Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö

Alankomaat

Sisällön tuottaja:
Alankomaat

Verkossa saatavilla oleva oikeuskäytäntö

Alioikeuksien, muutoksenhakutuomioistuinten, korkeimman oikeuden, korkeimman hallinto-oikeuden (hallinto-oikeuden jaosto), virkamies- ja sosiaaliturva-asioiden ylioikeuden ja elinkeinoelämän muutoksenhakulautakunnan oikeuskäytäntöön on voinut 9. joulukuuta 1999 lähtien tutustua verkossa. Tuomioita voi hakea tuomioistuinlaitoksen tietokannasta (rechtspraak.nl) hakusanoilla, asian numerolla, tuomion anto- tai julkaisupäivämäärällä, tuomioistuimen nimellä, oikeusalan nimellä, ECLI-tunnuksella tai julkaisuviitteellä.

Päätösten julkistaminen / Otsikointi

Otsikointia kutsutaan ”sisällönkuvaukseksi”, ja siihen voi kuulua varsinainen otsikko (yksi lause), lyhyt tai pitkä tiivistelmä, muutamia avainsanoja, tiivistelmäkappale siitä oikeudenalasta, jota asia koskee, tai lainaus tuomiolauselman tärkeimmistä osista.

Esimerkkejä otsikoista

Vuokralaki: toimistotilan vuokrasopimuksen purkaminen (oikeuslaitoksen organisaatiota koskevan lain 81 §)

Tiedostomuoto

Tuomiot julkaistaan osoitteessa rechtspraak.nl html-muodossa. Ammattikäyttäjille tietoja on tarjolla myös rdf-muodossa.

Tuomioistuimet

Kaikkien tuomioistuinten tuomiot löytyvät verkkosivuston hakupalvelun kautta kohdasta zoeken in uitspraken. Palvelu kattaa seuraavat tuomioistuimet:

  • korkein oikeus (Hoge Raad der Nederlanden)
  • korkein hallinto-oikeus (Raad van State) ja sen hallinto-oikeuden jaosto (afdeling bestuursrechtspraak)
  • virkamies- ja sosiaaliturva-asioiden ylioikeus (Centrale Raad van Beroep)
  • elinkeinoelämän muutoksenhakulautakunta (College van Beroep voor het bedrijfsleven)
  • maan neljä muutoksenhakutuomioistuinta (gerechtshof)
  • maan yksitoista alioikeutta (rechtbank)

Muut menettelyt


Korkeimmat oikeudet

Muut tuomioistuimet

Onko tietoa saatavilla

– mahdollisesta muutoksenhausta?

Kyllä

Kyllä

– asian edelleen vireilläolosta?

Ei

Ei

– mahdollisen muutoksenhaun tuloksesta?

Kyllä

Kyllä

– tuomion lainvoimaisuudesta?

Ei

Ei

– jatkokäsittelystä

– muussa kotimaisessa tuomioistuimessa (esim. perustuslakituomioistuimessa)?

– Euroopan unionin tuomioistuimessa?

– ihmisoikeustuomioistuimessa?

Kyllä

Ei

Ei

Kyllä

Ei

Ei

Julkaisusäännöt

Tuomioistuimet ovat laatineet kaksi ohjetta oikeuskäytännön julkaisemisesta. Niistä toinen koskee anonymisointia (henkilötietojen poistamista) ja toinen valikointia.

Anonymisointiohje oikeuskäytännön julkaisemista varten

Ohjeen mukaan julkaistuista tuomioista on poistettava henkilötiedot. Tämä tarkoittaa sitä, että tuomiot eivät saa sisältää henkilötietoja henkilöistä, jotka eivät ole ammattinsa puolesta asianosaisia.

Ohje perustuu Euroopan neuvoston suositukseen, joka koskee tuomioistuinten päätösten valikointia, käsittelyä, esittämistä ja säilyttämistä oikeusalan tietokannoissa (Recommendation No. R (95) 11 Concerning the selection, processing, presentation and archiving of court decisions in legal information retrieval systems). Suosituksen mukaan korkeimmat oikeudet julkaisevat kaikki tapaukset, paitsi jos tapauksella ei selvästi ole oikeudellista tai yhteiskunnallista merkitystä, ja muut tuomioistuimet julkaisevat vain ne tapaukset, joilla on selvästi oikeudellista tai yhteiskunnallista merkitystä. Alankomaiden kansallisessa ohjeissa täsmennetään näitä käsitteitä.

Päivitetty viimeksi: 13/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.