Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö

Irlanti

Tässä jaksossa luodaan yleiskatsaus Irlannin oikeuskäytäntöön ja kerrotaan asiaan liittyvistä oikeuskäytäntöä koskevista tietokannoista.

Sisällön tuottaja:
Irlanti

Oikeuskäytäntö on muodostunut ennakkotapauksista eli tuomioistuinten aiemmin tekemistä päätöksistä. Tietyissä tapauksissa kyseiset päätökset saattavat sitoa toista tuomioistuinta, mikäli asiaan liittyvät tosiseikat ovat samankaltaiset. Yleensä alemman oikeusasteen tuomioistuimet noudattavat ylempien oikeusasteiden päätöksiä. Oikeuskäytännön kaksi perusperiaatetta ovat perinnäinen oikeuskäytäntö (stare decisis) ja lainvoima (res judicata). "Stare decisis" tarkoittaa sitovien ennakkotapausten periaatetta. "Res judicata" puolestaan tarkoittaa, että asia on jo ratkaistu oikeudessa.

Verkkosivuilla saatavilla oleva oikeuskäytäntö

Päätösten julkistaminen

Suuri osa Irlannin tuomioistuinten oikeuskäytäntöä on julkista.

Oikeuskäytäntö on saatavilla maksutta Irlannin oikeusviraston (Courts Service of Ireland) sivustolla – ylimmän muutoksenhakutuomioistuimen (Supreme Court), rikosasioiden muutoksenhakutuomioistuimen (Court of Criminal Appeal) ja ylemmän oikeusasteen tuomioistuimen (High Court) verkkosivut. Ylimmän muutoksenhakutuomioistuimen oikeuskäytäntö on saatavilla myös kyseisen tuomioistuimen omalla sivustolla (http://www.supremecourt.ie).

Ylimmän muutoksenhakutuomioistuimen oikeuskäytäntö on saatavilla vuodesta 2001 alkaen ja rikosasioiden muutoksenhakutuomioistuimen ja ylemmän oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytäntö vuodesta 2004 alkaen.

Ylimmän muutoksenhakutuomioistuimen, rikosasioiden muutoksenhakutuomioistuimen ja ylemmän oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytäntö on saatavilla maksutta myös Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin oikeudellisten tietojen instituutin BAILII (British and Irish Legal Information Institute) tietokannassa sekä Irlannin oikeudellisten tietojen hankkeen IRLII (Irish Legal Information Initiative) tietokannassa.

BAILII-sivustolla ovat saatavilla seuraavat kokoelmat:

Julkaisusäännöt

Oikeuskäytännön julkaisemisesta ei ole annettu sitovia sääntöjä kansallisella eikä tuomioistuinten tasolla. Yleensä julkaistaan kaikki sellaiset ylimpien muutoksenhakutuomioistuinten päätökset, joissa ratkaisun antamista on lykätty (toisin sanoen tuomari/tuomioistuin on keskeyttänyt käsittelyn määräajaksi harkintaa ja kirjallisen tuomion antamista varten).

Käsittelyn päätteeksi (ex tempore) annetut tuomiot, silloin kun tuomioistuin ei lykkää ratkaisun antamista, julkaistaan vain, jos ne sisältävät jonkin erityisen lainkohdan tai jos tuomion antanut tuomioistuin nimenomaan niin määrää.

Verkossa julkaistavat tuomioistuinten päätökset julkaistaan nimettöminä silloin, kun laissa tai tuomioistuimen määräyksessä niin edellytetään. Laissa edellytetään määrättyjen asioiden käsittelyä muutoin kuin avoimin ovin, ja tietyissä säädöksissä edellytetään uhrin nimen salassapitoa. Tällaisissa tuomioissa nimiä ei julkaista.

Kaikki päätökset julkaistaan nimettöminä silloin, kun asia on käsitelty suljetuin ovin tai kun tuomio sisältää asianosaiseen tai todistajaan liittyviä arkaluonteisia henkilökohtaisia tietoja.

Ennen verkkosivuilla julkaisemista tuomiot on toimitettu paperiversiona seuraaville tahoille:

  • kaikille tuomareille
  • oikeusalan ammattikirjastoille
    • oikeuskanslerille (Attorney General)
    • valtion pääasianajajalle (Chief State Solicitor)
  • joillekin ministeriöille.

Linkkejä

Irlannin oikeusvirasto (Courts Service of Ireland)

Päivitetty viimeksi: 18/01/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.