Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: sloveeni.
Swipe to change

Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö

Slovenia

Tässä osassa kerrotaan Slovenian oikeuskäytännöstä

Sisällön tuottaja:
Slovenia

Verkkosivuilla saatavilla oleva oikeuskäytäntö

Päätösten julkistaminen / Otsikointi

Slovenian tasavallan korkeimman oikeuden, kaikkien neljän yleistä toimivaltaa käyttävän ylemmän tuomioistuimen, ylemmän työ- ja sosiaalituomioistuimen sekä Slovenian tasavallan hallintotuomioistuimen päätösten tekstit ovat saatavilla kokonaisuudessaan maksutta sloveenin kielellä Slovenian oikeuslaitoksen verkkosivuilla. Osapuolten nimiä ei näytetä teksteissä (tuomiot muutetaan nimettömiksi ennen julkaisemista). Alkuperäisen tekstin ja avainsanojen lisäksi sivusto sisältää lyhyen selvityksen päätöksen oikeusperustasta sekä yhteenvedon tuomiosta. Avainsanojen avulla käyttäjä pystyy tunnistamaan sovellettavat oikeudelliset instituutiot eli asiakokonaisuudet ja oikeuden alan, johon kyseinen tuomio liittyy; yhteenvedossa pyritään esittämään keskeiset seikat tuomioistuimen oikeudellisista perusteluista 10–100 sanalla.

Merkittävimmät korkeimman oikeuden ratkaisut ovat saatavilla myös englanniksi sivulla Supreme Court Key Decisions.

Lisäksi on mahdollista tutustua siviilioikeudenkäynneissä annettuihin tuomioihin, joissa tuomittu määrätään maksamaan rahallisia korvauksia henkisistä kärsimyksistä (denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo). Käyttäjä voi hakea hakukoneella vastaavanlaisia ennakkotapauksia vahingon laadun ja tapauksen päivämäärän perusteella.

Oikeuskäytännön hakemiseen tarkoitetun uuden entistä paremman hakukoneen testiversio on osoitteessa https://www.sodnapraksa.si/.

Hakukone on 8.2.2013 alkaen osoitteessa http://www.sodnapraksa.si/.

Myös kaikki Slovenian tasavallan perustuslakituomioistuimen julkaistut päätökset ovat saatavilla kyseisen tuomioistuimen verkkosivuilla. Sekä enemmistömielipiteiden että erillisten mielipiteiden (eriävien ja puoltavien lausuntojen) tekstit ovat saatavilla maksutta kokonaisuudessaan. Lisäksi sivusto sisältää lausuntoihin liittyvät avainsanat, lyhyen selvityksen päätöksen oikeusperustasta sekä yhteenvedon (tiivistelmän). Valitut tärkeät päätökset käännetään englanniksi. Kaikki perustuslakituomioistuimen merkittävät enemmistöpäätökset (muut kuin erillispäätökset) julkaistaan myös Slovenian tasavallan virallisessa lehdessä sloveenin kielellä.

Esimerkki otsikoista

Esimerkki 1: Slovenian tasavallan korkeimman oikeuden päätös

(käännös sloveeninkielisestä tekstistä)

Asiakirja nro VS1011121

Asian nro: päätös I Up 44/2009

Jaosto: hallinto-oikeus

Istuntopäivä: 12.3.2009

Oikeuden ala: yleinen hallintomenettelylaki – viisumi-, turvapaikka- ja maahanmuuttoasioita koskeva laki (ZUP)

Asiakokonaisuudet: turvapaikka-asiat – käsittely – kansainvälinen suojelu – uusi hakemus – alaikäinen turvapaikanhakija – alaikäisen oikeustoimikelpoisuus

Oikeusperusta: kansainvälistä suojelua koskevan lain (ZMZ) 42 §, 42 §:n 2–3 momentti, 56 ja 119 §, yleisen hallintomenettelylain (ZUP) 46 ja 237 § sekä 237 §:n 1–3 momentti, avioliittoa ja perhesuhteita koskevan lain (ZZZDR) 107 ja 108 §, siviiliprosessilain (ZPP) 409 § ja hallintoriita-asioita koskevan lain (ZUS) 27§, 27 §:n 3 momentti, 64 §, 64 §:n 1–3 momentti ja 77 §.

Yhteenveto: alle 15-vuotias lapsi ei ole oikeustoimikelpoinen, eikä hallintoviranomainen siten rikkonut menettelysääntöjä evätessään alaikäiseltä mahdollisuuden lausunnon esittämiseen hallintoviranomaisen päätöksen perustana olevista tosiseikoista ja olosuhteista.

