Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö

Espanja

Oikeuskäytäntöä ei katsota Espanjassa oikeuslähteeksi, sillä siviililain (Código Civil) 1 §:n 1 momentissa oikeuslähteiksi vahvistetaan laki, tapaoikeus ja yleiset oikeusperiaatteet (siviililain 1 §:n1 momentti). Siviililain 1 §:n 6 momentissa säädetään kuitenkin, että oikeuskäytäntö «täydentää oikeusjärjestystä periaatteilla, joita [korkein oikeus] on lain, tapojen ja yleisten oikeusperiaatteiden tulkinnassa ja soveltamisessa toistuvasti esittänyt». Lisäksi Espanjan perustuslain 105 §:n b kohdassa on tunnustettu nimenomaisesti oikeus tutustua julkisiin tietoihin.

Sisällön tuottaja:
Espanja

Oikeuskäytännön saatavuus

Oikeuslaitoslain (Ley Orgánica del Poder Judicial) 560 §:n 1 momentin 10 kohdan mukaan yleinen oikeusneuvosto (Consejo General del Poder Judicial) ”on toimivaltainen julkaisemaan virallisesti korkeimman oikeuden (Tribunal Supremo) ja muiden oikeusviranomaisten antamat tuomiot ja muut päätökset.

Tätä tarkoitusta varten yleinen oikeusneuvosto antaa toimivaltaisia viranomaisia kuultuaan asetuksia sähköisessä muodossa annettavien tuomioiden laatimistavasta, kokoamisesta, käsittelystä, jakamisesta ja varmentamisesta, jotta varmistetaan niiden eheys, aitous ja saatavuus sekä henkilötietosuojaa koskevan lainsäädännön noudattaminen”.

Lisäksi oikeuslaitoslain 560 §:n 1 momentin 16 kohdan e alakohdassa yleiselle oikeusneuvostolle annetaan oikeuslaitoslain säännösten soveltamiseen rajattua sääntelyvaltaa tuomioistuinten päätösten julkaisemisen ja uudelleenkäytön alalla.

Lain säännösten noudattamiseksi yleinen oikeusneuvosto perusti vuonna 1997 oikeudellisten asiakirjojen dokumentaatiokeskuksen (Centro de Documentación Judicial, CENDOJ), jonka toimipaikka on San Sebastián. Oikeuslaitoslain 619 §:n mukaan tämä yleisen oikeusneuvoston tekninen elin vastaa lainsäädäntöä, oikeuskäytäntöä ja oikeusoppia koskevan oikeudellisen tiedon valinnasta, järjestämisestä, käsittelystä, levittämisestä ja julkaisemisesta.

Tämän uuden julkisen palvelun avulla voi tutustua eri tuomioistuinten oikeuskäytäntöön mahdollisimman hyvissä teknisissä olosuhteissa. Lisäksi palvelussa varmistetaan erityinen henkilösuoja tietojen käsittelyssä sekä luodaan asianmukaiset mekanismit julkaistun tiedon saatavuuden, yhteentoimivuuden, laadun ja uudelleenkäytön helpottamiseksi. Palvelu perustuu määräyksiin, joista on säädetty 1.7.1985 annetussa oikeuslaitoslaissa 6/1985, 9.12.2013 annetussa avoimuutta, julkisten tietojen saatavuutta ja hyvää hallintotapaa koskevassa laissa 19/2013, tästä oikeudellisten asiakirjojen dokumentaatiokeskuksesta annetussa asetuksessa 1/1997 ja 9.7.2015 annetussa laissa 18/2015, jolla muutettiin 16.11.2007 annettua julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytön lakia 37/2007 ja jolla 26.6.2013 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/37/EU saatettiin osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Oikeudellisten asiakirjojen dokumentaatiokeskus tuottaa tämän palvelun käyttäen tuomioiden ja muiden oikeudellisten päätösten jakamisen järjestelmää, jossa korkeimman oikeuden ja muiden tuomioistuinten tuomiot ja muut päätökset julkaistaan virallisesti ja a) joka on kansalaisten käytettävissä verkossa hakukoneen välityksellä vapaasti ja maksutta henkilötietojen anonymisoinnin jälkeen; b) jossa on oikeusalan ammattilaisten rajoitetussa tilassa lisätietoja (linkkejä kansalliseen ja ulkomaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön sekä perustuslakituomioistuimen tuomioihin) yleiselle oikeusneuvostolle Espanjan tuomareiden ja tuomioistuinten hallinnollisena elimenä kuuluvien tehtävien puitteissa; c) ja jossa jaetaan yli rajojen CENDOJ:n verkkosivustolla www.poderjudicial.es julkaisemat Espanjan tuomioistuinten päätökset Euroopan unionin jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmien ja oikeuskäytännön keskinäisen tuntemuksen edistämiseksi neuvoston päätelmien (2011/C 127/01) mukaisesti «Euroopan oikeusportaalissa» ja iberoamerikkalaisen oikeudellisen tieto- ja asiakirjaverkoston (Iberius) välityksellä, sekä toimitetaan tiedot eri uudelleenkäyttäjille sekä muille käyttäjille edellä mainittujen säännösten mukaisesti.

