Nacionalna sudska praksa

Sudovi država članica Europske unije (EU) primjenjuju i tumače zakonodavstvo predmetnih država članica te zakonodavstvo EU-a. Stoga je u interesu građana i pravosudnih djelatnika da imaju pristup ne samo sudskoj praksi u vlastitoj državi članici, već i onima u ostalim državama članicama EU-a.

Većina država članica ima jednu ili više baza podataka s odlukama i mišljenjima vlastitih sudova – u vezi sa zakonodavstvom EU-a, nacionalnim zakonodavstvom te regionalnim i/ili lokalnim zakonodavstvom. Informacije dostupne putem interneta ponekad mogu biti ograničene na određene sudove (primjerice, vrhovne sudove) ili na određene vrste odluka.

Sudsku praksu država članica možete pretraživati u bazi podataka pojedinačnih država članica odabirom zastavice na desnoj strani koja će vas preusmjeriti na odgovarajuću nacionalnu stranicu ili se možete koristiti jednom od europskih baza podataka (popis u nastavku nije nužno potpun):

  • JURE je baza podataka koju je izradila Europska komisija, a sadržava sudsku praksu o nadležnosti u građanskim i trgovačkim stvarima te o priznavanju i provedbi presuda u državama članicama osim one u kojoj je presuda donesena. Baza obuhvaća sudsku praksu u vezi s mjerodavnim međunarodnim konvencijama (tj. Briselskom konvencijom iz 1968. i Luganskom konvencijom iz 1988.) te sudsku praksu EU-a i država članica.
  • Udruženje državnih vijeća i vrhovnih upravnih sudova EU-a (ACA Europe) omogućuje pristup dvjema bazama podataka sa sudskom praksom država članica koje obuhvaćaju primjenu zakonodavstva EU-a pod nazivom „JuriFast” i „Dec.Nat”. Odluke su dostupne na izvornom jeziku uz sažetak na engleskom i francuskom. Baza podataka „Dec.Nat” također sadržava reference i analize nacionalnih odluka koje je izradila Uprava za istraživanje i dokumentaciju Europskog suda.
  • Na web-mjestu Mreže predsjednika vrhovnih sudova Europske unije dostupne su poveznice na web-mjesta niza nacionalnih baza podataka (kao i onih pojedinih država kandidatkinja) koje sadržavaju sudsku praksu vrhovnih sudova tih država članica.
  • Informacijski portal Agencije Europske unije za temeljna prava sadržava bazu podataka odluka nacionalnih sudova i posebnih tijela u predmetima povezanima sa zakonom o sprečavanju diskriminacije.
  • CODICES je baza podataka koju je izradila tzv. Venecijanska komisija pri Vijeću Europe, a sadržava sudsku praksu o ustavnim pitanjima u državama članicama EU-a i drugim članicama Vijeća Europe.

Osim toga, na europskom portalu e-pravosuđe dostupne su i informacije o različitim sudovima država članica.  Mnogi od tih sudova na svojem web-mjestu pružaju pristup bazi podataka sudske prakse.

Posljednji put ažurirano: 17/11/2021

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.