Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö

Latvia

Tässä osiossa kerrotaan Latvian oikeuskäytännöstä.

Sisällön tuottaja:
Latvia

Verkkosivustoilla saatavilla oleva oikeuskäytäntö

Oikeuskäytäntötietokannan on perustanut Latvian korkein oikeus (Latvijas Republikas Augstākā tiesa). Tietokannassa luetellaan tuomioistuimen päätökset, jotka ovat merkityksellisiä oikeuskäytännön johdonmukaisuuden sekä sen tutkimisen ja kehittämisen kannalta.

Korkeimman oikeuden oikeuskäytännöstä voi tehdä hakuja oikeudellisen toimielimen, asiatyypin, oikeudenalan, alaoikeudenalan, oikeudellisten periaatteiden, keskeisen sisällön (perustelujen) ja tekstissä olevien avainsanojen avulla.

Korkeimman oikeuden oikeuskäytäntötietokantaa voi käyttää korkeimman oikeuden sähköisten palvelujen portaalin ja korkeimman oikeuden verkkosivuston kautta.

Lisäksi portaalissa voidaan julkaista julkisissa istunnoissa annettuja lainvoimaisia päätöksiä, joilla on merkitystä yleisen edun kannalta (kansalaisten tai oikeudellisessa valistamistarkoituksessa julkaistavat päätökset), sekä muita julkisissa istunnoissa annettuja päätöksiä kyseisen tuomioistuimen harkinnan mukaan.

Päätösten julkistaminen / Otsikointi

Tiedostomuoto

Tuomioistuinportaalin oikeuskäytäntötietokantaan tallennetut tuomiot ovat HTML-muodossa.

Muut tuomioistuinportaalissa julkaistut tuomiot ovat PDF-muodossa.

Tuomioistuimet

Korkein oikeus

Korkeimman oikeuden tuomioita julkaistaan korkeimman oikeuden verkkosivustolla olevassa oikeuskäytäntötietokannassa ja tuomioistuinportaalin verkkosivustolla.

Yleiset tuomioistuimet

Yleisten tuomioistuinten tuomioita julkaistaan tuomioistuinportaalissa.

Jatkokäsittelyt

Tietoa jatkokäsittelystä on saatavilla tuomioistuinportaalissa. Valitse sähköisten palvelujen osiossa hakuehto Tiesvedības gaita (Käsittelyn eteneminen) tai portaalin valtuutettujen käyttäjien osiossa Manas lietas (Omat asiani).

Muut kuin valtuutetut käyttäjät voivat saada yleistä tietoa asian etenemisestä osiossa Käsittelyn eteneminen syöttämällä asian tai haasteen numeron.

Omat asiani -osiossa valtuutetuilla käyttäjillä on mahdollisuus tarkastella niihin asioihin liittyvää tietoa ja aineistoa, joissa he ovat asianosaisia (kuten päätöksiä ja äänitiedostoja asian käsittelystä).

Oikeus tuomioistuinportaalin käyttöön myönnetään seuraavien perusteella:

  • henkilökortti
  • sähköinen allekirjoitus
  • sähköinen mobiiliallekirjoitus
  • eIDAS-tunnistusväline.

Julkaisusäännöt

Päätösten antaminen

Jos asia käsitellään julkisessa istunnossa, tuomioistuimen päätös (joka sisältää johdanto-osan, asian kuvauksen, ratkaisun perustelut ja tuomiolauselman) on yleisesti saatavilla olevaa tietoa siitä alkaen, kun se on annettu.

Jos tuomioistuin ei anna päätöstä tai tuomiota istunnossa (esimerkiksi kun asia käsitellään kokonaan kirjallisessa menettelyssä), ratkaisun katsotaan olevan yleisesti saatavilla olevaa tietoa siitä alkaen, kun se on vastaanotettu.

Jos asia käsitellään suljetussa istunnossa, mutta tuomioistuimen päätöksen tai tuomion johdanto-osa ja tuomiolauselma luetaan julkisessa istunnossa, nämä päätöksen tai tuomion osat katsotaan yleisesti saatavilla olevaksi tiedoksi, joka voidaan julkaista.

Saatavuus

Tuomioistuinten päätösten saatavuuteen sovelletaan oikeuslaitoslakia sekä oikeudellisten tietojen julkaisemista internetsivustolla ja tuomioistuinten päätösten käsittelyä ennen päätösten antamista koskevista säännöistä 10. helmikuuta 2009 annettua valtioneuvoston asetusta N:o 123.

Valtioneuvoston asetuksen N:o 123 mukaan päätöksen julkaisemista valmisteltaessa tietyt henkilötiedot, joiden perusteella luonnolliset henkilöt voidaan tunnistaa, on poistettava ja korvattava seuraavasti:

  • Henkilön etu- ja sukunimi korvataan latvialaisista aakkosista vapaasti valitulla isolla kirjaimella (etu- ja sukunimen korvaava kirjain valitaan siten, että päätöksessä tarkoitetut henkilöt voidaan erottaa toisistaan).
  • Henkilötunnus korvataan ilmaisulla ”henkilötunnus”.
  • Kotiosoite korvataan ilmaisulla ”asuinpaikka”.
  • Kiinteistön osoite korvataan ilmaisulla ”osoite”.
  • Kiinteistörekisteriin merkityn kiinteistön tunnus korvataan ilmaisulla ”kiinteistötunnus”.
  • Ajoneuvon rekisterinumero korvataan ilmaisulla ”rekisterinumero”.

Kun päätöksen julkaisemista tai antamista valmistellaan, tietoja tuomarista, syyttäjästä, valantehneistä asianajajista, notaareista, ulosottomiehistä, selvittäjistä ja oikeuden puheenjohtajasta ei poisteta eikä muokata.

Päivitetty viimeksi: 05/10/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.