Esimerkki 2: Slovenian tasavallan perustuslakituomioistuimen päätös. Asian numero: U-I-425/06

(saatavilla englannin kielellä)

Huomautus: julkaistun asiakirjan englanninkielisestä versiosta puuttuu toisinaan joitakin sloveeninkielisessä versiossa olevia tietoja, mutta se sisältää aina vähintään yhteenvedon tuomiosta.

Säädös: laki samaa sukupuolta olevien henkilöiden parisuhteen rekisteröinnistä (virallinen lehti RS nro 65/05) (ZRIPS), 22 §

Tuomiolauselma: Samaa sukupuolta olevien henkilöiden parisuhteen rekisteröinnistä annetun lain (virallinen lehti RS nro 65/05) 22 § on ristiriidassa perustuslain kanssa. Kansalliskokouksen on korjattava todettu ristiriitaisuus kuuden kuukauden kuluessa tämän päätöksen julkaisemisesta Slovenian tasavallan virallisessa lehdessä. Samaa sukupuolta olevien henkilöiden rekisteröidyissä parisuhteissa kumppaneiden keskinäiseen perimysoikeuteen sovelletaan samoja perintölain mukaisia sääntöjä kuin aviopuolisoiden keskinäiseen perimysoikeuteen, kunnes todettu ristiriitaisuus on korjattu (virallinen lehti SRS nro 15/76 ja 23/78 ja virallinen lehti RS nro 67/01).

Yhteenveto: Kun tarkastellaan perimysoikeutta kumppanin kuoleman jälkeen (samaa sukupuolta olevien henkilöiden parisuhteen rekisteröinnistä annetun lain 22 §), samaa sukupuolta olevien henkilöiden rekisteröidyssä parisuhteessa kumppanien asema on olennaisten tosiseikkojen ja oikeusseikkojen osalta verrattavissa aviopuolisoiden asemaan. Erot aviopuolisoiden perimysoikeuteen ja samaa sukupuolta olevien, parisuhteensa rekisteröineiden kumppaneiden perimysoikeuteen sovellettavissa säännöksissä eivät siten johdu puolueettomista ja henkilöistä riippumattomista syistä vaan sukupuolisesta suuntautumisesta. Sukupuolinen suuntautuminen on yksi perustuslain 14 §:n 1 momentissa määritetyistä henkilökohtaisista olosuhteista. Koska edellä todettua eroa ei voida perustella millään perustuslain mukaan hyväksyttävällä syyllä, riidanalainen säännös on perustuslain 14 §:n 1 momentin vastainen.

Asiasanat: 1.5.51.1.15.1 – perustuslakioikeus – päätökset – perustuslakituomioistuimen päätöstyypit – yleisluontoisissa muutoksenhakumenettelyissä – tuloksena, että säännös ei ole yhdenmukainen – perustuslain kanssa. 1.5.51.1.16 – perustuslakioikeus – päätökset – perustuslakituomioistuimen päätöstyypit – yleisluontoisissa muutoksenhakumenettelyissä – vaaditaan normin säätäjää muuttamaan säännös perustuslain mukaiseksi. 5.2.2.1 – perusoikeudet – tasa-arvo (14.2) – erottelun perusteet (14.1) – sukupuolikysymykset.

Oikeusperusta: Perustuslain 14 §:n 1 momentti ja 14 §:n 2 momentti [URS]. Perustuslakituomioistuimesta annetun lain 40 §:n 2 momentti ja 48 § [ZUstS].

Tiedostomuoto

Korkeimman oikeuden ja muiden yleis- ja erikoistuomioistuimien oikeuskäytäntö on saatavilla HTML-muodossa. Slovenian tasavallan perustuslakituomioistuimen oikeuskäytäntö on saatavilla aina HTML-muodossa ja toisinaan myös PDF-muodossa.

Jatkokäsittelyt

Tuomioita koskevista tiedoista ei käy ilmi, onko asia yhä vireillä, onko päätös peruuttamaton vai käsitelläänkö asiaa uudelleen.

Toisaalta perustuslakituomioistuimen verkkosivuilla ilmoitetaan perustietoa vireillä olevista asioista – kuten asian numero ja kirjauspäivä. Viikoittain lähetetään myös erillinen esityslista tapauksista, joita käsitellään aina torstaina järjestettävässä täysistunnossa.

Julkaisusäännöt

Tuomioistuimet valitsevat asiaankuuluvan oikeuskäytännön julkaisemista varten. Tärkein peruste on se, miten merkittävänä asiaa pidetään alempien tuomioistuimien oikeuskäytännön kehittämisen kannalta. Yleisten tiedotusvälineiden kannalta kiinnostavat tuomiot ja päätökset julkaistaan yleensä yhdessä lehdistötiedotteen kanssa.

Linkkejä

perustuslakituomioistuimen oikeuskäytäntö, oikeuskäytäntö

Päivitetty viimeksi: 05/12/2016

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.