Tämän sivun alkukielistä versiota portugali on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö

Portugali

Tällä sivulla on tietoa Portugalin oikeuskäytännöstä.

Sisällön tuottaja:
Portugali
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Oikeusjärjestelmää koskeva tiedonsaanti on kansalaisten perusoikeus. Tämä oikeus on kirjattu Portugalin perustuslain (Constituição da República Portuguesa) 20 §:n 2 momenttiin (täytäntöönpantu lailla (lei) nro 34/2004, annettu 29.7.2004, jota on muutettu lailla nro 47/2007, annettu 28.8.2007). Näissä säännöksissä vahvistetaan oikeussuojan saatavuutta koskevat periaatteet.

Kyseisen lain 4 §:n mukaan viranomaisten on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta lainsäädännöstä ja oikeusjärjestelmästä saadaan tietoa. Oikeusministeriö vastaa oikeusalan tiedotuksesta julkaisujen ja muiden viestintämuotojen avulla. Tavoitteena on varmistaa niin oikeuksien tehokas hyödyntäminen kuin lakisääteisten velvoitteiden noudattaminenkin.

Tuomioistuinten päätösten julkaiseminen on kansainvälisen oikeuden periaate, joka on kirjattu ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 10 artiklaan ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklaan. Periaate sisältyy Portugalin perustuslain 206 §:ään (myös oikeudenkäyntien osalta) ja esimerkiksi seuraaviin toimivaltasäädöksiin:

 • siviiliprosessilain (Código de Processo Civil) 167 ja 656 §
 • rikosprosessilain (Código de Processo Penal) 86 §:n 1 momentti, 87 § ja 321 §:n 3 momentti
 • perustuslakituomioistuimen rakennetta, toimintaa ja menettelyjä (Organização, Funcionamento e Processo do Tribunal Constitucional) koskevan lain 3 ja 115 §
 • hallintotuomioistuinten prosessilain (Código de Processo nos Tribunais Administrativos) 30 §.

Oikeusministeriö ylläpitää oikeudellisia asiakirjoja sisältäviä tietokantoja, joihin voi tutustua sivuilla http://www.dgsi.pt/. Ne julkaistaan myös Portugalin virallisessa lehdessä (Diário da República), jonka sähköinen versio on saatavilla sivuilla https://dre.pt/:

 • Perustuslakituomioistuimen päätökset ja ratkaisut, joissa säädös todetaan perustuslain vastaiseksi tai laittomaksi tai joissa sääntelemättömyys todetaan perustuslain vastaiseksi.
 • Korkeimman oikeuden ja tilintarkastustuomioistuimen päätökset oikeuskäytännön yhdenmukaistamisesta ja korkeimman hallinto-oikeuden päätökset, jotka ovat lain nojalla yleisesti täytäntöönpanokelpoisia.
 • Muiden tuomioistuinten päätökset, jotka ovat lain nojalla yleisesti täytäntöönpanokelpoisia.

Päätösten julkaiseminen / Otsikointi

Verkkosivulta http://www.dgsi.pt/ on pääsy useisiin oikeuskäytännön tietokantoihin ja oikeusministeriön viitekirjastoihin.

Kaikissa tietokannoissa näkyvät viimeksi lisätyt asiakirjat ja navigointipalkki, jonka avulla voi käyttää eri hakutoimintoja (vapaa haku sanan, alan ja selitteen perusteella).

Haun aloitussivulla ja tulossivulla asiakirjat näkyvät otsikon, sisällön ja seuraavien tietojen mukaan järjestettyinä:

 • asianumero
 • käsittelypäivä
 • esittelevä tuomari
 • selite.

Esimerkkejä otsikoinnista

Korkeimman oikeuden päätökset

KÄSITTELYPÄIVÄ (SESSÃO)

ASIANUMERO (PROCESSO)

ESITTELEVÄ TUOMARI (RELATOR)

SELITE (DESCRITOR)

25.3.2009

08S2592

BRAVO SERRA

TYÖSOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN

Tiedostomuoto

Tuomiot ovat saatavilla html-muodossa kokonaisuudessaan (henkilötietojen suojaa koskevien sääntöjen sallimassa laajuudessa).

Tuomioistuimet

Verkkosivuilla http://www.dgsi.pt/ käytettävissä olevat tietokannat sisältävät seuraavien tuomioistuinten/yksiköiden oikeuskäytännön:

 • korkein oikeus (Supremo Tribunal de Justiça)
 • Coimbran, Évoran, Lissabonin, Porton ja Guimarãesin ylioikeudet (Tribunais da Relação)
 • perustuslakituomioistuin (Tribunal Constitucional)
 • korkein hallinto-oikeus (Supremo Tribunal Administrativo)
 • hallinnolliset keskustuomioistuimet (Tribunais Centrais Administrativos) (Pohjoinen ja Eteläinen)
 • tuomioistuinten toimivaltakysymyksiä käsittelevä tuomioistuin (Tribunal dos Conflitos)
 • valtakunnansyyttäjänvirasto (Procuradoria-Geral da República) (lausunnot)
 • rauhantuomioistuimet (Julgados de Paz).

Muut asian käsittelyä koskevat tiedot

Portugalissa on saatavilla tietoja useista käsittelyvaiheista, jotka ilmenevät seuraavasta taulukosta.

Onko tuomioistuimista saatavilla tietoa siitä,

Korkein oikeus

Muut tuomioistuimet

onko asiassa haettu muutosta?

Kyllä

Kyllä

onko asia edelleen vireillä?

Ei

Ei

kenen hyväksi muutoksenhaku on ratkaistu?

Kyllä

Kyllä

onko tuomio peruuttamaton?

Ei

Ei

onko asian käsittelyä jatkettu

muissa sisäisissä tuomioistuimissa (esim. perustuslakituomioistuimessa)?

Euroopan unionin tuomioistuimessa?

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa?

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Julkaisusäännöt

Portugalissa ei ole voimassa kansallisen tason sääntöjä oikeuskäytännön julkaisemisesta. Tuomioistuimille on kuitenkin asetettu joitakin sitovia julkaisusääntöjä.

Portugalissa julkaistaan oikeustapauskokoelmia, joihin valikoidaan vain tärkeät ja keskeiset oikeustapaukset.

Hyödyllisiä linkkejä

Oikeudellisten asiakirjojen tietokanta

Päivitetty viimeksi: 13/09/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.