Perustuslakituomioistuimen (Tribunal Constitucional) tietokanta, johon sisältyy tietoja korkeimman oikeuden antamista tuomioista, on lisättävä CENDOJ:n tietokantaan.

On olemassa myös yksityisiä tietokantoja, joiden tiedot ovat saatavilla maksua vastaan.

Oikeuskäytännön esittäminen

CENDOJ on perustanut korkeimman oikeuden oikeuskäytännön hakua varten teknisen alustan, joka perustuu välilehtipohjaiseen navigointijärjestelmään.

Kun tehdään haku, näytölle avautuu "RESULTADOS" eli tulokset-välilehti (jossa näkyvät haun tulokset) ja "BÚSQUEDA" eli haku-välilehti (jonka kautta voi milloin tahansa palata lomakkeelle).

Hakutoiminnon avulla pääsee nopeasti ja turvallisesti tutustumaan kaikkiin korkeimman oikeuden antamiin päätöksiin. Haussa voi käyttää valintakenttiä ja vapaan tekstihaun kenttiä.

Lisäksi voi hakea suoraan kunkin lainkäyttöalueen 50 viimeisintä päätöstä napsauttamalla käyttöliittymän alareunassa olevia painikkeita. Näin voi tutustua uusimpiin tuomioihin, jotka on tallennettu oikeuskäytäntötietokantaan.

Sivustolla on myös avainsanapilvi eniten haetuista aiheista, ja niitä napsauttamalla saa näkyviin tuomiot, joissa kyseistä aihetta käsitellään.

Haku valintakenttien avulla

Hakua voidaan tarkentaa määrittämällä tiettyjä hakuehtoja, esimerkiksi

 • ”Jurisdicción” eli lainkäyttöalue-kentässä valittavana ovat: siviili-, rikos-, hallinto-, työ- ja sotilasasiat.
 • ”Tipo de Resolución” eli päätöstyyppi -kentässä valittavana ovat: tuomio, määräys, päätös
 • Antopäivä: ”Calendario” eli kalenteri-painikkeella voidaan rajata haku tietylle ajanjaksolle
 • Kieli: liukuvalikosta voi valita haluamiensa päätösten kielen.

Vapaatekstihaku

Valintakenttähakujen lisäksi päätöksiä voidaan hakea muilla hakukentillä, joilla ei ole määriteltyjä hakuehtoja vaan haettavaksi voidaan valita mikä tahansa tekstijono, ja näiden avulla tehdään vapaatekstihakuja.

TULOKSET

Kun suoritetaan haku, tulokset esitetään oletusarvoisesti 10 hakutuloksen sivuina.

Tulokset esitetään seuraavasti:

VAIHTOEHTOISET HAKUTERMIT: Järjestelmä tarjoaa automaattisesti muita hakuun liittyviä termejä vain rajoitetussa tilassa.

OTSIKOSSA esitetään tuloksena saadun oikeuskäytännön kansallinen ROJ-oikeuskäytäntötunnus ja Eurooppalainen oikeuskäytäntötunnus (European case law identifier, ECLI).

ALAOTSIKOISSA on seuraavat tietokentät:

 • Tuomioistuintyyppi: esim. korkein oikeus.
 • Kunta: esim. Madrid -- Jaosto: 1
 • Esittelijä: esim. etunimi....... sukunimet...
 • Vireillepanoasiakirjanº nro esim. 88/2007 – Päiväys: 26/06/2008
 • Päätöstyppi: esim. tuomio
 • Tuomioistuin, aakkosjärjestys

Halutun tuloksen otsikkoa napsauttamalla avautuu uusi sivu, jolla näkyy haetun asiakirjan koko sisältö. Asiakirja avautuu pdf-muodossa.

