsoa napsauttamalla otsikointia koskevaa kohtaa (titrage) tuomioistuinten oikeuskäytännön tarkennetulla hakulomakkeella.

Esimerkki: Kassaatiotuomioistuin, riita-asioita käsittelevä jaosto 2, julkinen suullinen käsittely torstaina 18. joulukuuta 2008, muutoksenhakunumero: 07-20238, riidanalainen päätös: Basse-Terren muutoksenhakutuomioistuin 23. huhtikuuta 2007

Otsikointi ja tiivistelmät: OIKEUDENKÄYNTI RIITA-ASIASSA – Kirjelmät – Muutoksenhaun kirjelmät – Viimeiset kirjelmät – Soveltamisala

Muutoksenhakutuomioistuin rikkoo siviiliprosessilain 954 §:n 2 momenttia katsoessaan, että viimeisissä päätelmissä mainitsemattomista vaatimuksista ja perusteista on luovuttu, koska niissä ei määritelty riidan aihetta eikä otettu esiin tapahtumaa, joka olisi voinut johtaa oikeudenkäynnin päättämiseen

OIKEUDENKÄYNTI RIITA-ASIASSA – Kirjelmät – Muutoksenhaun kirjelmät – Viimeiset kirjelmät – Uuden oikeusprosessilain 954 §:n 2 momentin säännösten mukaisuus – Virhe – Laajuus
OIKEUDENKÄYNTI RIITA-ASIASSA – Kirjelmät – Muutoksenhaun kirjelmät – Viimeiset kirjelmät – Määritelmä – Poissulkeminen – Oikeustapaus – Tutkintatoimenpidettä koskevat kirjelmät

PÄÄTÖKSET JA TUOMIOT – Kirjelmät – Muutoksenhaun kirjelmät – Viimeiset kirjelmät – Soveltamisala

Ennakkotapaukset: Siviiliprosessilain 954 §:n 2 momentissa tarkoitettujen viimeisten päätelmien käsitteestä, verrattava: 2e Civ., 3.5.2001, nro 99-16.293, Bull. 2001, II, nro 87 (hylkääminen), ja lainattu lausunto; 2e Civ., 20.1.2005, nro 03-12.834, Bull. 2005, II, n° 20 (kassaatio), ja lainatut tuomiot

Sovelletut säädökset: siviiliprosessilain 954 §:n 2 momentti

Tiedostomuoto

Oikeuskäytäntö on saatavissa seuraavina tiedostomuotoina: (esim. PDF, html, XML)? Ylimpien tuomioistuinten tuomiot: XML, muut html.

Oikeuskäytännön kattamat tuomioistuimet

Ylimmät tuomioistuimet

Kassaatiotuomioistuin, korkein hallinto-oikeus, perustuslakineuvosto

Yleiset tuomioistuimet

Muutoksenhakutuomioistuin ja ylemmät hallinto-oikeudet

Erityistuomioistuimet

Valtiontalouden tarkastusvirasto

Jatkokäsittelyt

Ylimmät tuomioistuimet

Muut tuomioistuimet

Annetaanko tietoa…

Muutoksenhausta?

Perustuslaki­neuvostossa kyllä.

Kassaatio­tuomioistuimessa meneillään.

Yksinomaan korkeimman hallinto-oikeuden jäsenille

Ei

Asian vireilläolosta edelleen?

Ei

Ei

Muutoksenhaun tuloksesta?

Kyllä

Ei

Päätöksen lopullisuudesta?

Kyllä

Kyllä

Mahdollisuudesta jatkaa prosessia

toisessa tuomioistuimessa (perustuslakituomioistuimessa tms.)?

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa?

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa?

Ei

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Julkaisusäännöt

Kansallisesti

Tiettyjen tuomioistuimien päätöksistä

Onko olemassa ehdottomia sääntöjä tuomioistuinten päätösten julkaisemisesta?

Kyllä

Ei

Kassaatiotuomioistuin

Oikeuslaitoksesta annetun lain R. 433-3 §:n mukaan (Code de l’organisation judiciaire) dokumentointi- ja tutkimuspalvelu ylläpitää tietokantaa, johon on koottu yhteen

  • kassaatiotuomioistuimen sekä sen yhteydessä toimivien tuomioistuinten tai lainkäyttökomissioiden päätökset ja lausunnot riippumatta siitä, onko ne julkaistu kuukausitiedotteissa, jotka mainitaan R. 433-4 §:ssä,
  • sekä oikeuslaitoksen muiden tuomioistuinten erityisen merkittävät päätökset.

Erityisen merkittävät tuomioistuimen päätökset ilmoitetaan palveluun oikeusministerin määräyksessä tarkennetuin ehdoin. Ilmoittajina ovat muutoksenhakutuomioistuinten ensimmäiset puheenjohtajat tai suoraan ensimmäisen oikeusasteen puheenjohtajat tai tuomioistuinten johdossa olevat tuomarit.

Tietokanta on yleisön käytettävissä Internetin välityksellä tapahtuvan oikeuden levittämisen julkispalveluun sovellettavien ehtojen mukaisesti.

Dokumentointi- ja tutkimuspalvelu pitää erillistä tietokantaa, johon on koottu kaikki muutoksenhakutuomioistuinten antamat tuomiot sekä tuomioistuinten ensimmäisten puheenjohtajien tai heidän valtuuttamiensa henkilöiden tekemät oikeuden päätökset. Ehdot, joiden mukaisesti nämä tuomiot ja päätökset luovutetaan palveluun käytettäviksi, on vahvistettu oikeusministerin määräyksessä.

R. 433-4 §:n mukaan dokumentointi- ja tutkimuspalvelu laatii kaksi kuukausitiedotetta, yhden riita-asioita ja toisen rikosasioita käsittelevästä jaostosta. Tiedotteissa luetellaan päätökset ja lausunnot, joiden julkaisemisesta on päättänyt ne antaneen oikeuden kokoonpanon puheenjohtaja. Palvelu laatii ajoittain taulukoita.

Korkein hallinto-oikeus

Hallinto-oikeudesta annetun lain 10 §:n mukaan tuomiot ovat julkisia. Niissä kerrotaan tuomion antaneiden tuomarien nimet.

Ylimmät tuomioistuimet

Muut tuomioistuimet

Julkaistaanko teksti kokonaisuudessaan vai otteina?

Kaikkien päätösten koko teksti verkkotietokannoissa

Otteita kaikkien päätösten teksteistä paperiversiona (kassaatiotuomioistuin ja korkein hallinto-oikeus) ja yhteenveto muista otteista

Perustelut julkaistaan osalle muutoksenhakutuomioistuinten tuomioista.

Millä perustein julkaistaan otteita?

Tuomioistuimen valinnan mukaan

Tuomioistuimen valinnan mukaan

Päivitetty viimeksi: 13/12/2016

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.