Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: unkari.
Swipe to change

Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö

Unkari

Tässä osiossa kerrotaan Unkarin oikeuskäytännöstä ja oikeustapaustietokannoista sekä annetaan linkkejä tietokantoihin.

Sisällön tuottaja:
Unkari

Verkkosivuilla saatavilla oleva oikeuskäytäntö

Unkarin tuomioistuinten organisaatiosta ja hallinnosta vuonna 2011 annetussa laissa CLXI (A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény) säädetään, että 1. tammikuuta 2012 lähtien Unkarin korkeimman oikeuden (Kúria), viiden alueellisen muutoksenhakutuomioistuimen (ítélőtábla) sekä hallinto- ja työtuomioistuinten (közigazgatási és munkaügyi bíróságok) on julkaistava kaikki asiasisältöä koskevat ratkaisunsa digitaalisessa muodossa tuomioistuinten päätöskokoelmassa (hallinto- ja työtuomioistuinten päätökset on julkaistava vain siinä tapauksessa, että tuomioistuin on antanut hallinto-oikeudellisen päätöksen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimena, eikä päätökseen voi hakea muutosta varsinaisin muutoksenhakukeinoin). Tällä hetkellä tuomiot ovat saatavilla oikeustapauskokoelmassa osoitteessa http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/anonim-hatarozatok-tara. (Aiemmin korkeimman oikeuden ja viiden muutoksenhakutuomioistuimen oli sähköisen tiedonvälityksen vapaudesta vuonna 2005 annetun lain XC (Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény) nojalla julkaistava kaikki asiasisältöä koskevat ratkaisunsa 1. päivästä heinäkuuta 2007.)

Poikkeuksen muodostavat seuraavissa menettelyissä annetut päätökset, joita ei tarvitse julkaista oikeustapauskokoelmassa:

 • maksumääräysmenettelyissä, täytäntöönpanomenettelyissä, yhtiöoikeudellisia asioita käsittelevissä menettelyissä, konkurssi- ja likvidaatiomenettelyissä sekä tuomioistuinten pitämiä rekistereitä koskevissa menettelyissä annetut tuomioistuimen ratkaisut
 • avioliittoasioita tai isyyden ja syntyperän selvittämistä koskevissa menettelyissä, huoltajuuden menettämistä koskevissa menettelyissä sekä holhouksenalaiseksi asettamista koskevissa menettelyissä annettuja päätöksiä ei julkaista, jos jompikumpi osapuoli pyytää julkaisematta jättämistä
 • seksuaalirikoksia koskevissa oikeudenkäynneissä annettuja tuomioita ei saa julkaista ilman uhrin suostumusta.

Lisäksi korkeimman oikeuden on julkaistava lainsäädännön yhdenmukaisuutta koskevat päätökset (jogegységi határozatok) (https://kuria-birosag.hu/hu/jogegysegi-hatarozatok), oikeudelliset periaatepäätökset (elvi bírósági határozatok) (http://www.kuria-birosag.hu/hu/elvi-birosagi-hatarozatok) sekä oikeudelliset periaatemääräykset (elvi bírósági döntések) (http://www.kuria-birosag.hu/hu/elvi-birosagi-dontesek). Nekin löytyvät oikeustapauskokoelmasta (http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/anonim-hatarozatok-tara).

Päätöksen antaneen tuomioistuimen presidentin on julkaistava päätös oikeustapauskokoelmassa 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on annettu kirjallisena.

Julkaistun päätöksen yhteydessä on mainittava tuomioistuimen nimi, oikeudenala, päätöksen antamisvuosi, päätöksen viite sekä ne säännökset, joiden nojalla tuomioistuin on antanut päätöksen.

Asianosaisten kaikki henkilötiedot on periaatteessa poistettava päätöksistä, ja asianosaisiin on viitattava sen mukaan, mikä on heidän asemansa menettelyssä.

Päätösten julkistaminen / otsikointi

Erityisiä otsikkoja ei ole, koska hakutoiminto antaa kaikki oleelliset tiedot hakutuloksista. Hakutulosten luettelossa on viitenumero, joka viittaa tietoihin, jotka on korostettu luettelossa (tuomioistuin, oikeuskäsittelyn tyyppi).

(Oikeustapauskokoelmassa julkaistavien päätösten esittämistä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä säädetään oikeus- ja lainvalvontaministeriön määräyksessä 29/2007 (V.31).)

Tiedostomuoto

Oikeustapaukset ovat saatavissa RTF-muodossa.

Asianomaiset tuomioistuimet

Korkeimman oikeuden ja alueellisten muutoksenhakutuomioistuinten on julkaistava kaikki asiasisältöä koskevat ratkaisunsa. Samoin on julkaistava kaikki alempien oikeusasteiden ratkaisut, joilla on välitön yhteys näihin ratkaisuihin.