Muoto

Tuomiot ovat tietokannoissa yleensä saatavilla pdf-muodossa (kaikille avoin tila) sekä rtf- ja html-muodoissa (oikeusalan ammattilaisten rajoitettu tila).

Saatavissa olevat tuomiot ja määräykset

 • Korkein oikeus

Korkein oikeus: Korkeimman oikeuden oikeuskäytäntö julkaistaan tiedoksi kokonaisuudessaan vapaasti ja maksutta internetissä. Asiakirjoista julkaistaan koko teksti ilman henkilötietoja (anonymisoituna), ja tehokkaalla hakukoneella voidaan tehdä hakuja kaikkien päätösten teksteistä. Oikeudellisten asiakirjojen dokumentaatiokeskus (CENDOJ TS) -sivustolta voi siirtyä tähän tietokantaan.

 • Muut tuomioistuimet

CENDOJ -tietokannassa on yleisesti saatavilla maksutta korkeimman oikeuden päätösten lisäksi valtakunnallisen ylioikeuden (Audiencia Nacional), itsehallintoalueiden ylioikeuksien (Tribunales Superiores de Justicia) ja maakunnallisten ylioikeuksien (Audiencias Provinciales) antamat tuomiot ja valikoima näiden kollegiaalisten tuomioistuinten määräyksistä sekä ylimmän sotilastuomioistuimen (Tribunal Militar Central), ylempien alueellisten sotilastuomioistuinten (Tribunales Militares Territoriales) ja yhden tuomarin kokoonpanossa toimivien tuomioistuinten antamat tuomiot ja määräykset.

Muut menettelyt

Onko tietoa saatavilla?

 • vireillepanoasiakirjoista?
 • siitä, onko asia ratkaistu?
 • muutoksenhaun tuloksista?
 • päätöksen lopullisuudesta?
 • muista menettelyistä?

Kaikkien saatavilla olevissa tiedoissa esitetään tuomioiden teksti kokonaisuudessaan ilman lisätietoja, mutta usein päätökset itsessään sisältävät tiedon siitä, ovatko ne lopullisia (lainvoimaisia). Näihin päätöksiin sisältyvät myös mahdollisesti esitetyt eriävät mielipiteet. Oikeusalan ammattilaisten rajoitetun tilan tietokannassa (Fondo Documental CENDOJ) kuitenkin on linkkejä, jotka yhdistävät korkeimman oikeuden päätökseen riitautettuun päätökseen, tiivistelmiin, tuomiolauselmaan ja viitauksiin tuomioista, joihin on vedottu joko puolesta tai vastaan; oikeuskäytäntö, johon on vedottu tai jota on sovellettu tai tulkittu; tuomion luonnehtiminen: yleisten käsitteiden tarkastelu, uusi oikeuskäytäntö tai oikeuskäytännön vakiinnuttaminen ja päätöksen luokittelu CENDOJ:n oman oikeudellisen tesauruksen termein.

Julkaisusäännöt

¿Onko oikeuskäytännön julkaisemisesta sitovia sääntöjä kansallisesti tai tuomioistuintyypistä riippuen?

Oikeuslaitoslain 560 §:n 1 momentin 10 kohdassa säädetään, että yleinen oikeusneuvosto on toimivaltainen julkaisemaan virallisesti korkeimman oikeuden ja muiden tuomioistuinten antamat tuomiot ja muut päätökset.

Julkaisua koskevia sääntöjä on myös asetuksessa, jolla perustetaan oikeudellisten asiakirjojen dokumentaatiokeskus.

Julkaistaanko tuomio vai vain osa siitä? Mitä perusteita jälkimmäisessä tapauksessa sovelletaan?

Tuomiot julkaistaan kokonaisuudessaan, ei otteina, ja kaikki kollegiaalisten tuomioistuinten antamat tuomiot julkaistaan ja yhden tuomarin kokoonpanossa toimivien tuomioistuinten antamista tuomiosta julkaistaan valikoima edellä esitetyllä tavalla.

Linkkejä

Oikeudellisten asiakirjojen dokumentaatiokeskuksen oikeuskäytännön hakuohjelma:

http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp

Päivitetty viimeksi: 29/06/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.