Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö

Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden tuomioistuimet soveltavat ja tulkitsevat niin jäsenvaltioiden omaa kuin EU:nkin lainsäädäntöä. Tästä syystä on tarpeen, että kansalaiset ja oikeusalan toimijat voivat tarkastella paitsi oman jäsenvaltionsa myös muiden EU:n jäsenvaltioiden oikeuskäytäntöä.

Useimmilla jäsenvaltioilla on ainakin yksi tietokanta, joka sisältää jäsenvaltion tuomioistuinten ratkaisuja ja lausuntoja, jotka on annettu EU:n lainsäädännön, kansallisen lainsäädännön ja myös alueellisen ja paikallisen lainsäädännön mukaan. Internetissä on joissakin tapauksissa saatavana vain tietyntyyppisiin ratkaisuihin tai vain tiettyjen tuomioistuinten – esimerkiksi korkeimman oikeuden – ratkaisuihin liittyvää tietoa.

Voit tehdä hakuja jäsenvaltioiden oikeuskäytännöstä joko jäsenvaltioiden omissa tietokannoissa valitsemalla jonkin oikealla puolella olevista lipuista, minkä jälkeen pääset oikealle kansalliselle sivulle. Voit myös käyttää seuraavassa lueteltuja eurooppalaisia tietokantoja (luettelo ei välttämättä ole kattava):

  • JURE, Euroopan komission laatima tietokanta, jossa on esimerkkejä oikeuskäytännöstä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tai asioissa, joissa tuomioita tunnustetaan ja pannaan täytäntöön muussa kuin tuomion antamisvaltiossa. Tietokanta sisältää myös eräitä yleissopimuksia (esimerkiksi vuoden 1968 Brysselin yleissopimusta ja vuoden 1988 Luganon yleissopimusta) koskevaa oikeuskäytäntöä sekä EU:n ja jäsenvaltioiden oikeuskäytäntöä.
  • Euroopan unionin korkeimpien hallinto-oikeuksien ja ylimpien hallintotuomioistuinten yhdistyksellä on kaksi tietokantaa,JuriFast ja Dec.Nat, jotka sisältävät jäsenvaltioiden EU-oikeuden soveltamisessa muodostunutta oikeuskäytäntöä. Ratkaisut ovat alkuperäiskielellä, mutta niistä on laadittu yhteenveto englanniksi tai ranskaksi. Dec.Nat -tietokannassa on myös viittauksia Euroopan unionin tuomioistuimen tutkimus- ja dokumentaatiokeskuksen toimittamiin kansallisiin ratkaisuihin sekä ratkaisujen erittelyjä.
  • Euroopan unionin korkeimpien oikeuksien presidenttien verkoston verkkosivuston kautta voit selata useiden kansallisten tietokantojen verkkosivustoja, joissa on kyseisten jäsenvaltioiden korkeimpien oikeuksien oikeuskäytäntöä. Mukana on myös muutamia ehdokasmaita.
  • Euroopan unionin perusoikeusviraston tiedotusportaali sisältää tietokannan, jossa on kansallisten tuomioistuinten ja erityistoimielinten syrjintälainsäädännön kysymyksiin liittyviä ratkaisuja.
  • CODICES on Euroopan neuvoston Venetsian komission laatima tietokanta, joka sisältää perustuslakiasioihin liittyvää oikeuskäytäntöä paitsi EU:n jäsenvaltioissa myös muissa Euroopan neuvoston jäsenvaltioissa.

Myös Euroopan oikeusportaalissa on tietoa eri jäsenvaltioiden tuomioistuimista. Useiden tuomioistuinten omalla verkkosivustolla on tietokanta, joka sisältää niiden omaa oikeuskäytäntöä.

Päivitetty viimeksi: 17/11/2021

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.