Hallinto- ja työtuomioistuinten on julkaistava asiasisältöä koskevat ratkaisunsa vain silloin, kun ne on annettu ensimmäisen oikeusasteen hallinnollisessa menettelyssä, eikä niihin voi hakea muutosta varsinaisin muutoksenhakukeinoin.

Lisäksi tuomioistuinten presidentit voivat päättää asiasisällön perusteella, julkaisevatko ne muita asiasisältöä koskevia ratkaisuja.

Verkkosivusto: Tuomioistuimet.

Jatkokäsittelyt

Korkein oikeus

Muut tuomioistuimet

Onko tietoa saatavissa

muutoksenhausta?

Ei

Ei

 • asian keskeneräisyydestä?

Ei

Ei

 • muutoksenhaun lopputuloksesta?

Ei

Ei

 • päätöksen peruuttamattomuudesta?

Kyllä

Kyllä

 • jatkokäsittelystä

toisessa kansallisessa tuomioistuimessa (perustuslakituomioistuin…) ?

Euroopan unionin tuomioistuimessa?

ihmisoikeustuomioistuimessa?

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Julkaisusäännöt

valtakunnallisesti?

tuomioistuimissa?

Onko oikeustapausten julkaisemisesta annettu sitovia sääntöjä?

Kyllä

Kyllä

Korkein oikeus

Muut tuomioistuimet

Julkaistaanko oikeuskäytäntö kokonaan vai ainoastaan valikoivin osin?

Kokonaan

Valikoivin osin

Jos julkaistavat tapaukset valikoidaan,

mitä valintaperustetta käytetään?

Viisi alueellista muutoksenhakutuomioistuinta julkaisee kaikki asiasisältöä koskevat ratkaisut. Samoin julkaistaan kaikki alempien oikeusasteiden ratkaisut, joilla on välitön yhteys näihin ratkaisuihin.

Lisäksi tuomioistuinten presidentit voivat päättää, julkaisevatko ne muita asiasisältöä koskevia ratkaisuja.

1. päivästä heinäkuuta 2007 lähtien

Oikeudelliset tietokannat

Tietokannan nimi ja Url-osoite

Unkarin tuomioistuinlaitoksen portaali

Onko tietokannan käyttö ilmaista?

Kyllä, tietokantaa voi käyttää ilmaiseksi.

Lyhyt kuvaus tietokannan sisällöstä

Tietokantaan sisältyvät kaikki korkeimman oikeuden (unkarinkielinen nimi Legfelsőbb Bíróság vaihtui 1.1.2012 muotoon Kúria) ja viiden alueellisen muutoksenhakutuomioistuimen asiasisältöä koskevat päätökset 1. päivästä heinäkuuta 2007 sekä hallinto- ja työtuomioistuinten hallinnollisissa asioissa antamat asiasisältöä koskevat päätökset 1. päivästä tammikuuta 2012, jos tarkistettavana oleva hallinnollinen päätös on annettu ensimmäisen oikeusasteen käsittelyssä eikä päätökseen voi hakea muutosta varsinaisin muutoksenhakukeinoin.

Tietokantaan sisältyvät myös kaikki alempien oikeusasteiden ratkaisut, joilla on välitön yhteys näihin ratkaisuihin.

Muiden ratkaisujen julkaisemisesta päättää tuomioistuimen presidentti.

Asianosaisten kaikki henkilötiedot on poistettava päätöksistä, ja asianosaisiin on viitattava sen mukaan, mikä on heidän asemansa menettelyssä. Päätöksistä ei kuitenkaan saa poistaa seuraavia seikkoja:

 • valtion tai paikallishallinnon tehtäviä tai muita laissa säädettyjä julkisia tehtäviä hoitavan elimen nimi sekä kyseisistä tehtävistä vastuussa olevan henkilön koko nimi ja asema, jos henkilö on ollut osallisena menettelyssä julkisen tehtävänsä vuoksi, ellei laissa toisin säädetä
 • valtuutettuna edustajana tai puolustusasianajajana toimineen asianajajan nimi
 • asian vastaajana hävinneen luonnollisen henkilön nimi sekä oikeushenkilöiden ja sellaisten yhteisöjen nimi ja kotipaikka, jotka eivät ole oikeushenkilöitä, jos päätös on annettu menettelyssä, jossa on lain nojalla mahdollista esittää yleiseen etuun liittyviä vaateita
 • järjestön tai säätiön nimi, kotipaikka ja edustajan nimi
 • yleisen edun vuoksi julkisesti saatavilla olevat tiedot.

Linkkejä

Haku Unkarin oikeustapauskokoelmasta

Päivitetty viimeksi: 06/04/2017

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.