Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö

Portugali

Tällä sivulla on tietoa Portugalin oikeuskäytännöstä.

Sisällön tuottaja:
Portugali

Oikeusjärjestelmää koskeva tiedonsaanti on kansalaisten perusoikeus. Tämä oikeus on kirjattu Portugalin perustuslain (Constituição da República Portuguesa) 20 §:n 2 momenttiin. Se on pantu täytäntöön oikeusturvaa ja asian saattamista tuomioistuimen käsiteltäväksi koskevasta säännöstöstä 29.7.2004 annetulla lailla nro 34/2004, sellaisena kuin se on muutettuna.

Kyseisen lain 4 §:n mukaan viranomaisten on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta lainsäädännöstä ja oikeusjärjestelmästä saadaan tietoa. Oikeusministeriö vastaa oikeusalan tiedotuksesta julkaisujen ja muiden viestintämuotojen avulla. Tavoitteena on varmistaa niin oikeuksien tehokas käyttäminen kuin lakisääteisten velvoitteiden noudattaminenkin.

Tuomioistuinten päätösten julkaiseminen on kansainvälisen oikeuden periaate, joka on kirjattu ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 10 artiklaan ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklaan. Periaate sisältyy Portugalin perustuslain 206 §:ään (myös oikeudenkäyntien osalta) ja esimerkiksi seuraaviin toimivaltasäännöksiin:

 • siviiliprosessilain (Código de Processo Civil) 163 ja 606 §
 • rikosprosessilain (Código de Processo Penal) 86 §:n 1 momentti, 87 § ja 321 §:n 3 momentti
 • perustuslakituomioistuimen rakennetta, toimintaa ja menettelyjä (Organização, Funcionamento e Processo do Tribunal Constitucional) koskevan lain 3 ja 115 §
 • hallintotuomioistuinten prosessilain (Código de Processo nos Tribunais Administrativos) 30 §.

Oikeusministeriö ylläpitää oikeudellisia asiakirjoja sisältäviä tietokantoja, joihin voi tutustua osoitteessa http://www.dgsi.pt/. Ne julkaistaan myös Portugalin virallisessa lehdessä (Diário da República), jonka sähköinen versio on saatavilla osoitteessa https://dre.pt/.

 • Perustuslakituomioistuimen päätökset ja ratkaisut, joissa oikeussäännös todetaan perustuslain vastaiseksi tai laittomaksi tai joissa sääntelemättömyys todetaan perustuslain vastaiseksi.
 • Korkeimman oikeuden (Supremo Tribunal de Justiça) ja tilintarkastustuomioistuimen (Tribunal de Contas) päätökset oikeuskäytännön yhdenmukaistamisesta sekä korkeimman hallinto-oikeuden (Supremo Tribunal Administrativo) päätökset, jotka ovat lain nojalla yleisesti täytäntöönpanokelpoisia.
 • Muiden tuomioistuinten päätökset, jotka ovat lain nojalla yleisesti täytäntöönpanokelpoisia.

Päätösten julkaiseminen / Otsikointi

Osoitteessa http://www.dgsi.pt/ sijaitsevilla verkkosivuilla on useita oikeuskäytännön tietokantoja ja oikeusministeriön viitekirjastoja.

Kaikissa tietokannoissa näkyvät viimeksi lisätyt asiakirjat ja navigointipalkki, jonka kautta voi käyttää erilaisia hakutoimintoja (vapaa haku sanan, alan ja selitteen perusteella).

Asiakirjat näkyvät haun aloitussivulla ja tulossivulla otsikon, sisällön ja seuraavien tietojen mukaan järjestettyinä:

 • asianumero
 • käsittelypäivä
 • esittelevä tuomari
 • selite.

Esimerkkejä otsikoinnista

Korkeimman oikeuden päätökset

KÄSITTELYPÄIVÄ (SESSÃO)

ASIANUMERO (PROCESSO)

ESITTELEVÄ TUOMARI (RELATOR)

SELITE (DESCRITOR)

25.3.2009

08S2592

BRAVO SERRA

TYÖSOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN

Tiedostomuoto

Tuomiot ovat saatavilla html-muodossa kokonaisuudessaan (henkilötietojen suojaa koskevien sääntöjen sallimassa laajuudessa).

Tuomioistuimet

Osoitteessa http://www.dgsi.pt/ sijaitsevilla verkkosivuilla käytettävissä olevat tietokannat sisältävät seuraavien tuomioistuinten/yksiköiden oikeuskäytännön:

 • korkein oikeus (Supremo Tribunal de Justiça)
 • Coimbran, Évoran, Lissabonin, Porton ja Guimarãesin ylioikeudet (Tribunais da Relação)
 • perustuslakituomioistuin (Tribunal Constitucional)
 • korkein hallinto-oikeus (Supremo Tribunal Administrativo)
 • hallinnolliset keskustuomioistuimet (Tribunais Centrais Administrativos) (pohjoinen ja eteläinen)
 • tuomioistuinten toimivaltakysymyksiä käsittelevä tuomioistuin (Tribunal dos Conflitos)
 • valtakunnansyyttäjänvirasto (Procuradoria-Geral da República) (lausunnot)
 • rauhantuomioistuimet (Julgados de Paz)

Muut asian käsittelyä koskevat tiedot

Portugalissa on saatavilla tietoja useista käsittelyvaiheista, kuten seuraavasta taulukosta ilmenee.

Onko tuomioistuimista saatavilla tietoa siitä,

Korkeimmat oikeudet

Muut tuomioistuimet

onko asiassa haettu muutosta?

Kyllä

Kyllä

onko asia edelleen vireillä?

Ei

Ei

kenen hyväksi muutoksenhaku on ratkaistu?

Kyllä

Kyllä

onko tuomio peruuttamaton?

Ei

Ei

onko asian käsittelyä jatkettu

muissa Portugalin sisäisissä tuomioistuimissa (esim. perustuslakituomioistuimessa)?

Euroopan unionin tuomioistuimessa?

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa?

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Julkaisusäännöt

Portugalissa ei ole voimassa kansallisen tason sitovia sääntöjä oikeuskäytännön julkaisemisesta. Tuomioistuimille on kuitenkin asetettu joitakin sitovia julkaisusääntöjä.

Portugalissa julkaistaan oikeustapauskokoelmia, joihin valikoidaan vain tärkeät ja keskeiset oikeustapaukset.

Hyödyllisiä linkkejä

Oikeudellisten asiakirjojen tietokannat

Päivitetty viimeksi: 29/01/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.